ПРОТОКОЛ № 67 от заседание на Общински съвет, проведено на 30.08.2011 г.

Oct 1st, 2011 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

т.1. Пре­д­ло­же­ние за раз­г­ле­ж­да­не на за­я­в­ле­ние от “Хра­б­ро­во Уинд 1” ООД и “Хра­б­ро­во Уинд 2” ООД град Вар­на за съ­г­ла­су­ва­не пре­ми­на­ва­не­то през имо­ти – об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност на по­д­зе­мен еле­к­т­ро­п­ро­вод Ср. Н. от ве­т­ро­ге­не­ра­то­ри в зем­ли­ще­то на с. Хра­б­ро­во до по­д­с­тан­ция “Но­на” град До­б­рич.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 862: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; Чл. 124, ал. 4 от ЗУТ и във връ­з­ка с из­да­ва­не­то на За­по­вед за до­пу­с­ка­не за из­ра­бо­т­ва­не на Пар­це­ла­рен план от Об­ла­с­т­ния Уп­ра­ви­тел на Об­ласт До­б­рич Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик съ­г­ла­су­ва пре­ми­на­ва­не­то на по­д­зе­мен еле­к­ро­п­ро­вод Ср. Н. от ве­т­ро­ге­не­ра­то­ри в зем­ли­ще­то на се­ло Хра­б­ро­во, общ. Бал­чик до по­д­с­тан­ция “Но­на” гр. До­б­рич през сле­д­ни­те имо­ти – об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, на­хо­дя­щи се в зем­ли­ще­то на се­ло Хра­б­ро­во, общ. Бал­чик: ПИ №№ 77390.21.67; 77390.501.11; 77390.501.1; 77390.22.64; 77390.22.66; 77390.22.67; 77390.26.37 и 77390.27.65, вси­ч­ки по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на се­ло Хра­б­ро­во.

Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.2. Пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на ПУП-Пар­це­ла­рен план за “Во­до­п­ро­вод за за­х­ран­ва­не на ПИ 78639.16.110” по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Цър­к­ва.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 863: I. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик одо­б­ря­ва ПУП-Пар­це­ла­рен план за “Во­до­п­ро­вод за за­х­ран­ва­не на ПИ 78639.16.110” по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с.Цър­к­ва об­щи­на Бал­чик”.

ІІ. За­дъл­жа­ва Кме­та на об­щи­на­та в 7-дне­вен срок от при­е­ма­не на ре­ше­ни­е­то, съ­що­то да бъ­де из­п­ра­те­но за об­на­ро­д­ва­не в “Дър­жа­вен ве­с­т­ник”.

Гласували със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.3. Пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на ПУП-Пар­це­ла­рен план в об­х­ват ПИ 02508.88.725 за “Га­зо­п­ро­во­д­но от­к­ло­не­ние за за­х­ран­ва­не на ПИ 02508.536.215” по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 864: I. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик одо­б­ря­ва ПУП-Пар­це­ла­рен план в об­х­ват ПИ 02508.88.725 за “Га­зо­п­ро­во­д­но от­к­ло­не­ние за за­х­ран­ва­не на ПИ 02508.536.215” по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик”.

ІІ. За­дъл­жа­ва Кме­та на об­щи­на­та в 7-дне­вен срок от при­е­ма­не на ре­ше­ни­е­то, съ­що­то да бъ­де из­п­ра­те­но за об­на­ро­д­ва­не в “Дър­жа­вен ве­с­т­ник”.

Гласували със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.4. Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не на Пра­вил­ник за ус­т­рой­с­т­во­то и дей­но­ст­та на об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие “БКС” гр. Бал­чик.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 865: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 2, пре­д­ло­же­ние пър­во от ЗМСМА ,чл. 52, ал. З от ЗОС, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик:

1. При­е­ма Пра­вил­ник за ус­т­рой­с­т­во­то и дей­но­ст­та на Об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие “БКС” гр. Бал­чик. (Съ­г­ла­с­но при­ло­же­ние)

2. В съ­о­т­ве­т­с­т­вие с чл. 39, ал. 1, т. 4 от ЗНА, въз­ла­га на пре­д­се­да­те­ля на ОбС да из­вър­ши по­с­ле­д­ва­що­то дей­с­т­вие по чл. 37, ал. З от За­ко­на за нор­ма­ти­в­ни­те ак­то­ве.

Гласували със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.5. Пре­д­ло­же­ние за да­ва­не на раз­ре­ше­ние за фор­ми­ра­не на па­ра­лел­ки под ми­ни­мал­ния брой уче­ни­ци и сле­ти па­ра­лел­ки в об­щин­с­ки­те учи­ли­ща за уче­б­на­та 2011/2012 го­ди­на.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 866: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 и 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и 7 от НА­РЕ­Д­БА № 7/2000 г. на МОН за оп­ре­де­ля­не броя на уче­ни­ци­те и на де­ца­та в па­ра­лел­ки­те и в гру­пи­те на учи­ли­ща­та, де­т­с­ки­те гра­ди­ни и об­с­лу­ж­ва­щи­те зве­на (Обн. ДВ. бр.4 от 12 Яну­а­ри 2001г., по­с­ле­д­но изм. ДВ. бр. 75 от 24 Се­п­тем­в­ри 20Юг.), във връ­з­ка с до­к­ла­д­ни за­пи­с­ки от ди­ре­к­то­ри­те на ОУ Со­ко­ло­во и ОУ Се­но­кос с вх. № № 31-12-9/14.07.2011 г. и 31-26-2/28.07.2011 г. и ста­но­ви­ща от на­чал­ни­ка на РИО До­б­рич с изх. № ОМД 11-2296/21.07.2011 г., Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик

РЕШИ:

I. Раз­ре­ша­ва из­к­лю­че­ния от ми­ни­мал­ния брой на уче­ни­ци­те в па­ра­лел­ки­те в ОУ „В. Ле­в­с­ки” с. Со­ко­ло­во, ОУ „Г. С. Ра­ко­в­с­ки” с. Се­но­кос и ПУИ “Акад. Т. Са­мо­ду­мов” с. Кра­не­во за уче­б­на­та 2011/2012 го­ди­на, по чл. 11, ал. 2, във връ­з­ка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 3 и ал. 4 от На­ре­д­ба № 7/29.12.2000 г., ка­к­то сле­д­ва:

1. ОУ “Ва­сил Ле­в­с­ки” се­ло Со­ко­ло­во за доп. фи­нан­си­ра­не

I клас                    12 ученици                       4 уч.

ІІ и ІV клас, слята    12 + 6 =18 ученици

VІІ и VІІІ клас, слята 13 + 5 =18 ученици

2. ОУ “Г. С. Ра­ко­в­с­ки” се­ло Се­но­кос за доп. фи­нан­си­ра­не

ІІ клас   15 ученици        1 уч.

ІІІ клас                 15 ученици        1 уч.

VІ клас                 16 ученици        2 уч.

VІІ клас 16 ученици      2 уч.

VІІІ клас 16 ученици     2 уч.

3. ПУИ “Акад. Т. Самодумов” с. Кранево за доп. финансиране

ІІ и ІІІ клас, слята            3 + 5 =8 ученици

ІІ. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи в размер на 25 на сто от размера на единния разходен стандарт за издръжка на ученик, умножен по 12 ученици, общо за двете училища.

ІІІ. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.6. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на Министерството на правосъдието, Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, за нуждите на Пробационно звено град Балчик, помещение, находящо се в административна сграда на ул. “Дионисополис” № 2.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 867: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик и във връзка с писмо вх. №16-18-35/21.072011 г. от Гичо Гичев – Началник на Областна служба “Изпълнение на наказанията” – Добрич:

1. Общински съвет Балчик дава своето съгласие и предоставя за безвъзмездно ползване на Министерство на правосъдието, Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, Областна служба “Изпълнение на наказанията” гр. Добрич, представлявана от началника Гичо Гичев, за нуждите на Пробационно звено гр. Балчик, обособена част от имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 58/1998 г., а именно: помещение с площ от 21 м2, находящо се на първия етаж от двуетажна административна сграда на ул. “Дионисополис” № 2, гр. Балчик, с идентификатор 02508.84.385.1 по кадастралната карта на гр. Балчик.

2. Оп­ре­де­ля срок на без­въз­ме­з­д­но­то по­л­з­ва­не:  5 /пет/ го­ди­ни, счи­та­но от да­та­та на по­д­пи­с­ва­не на до­го­вор ме­ж­ду стра­ни­те.

3. Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на Об­щи­на Бал­чик да из­вър­ши по­с­ле­д­ва­щи­те пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия по из­да­ва­не на за­по­вед и склю­ч­ва­не на до­го­вор.

Гласували поименно със “За” – 17 “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.7. Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не ин­фор­ма­ция за те­ку­що­то из­пъл­не­ние на бю­дже­та на об­щи­на Бал­чик за пър­во­то ше­с­т­ме­се­чие на 2011 го­ди­на

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 868: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от За­ко­на за об­щин­с­ки­те бю­дже­ти  и чл. 43 от На­ре­д­ба­та  за съ­с­та­вя­не­то,  из­пъл­не­ни­е­то и от­чи­та­не­то на бю­дже­та на об­щи­на Бал­чик, Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик

1. Ут­вър­ж­да­ва из­вър­ше­ни пре­д­с­та­ви­тел­ни раз­хо­ди за пър­во­то ше­с­т­ме­се­чие на 2011 го­ди­на, в раз­мер на 20 193 лв.

в т.ч.:

– кмет на Община             8 583 лв.

– председател на ОбС     10 815 лв.

– сдружение на кметове         40 лв.

– кметове на кметства          755 лв.

Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 2

2. Утвърждава извършени разходи през първо шестмесечие на 2011 г. за командировки на кмета и председателя на ОбС общо в размер на 2 727 лв.

в т.ч.

– кмет на Община    874 лв.    командировки в страната

– кмет на Община 1 146 лв.    командировки в чужбина

– председател на ОбС   707 лв. командировки в страната

Гласували поименно със “За” – 12, “Против” – 0, “Въздържал се” – 2

Т.8. Предложение за допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 869: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 7 от ЗМСМА и чл. 30,ал.ІІ от ЗОЗЗ , общински съвет – Балчик приема допълнение на “Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик”,  както следва:

В чл. 47, глава втора, раздел ІХ “Такси и цени на услуги, уредени в други закони” се създава нова алинея трета, със следния текст:

(3). При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от ЗОЗЗ се заплаща такса на основание чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ.

Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:

1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);

2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

4. вида на обекта;

5. възможността за напояване.

Размерът на таксата се определя по формулата:

Т = СББ x Кплощ  x  Кк x  Кпол,

където:

Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка. земеделска земя (лв.);

СББ – средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;

Кплощ – коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;

Кк – коефициентът за категорията на населеното място;

Кпол – коефициентът за поливност.

Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:

1. за изграждане на:

– търговски обекти;

– производствени обекти;

– складови обекти;

– административни обекти;

– курортни обекти;

– туристически и спортни обекти;

– жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

а) при площ до 1 дка.  включително – 2.00 ;

б) при площ над 1 до 5 дка. включително – 3.00 ;

в) при площ над 5 до 10 дка. включително – 4.00 ;

г) при площ над 10 дка. – 5.00 .;

2. за обекти – публична държавна и публична общинска собственост; здравни обекти; обекти на науката, образованието и културата; обекти на енергетиката и транспорта; обекти със социално предназначение; обекти за опазване и възстановяване на околната среда; обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии; обекти на отбраната и националната сигурност; обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника; хидромелиоративна инфраструктура; игрални полета на игрища за голф.

независимо от размера на площта, която се засяга – 2.00 ;

3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

Групи по категория             Вид на обекта

по т.1   по т.2

1.         За земи в землищата на

населени места от I, II

и III категория, нацио-

нални курорти и земли-

ща на населени места,

граничещи с морската

брегова ивица       13,00                    1,20

2.            За земи в землищата на

населени места от IV и

V категория              9,00                    0,80

3.            За земи в землищата на

населени места от VI,

VII и VIII категория       6,00            0,50

За линейни обекти коефициентът е 1,00 .

Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20 , а при неполивни – 1,00 .

При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната  инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

Не се заплаща такса за строителство при условията на чл.4, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; за засаждане на горски дървесни видове; за земи изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; за строителство, свързано с прилагане на технологии и мероприятия по чл. 7 от ЗСПЗЗ, както и за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

Не се заплаща такса от държавата и от общините, когато се променя предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждане на обекти публична държавна или публична общинска собственост.

При внасяне искане за разглеждане от Общински съвет – Балчик  за изразяване на предварително съгласие за смяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд от физически и юридически лица  се заплаща такса от  20.00 лв. на декар.”

“Бонитетна категория “  е относителна оценка на конкретни почвено-климатични условия спрямо пригодността на земята за отглеждане на определена селскостопанска култура.

Гласували поименно със “За” –13, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.9. Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на общински имот.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 870: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94В-255-2/21.07.2011 г., одобрява пазарна оценка в размер на 6 030.00 лв. /шест хиляди и тридесет лева/, без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.72.17 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ VІІІ, кв. 3 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 335 м2 /триста тридесет и пет квадратни метра/, актуван с АОС № 3788/15.10.2009 г.  

Гласували поименно със “За” – 15 “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.10. Предложение за изменение и допълнение на Решение 634 по Протокол № 58 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 27.04.2007 година.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 871: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр.с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 218/07.4.2011г. на МС на РБ и писмо вх. №53-07-1 5/01.8.2011г. от директора па УБГ – Двореца, Общински съвет – Балчик не дава съгласието си за изменение на т. 1 на Решение № 634 по Протокол № 58 or 27.4.2007 г.

Гласували поименно със “За” – 5, “Против” – 0, “Въздържал се” – 12

Т.11. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Радомир Тодоров Плугаров и Пламен Тодоров Плугаров, по отношение на поземлен имот № 53120.504.148.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 872: 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94Р-439-1/06.07.2011 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Радомир Тодоров Плугаров и Пламен Тодоров Плугаров от гр. Силистра, ул. “Минзухар” №29, по отношение на ПИ № 53120.504.148 по кадастралната карта на с. Оброчище, целият с площ от 511 м2, като Радомир и Пламен Плугарови изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 31.00 м2 /тридесет и един квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4126/01.08.2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 240.00 лв.  /хиляда  двеста и четиридесет лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.12. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Сунай Халкинов Муйдинов, по отношение на поземлен имот № 02508.84.58.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 873: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94С-923-2/30.05.2011 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Сунай Халкинов Муйдинов от гр. Балчик, ул. “Бяло море” №12, по отношение на ПИ № 02508.84.58 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 560 м2, като Сунай Халкинов Муйдинов изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 35.00 м2 /тридесет и пет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4126/01.08.2011 г.                                  /Продължава на стр. 6/

Коментарите са затворени.