ПРОТОКОЛ № 67 от заседание на Общински съвет, проведено на 30.08.2011 г.

Oct 1st, 2011 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

/Продължение от стр.5/

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2 100.00 лв. /две хиляди и сто лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.13. Предложение за корекция на бюджета за сметка на планирания резерв по бюджет 2011 година.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 874: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласието си за сметка на резерва в местни дейности, да бъде коригирана спортната програма в увеличение на разходите заложени в дейност 714 „ Спорт„ както следва:

Кметство с. Змеево увеличение в размер на 4 000 лева

Кметство с. Стражица увеличение в размер на …11 720 лева – Общинска администрация за финансова помощ на Клуб ”Дионис-95” увеличение в размер на …2 000 лева

2.Упълномощава кмета на Общината да извърши последващи правни и разпоредителни действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със “За” – 14, “Против” – 0, “Въздържал се” – 2

Т.14. Предложение за продажба чрез конкурс на общински имоти в местността “Двете чешми” град Балчик.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 875: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 75 от НОРПУРОИ – приета с Решение №238/27.02.2009 г. изм. и доп. с Решение №748/17.02.2011 г. на общински съвет – Балчик и във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2011 година:

1. Общински съвет дава съгласието си да бъде извършена продажба чрез публично оповестен неприсъствен конкурс на 57 /петдесет и седем/ броя неурегулирани поземлени имоти в гр. Балчик, район “Двете чешми” – частна общинска собственост, съгласно приложение 1.

2. Одобрява пазарните оценки на имотите, съгласно приложение 1

3. Конкурсът да се проведе при следните условия:

3.1. Начална цена не по-ниска от пазарната оценка на имота, съгласно приложение 1;

3.2. В конкурса имат право да участват жители на град Балчик – досегашни ползватели на обявените за продажба имоти или техни наследници по права линия.

3.3. За ползвател да се счита лице, което отговаря поне на едно от следните условията:

– Имотът да му е предоставен за задоволяване на нуждите от селскостопанска продукция на него и членовете на неговото семейство, като предоставянето е от Община Балчик /ОбНС – Балчик/ съгласно удостоверение, служебна бележка, декларация или друг документ.

– Да е абонат на експлоатационно дружество ВиК или ЕОН, което да се удостоверява с документ от съответното дружество;

3.4. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства за закупуване само на един имот в м. “Двете чешми”.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината да проведе конкурса за продажба на описаните имоти и сключи договори със спечелилите участници.

Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.15. Предложение за учредяване сервитути в полза на “Национална електрическа компания” ЕАД, върху поземлени имоти, общинска собственост.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 876: I. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 25, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; предвид чл. 192, ал. З и чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията; чл. 64, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за енергетиката, писмо с вх.№ 63-894-2/28.03.2011 год. на управителя на Предприятие “Трафоелектроинвест” към Националната електрическа компания, и във връзка с Протокол (Решение) №1/19.05.2011год. на комисия назначена със Заповед № 398/16.05.2011год. на Кмет на община Балчик, общински съвет – Балчик дава съгласието си да бъдат учредени сервитути в полза на “Национална електрическа компания” – ЕАД, с ЕИК 000649348, върху поземлени имоти – общинска собственост, които попадат в обхвата на електропровод ВЛ 110kV п/ст “Добрич” – п/ст “Каварна 2” / Маяк /, както следва:

№ на имот Начин на трайно ползване Вид територия Обща площна имота в дка Площ заета от сервитута на ВЛ в дка Собственик АОС

66250.21.85 нива Земеделска територия 20 1,46 Община Балчик 3144/2007

66250.22.65 пасище Земеделска територия 51,453 1,034 Община Балчик 1359/2004

66250.28.7 нива Земеделска територия 34 0,875 Община Балчик 1061/2004

66250.28.72 Заживотновъден комплекс Земеделска територия 32,555 3,764 Община Балчик 4128/2011

66250.28.73 пасище Земеделска територия 16,202 4,385 Община Балчик 1358/2004

24387.17.78 пасище Земеделска територия 130,437 2,602 Община Балчик 254/2011

18160.51.105 нива Земеделска територия 80,716 0,038 Община Балчик 4127/2011

18160.102.40 нива Земеделска територия 35,25 0,873 Община Балчик 706/2002

ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши последващите правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.16. Предложение за отдаване под наем на училищни бюфети – публична общинска собственост.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 877: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от НОРПУРОИ Общински съвет – Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем съгласно предназначението си училищни бюфети, представляващи обособени части от имоти – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Бюфет в Основно училище “Св.Св. Кирил и Методий” гр. Балчик, с площ от 20 м2, обособена част от сграда с идентификатор № 02508.79.75 по кадастралната карта на гр. Балчик – АОС № 577/2001 г., при начална годишна наемна цена: 288.00 лв. /двеста осемдесет и осем лева/, без ДДС;

Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

1.2. Бюфет в Основно училище “Антим І” гр. Балчик с площ от 60 м2, представляващ обособена част от сграда с идентификатор № 02508.69.96 по кадастралната карта на гр. Балчик – АОС № 579/2001 г., при начална годишна наемна цена: 864.00 лв. /осемстотин шестдесет и четири лева/, без ДДС;

Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

1.3. Бюфет СОУ ”Христо Ботев” гр. Балчик с площ от 60 м2, представляващ обособена част от сграда с идентификатор № 02508.84.109 по кадастралната карта на гр. Балчик – АОС № 39/1997 г., при начална годишна наемна цена: 864.00 лв./осемстотин шестдесет и четири лева/, без ДДС;

Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

2. Имотите – публична общинска собственост по т.1 да бъдат отдавани под наем за срок от 5 /години/, след провеждане на публичен търг;

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по търговския закон.

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.17. Предложение за отдаване под наем на помещение на ПП “Зелена партия”.

Вносител: инж. Веселин Николов – общински съветник

РЕШЕНИЕ 878: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 23, ал. 1 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет – Балчик дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок до края на настоящия мандат на ПП “Зелена партия” в община Балчик, с Булстат 000707901, представлявана от Председателя на общинската организация – Валентин Атанасов, следния имот:

Клуб с площ от 44 кв.м. на ул. “Дионисополис” № 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.84.393.1.5 по кадастралната карта на град Балчик, актуван с АОС 3828/13.04.2010 година /част от партерен етаж на сграда/ при годишна наемна цена 242,88 лева (двеста четиридесет и два лева и 88 стотинки).

2. След влизане на решението в сила да се сключи договор за наем.

Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.18. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Външна канализация на ПИ 62788.8.61 до заустване след водостока на път ІІІ-902” в землището на с. Рогачево.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 879: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за “Външна канализация на ПИ 62788.8.61 до заустване след водостока на път III-902” в землището на с. Рогачево, община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.19. Предложение за издаване на Запис на заповед от община Балчик, в полза на МРРБ, обезпечаваща авансово плащане по Договор за Проект “Балчик – сцена на изкуствата”.

Докладва: Митко Петров – зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 880: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и Решение 744 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 31.01.2011 г., във връзка с указания за изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти, и в изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161PO001/1.1-10/2010/006 от 09.08.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект „Балчик – сцена на изкуствата”, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161PO001/1.1-10/2010/006 от 09.08.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект „Балчик – сцена на изкуствата”, дава съгласие кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подпише Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, в размер до 174 742,05 лв. (сто седемдесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и два лева и пет стотинки) – представляваща 35 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта за срок до 09.10.2013г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) /Продължава на стр.7/

Коментарите са затворени.