ПРОТОКОЛ № 67 от заседание на Общински съвет, проведено на 30.08.2011 г.

Oct 1st, 2011 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

/Продължение от стр.6/

1.Въз­ла­гам на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик или упъл­но­мо­ще­но от не­го ли­це да по­д­го­т­ви не­об­хо­ди­ми­те до­ку­мен­ти, във връ­з­ка с по­лу­ча­ва­не на аван­со­во пла­ща­не по До­го­вор    № BG161PO001/1.1-10/2010/006 от 09.08.2011 г.;

2. Въз­ла­гам на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик вси­ч­ки по­с­ле­д­ва­щи юри­ди­че­с­ки и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия във връ­з­ка с из­пъл­не­ни­е­то  на го­ре­и­з­ло­же­но­то.

Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.20. Пре­д­ло­же­ние за пре­к­ра­тя­ва­не на съ­со­б­с­т­ве­ност ме­ж­ду об­щи­на Бал­чик и  Кир­чо Сла­вов Кир­чев, по от­но­ше­ние на ПИ № 02508.1.324.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на Бал­чик

Точката е оттеглена от докладчика.

21. Пре­д­ло­же­ние за на­г­ра­ж­да­ва­не на за­с­лу­жи­ли де­я­те­ли на спор­та.

Вно­си­тел: д-р Мар­га­ри­та Ка­ли­но­ва – пре­д­се­да­тел на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 881: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 23 във връ­з­ка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, по слу­чай 50-го­ди­ш­ни­на­та на пър­ви­те зла­т­ни ме­да­ли, спе­че­ле­ни от съ­с­те­за­те­ли на Мор­с­ки клуб – Бал­чик, об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик на­г­ра­ж­да­ва с па­ри­ч­на на­г­ра­да от по 200.00 ле­ва на чо­век за­с­лу­жи­ли­те де­я­те­ли на спор­та, ка­к­то сле­д­ва:

1. Мирко Мирков

2. Вели Велиев

3. Живко Бончев

4. Яни Коларов

5. Ганчо Коларов

6. Стефан Цезаров

7. Хасан Алиев

8. Евгени Кънев

Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.22. Предложение за награждаване на състезатели на СКЛА “Черно море – 2005” град Балчик.

Вно­си­тел: д-р Мар­га­ри­та Ка­ли­но­ва – пре­д­се­да­тел на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 882: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връ­з­ка с при­к­лю­ч­ва­не­то на съ­с­те­за­тел­на­та го­ди­на на СКЛА “Чер­но мо­ре – 2005” град Бал­чик и за­во­ю­ва­ли­те два­де­сет ме­да­ла от Ре­пу­б­ли­кан­с­ки пър­вен­с­т­ва и един от Бал­кан­с­ко пър­вен­с­т­во, об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик на­г­ра­ж­да­ва с па­ри­ч­на на­г­ра­да от по 400.00 (че­ти­ри­с­то­тин) ле­ва от­ли­чи­ли­те се спор­ти­с­ти и тре­ньо­ра на от­бо­ра, ка­к­то сле­д­ва:

1.Ата­нас Или­ев Па­па­зов                2. Айхан Бейсим Апти

3. Здравко Пламенов Димитров

4. Бо­рис Йор­да­нов Йор­да­нов

5. Андриан Андреев

Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.23. Пре­д­ло­же­ние за от­пу­с­ка­не на ед­но­к­ра­т­ни фи­нан­со­ви по­мо­щи на гра­ж­да­ни.

Вно­си­тел: д-р Мар­га­ри­та Ка­ли­но­ва – пре­д­се­да­тел на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 883: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик от­пу­с­ка ед­но­к­ра­т­ни фи­нан­со­ви по­мо­щи, ка­к­то сле­д­ва:

1. Ро­си­ца Ка­ло­я­но­ва Ива­но­ва от с. Об­ро­чи­ще, ул. “Те­ме­ну­га” № 13, за ле­че­ние на съ­п­ру­га й Вла­ди­мир Ара­бов,  в раз­мер на 200.00 (две­с­та) ле­ва.

Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

2. Га­ля Бор­ко­ва Ива­но­ва от гр. Бал­чик, ул. “Ю. Ве­не­лин” № 2, за из­с­ле­д­ва­ния на де­те­то й Еле­на Ен­че­ва Ива­но­ва, в раз­мер на 200 (две­с­та) ле­ва.

Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

3. Никола Стоянов Николов от с. Гурково, ул. “9-ти септември” № 37, за лечение, в размер на 200.00  (двеста) лева.

Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

4. Ма­рия Кън­че­ва Ва­си­ле­ва от с. Хра­б­ро­во, за за­ку­пу­ва­не на кон­су­ма­ти­ви за СРАР – апа­рат, в раз­мер на 450.00 (че­ти­ри­с­то­тин и пе­т­де­сет) ле­ва. Упъл­но­мо­ща­ва кме­та на се­ло Хра­б­ро­во да за­ку­пи апа­ра­та и от­че­те фа­к­ту­ра­та пред ПКЗСК.

Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

5. Се­би­ле Юсу­фо­ва Изе­то­ва от гр. Бал­чик, ул. “Г. С. Ра­ко­в­с­ки” № 46, за ле­че­ние, в раз­мер на 400.00 (че­ти­ри­с­то­тин) ле­ва.

Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

6. Иван Са­вов Ива­нов от с. Кра­не­во, ул. “Пи­рин” № 3, за ле­че­ние, в раз­мер на 400.00 (че­ти­ри­с­то­тин) ле­ва.

Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

7. Ни­ко­лай Па­в­лов Пе­т­ков от гр. Бал­чик, ж.к. “Ба­лик” бл. 18, вх. Б, ап. 605, за ле­че­ние, в раз­мер на 400 (че­ти­ри­с­то­тин) ле­ва.

Гла­су­ва­ли по­и­мен­но със “За” – 16, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 0

8. Га­б­ри­ел Ни­ко­ла­ев Ни­ко­лов от с. Гур­ко­во, ул. “Кам­чия” № 1, за ле­че­ние, в раз­мер на 250 (две­с­та и пе­т­де­сет) ле­ва. Упъл­но­мо­ща­ва кме­та на с. Гур­ко­во да по­лу­чи па­ри­те и ги вне­се в ле­че­б­но­то за­ве­де­ние. Фа­к­ту­ра­та да от­че­те в ПКЗСК.

Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т. 24. Пре­д­ло­же­ние за оп­ре­де­ля­не на един­ни ус­ло­вия и це­ни за ме­дий­ни ус­лу­ги /пу­б­ли­ка­ции в об­щин­с­ки ве­с­т­ник “Бал­чик”/, по вре­ме на пре­д­с­то­я­ща­та пре­ди­з­бор­на кам­па­ния – 2011 г. от по­ли­ти­че­с­ки­те пар­тии, ко­а­ли­ции и ини­ци­а­ти­в­ни ко­ми­те­ти.

До­к­ла­д­ва:Ми­т­ко Пе­т­ров – зам.-кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 884: 1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 2, във връ­з­ка с чл. 138 от Из­бор­ния ко­декс, Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик оп­ре­де­ля сле­д­ни­те це­ни за пре­ди­з­бор­ни пу­б­ли­ка­ции и аги­та­ци­он­ни ма­те­ри­а­ли на ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те за уча­с­тие в пре­д­с­то­я­щи­те из­бо­ри – 2011 г. пар­тии, ко­а­ли­ции от пар­тии и ини­ци­а­ти­в­ни ко­ми­те­ти от Об­щин­с­ки се­д­ми­чен ве­с­т­ник ,,Бал­чик”:

за пър­ва стра­ни­ца –                                                 0.40 лв./кв. см

ка­ре до гла­ва­та на ве­с­т­ни­ка –  0.50 лв./кв. см

ка­ре за въ­т­ре­ш­на стра­ни­ца –  0.25 лв./кв. см

ка­ре за вън­ш­на стра­ни­ца – 0.35 лв./кв. см

мал­ки обя­ви до 10 ду­ми – 2.00 лв./бр.

вмъ­к­ва­не на аги­та­ци­он­ни ма­те­ри­а­ли –  0.10 лв./бр.

2. Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на Об­щи­на Бал­чик да пре­д­п­ри­е­ме вси­ч­ки не­об­хо­ди­ми фа­к­ти­че­с­ки и пра­в­ни дей­с­т­вия за пу­б­ли­ку­ва­не на на­с­то­я­що­то ре­ше­ние на ин­тер­нет стра­ни­ци­те на Об­щи­на Бал­чик и Об­щин­с­ки се­д­ми­чен ве­с­т­ник ,,Бал­чик”, ка­к­то и не­за­ба­в­но­то му из­п­ра­ща­не на Сме­т­на­та па­ла­та и на Цен­т­рал­на­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия.

Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т. 25. Пре­д­ло­же­ние за удъл­жа­ва­не сро­кът на до­го­вор под на­ем на пар­кинг и от­да­ва­не на пар­кинг под на­ем.

Вно­си­тел: Сте­фан Па­в­лов – Пре­д­се­да­тел на об­щин­с­ки съ­вет

РЕШЕНИЕ 885: 1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; §78, ал.2 от ЗОБ; чл.19, ал.5 от НОР­ПУ­РОИ, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си да се удъл­жи сро­кът на до­го­вор до пет го­ди­ни склю­чен ме­ж­ду „Бал­чик Бийч”ЕО­ОД ЕИК201583561 и Об­щи­на Бал­чик за Пар­кинг “Дво­ре­ца” гр. Бал­чик с площ от 1 205 м2, пре­д­с­та­в­ля­ващ обо­со­бе­на част от  ПИ № 02508.7.138 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, при на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на: 5 494.80 лв., без ДДС;

2. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от За­ко­на за об­щин­с­ка­та со­б­с­т­ве­ност; чл. 16, ал. 1 и ал. 2  от НОР­ПУ­РОИ, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си да бъ­де от­да­ден под на­ем съ­г­ла­с­но пре­д­на­з­на­че­ни­е­то си пар­кинг – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, ка­к­то сле­д­ва:

2.1. Пар­кинг “Мор­с­ка га­ра” гр. Бал­чик с площ от1 472м2, пре­д­с­та­в­ля­ващ ПИ № 02508.86.85 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, при на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на: 6 721.32 лв., без ДДС;

2.2. Имот – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност по т. 2.1 да бъ­де от­да­ден под на­ем за срок от 1 /го­ди­на/, след про­ве­ж­да­не на пу­б­ли­чен търг;

2.3. Кан­ди­да­ти­те за уча­с­тие сле­д­ва да са ре­ги­с­т­ри­ра­ни по тър­го­в­с­кия за­кон.

3.Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на об­щи­на Бал­чик да из­вър­ши по­с­ле­д­ва­щи­те се пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия по из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то.

Гласували поименно със “За” – 12, “Против” – 0, “Въздържал се” – 5

Стефан Павлов,

Председател на

Общински съвет

Коментарите са затворени.