ПРОТОКОЛ № 68 от заседание на Общински съвет, проведено на 20.09.2011 г.

Oct 1st, 2011 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Т.1. Пре­д­ло­же­ние за ак­ту­а­ли­за­ция на го­ди­ш­на­та про­г­ра­ма за уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с имо­ти – об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност през 2011 го­ди­на.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕ­ШЕ­НИЕ 886: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8, 12 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от За­ко­на за об­щин­с­ка­та со­б­с­т­ве­ност, об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик ак­ту­а­ли­зи­ра го­ди­ш­на­та про­г­ра­ма за уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с имо­ти­те – об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност по ре­да на ЗОС през 2011 го­ди­на, при­е­та с Ре­ше­ние 752 от 17.02.2011 го­ди­на, ка­то до­пъл­ва:

1. Раз­дел ІІІ Б – “Имо­ти, ко­и­то об­щи­на Бал­чик има на­ме­ре­ние на про­да­де” със сле­д­ния имот:

– Зе­ме­дел­с­ка те­ри­то­рия с площ от 21 795 кв.м., пре­д­с­та­в­ля­ва­ща по­зем­лен имот № 02508.90.208 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на град Бал­чик.

Ре­ше­ни­е­то е при­е­то по­и­мен­но със “За” – 17, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 0

Т.2. Пре­д­ло­же­ние за про­да­ж­ба на по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор 02508.90.208 в зем­ли­ще­то на гр. Бал­чик

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕ­ШЕ­НИЕ 887: І. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 2, във връ­з­ка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от На­ре­д­ба­та, оп­ре­де­ля­ща ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ко иму­ще­с­т­во, при­е­та с Ре­ше­ние №238/27.02.2009 г. на ОбС, пи­с­мо с вх. №30-1795-1#1/ 17.08.2011 го­ди­на от “Аг­ро­ле­с­п­ро­ект” ЕО­ОД, гр. Со­фия и  във връ­з­ка с пи­с­мо за на­ме­ре­ния с вх.№63-22-34/10.06.2011го­ди­на от “Ал­бе­на” АД, об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик да­ва съ­г­ла­сие да се из­вър­ши про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не на сле­д­ни­ят об­щин­с­ки имот:

1. Об­щин­с­ки по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор  02508.90.208 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та и ка­да­с­т­рал­ни­те ре­ги­с­т­ри на гр. Бал­чик, об­щи­на Бал­чик, одо­б­ре­ни със За­по­вед №300-5-5/04.02.2004 год. на Из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор на АГКК, пре­д­с­та­в­ля­ващ зе­ме­дел­с­ка те­ри­то­рия с на­чин на трай­но по­л­з­ва­не: Друг вид дър­во­п­ро­и­з­во­ди­тел­на го­ра, с площ от 21795 кв.м., съ­г­ла­с­но­А­ОС4057/24.06.2011 год.

2. Одо­б­ря­ва па­зар­на­та оцен­ка на имо­та по т. 1 в раз­мер на 13 800 лв.              /три­на­де­сет хи­ля­ди и осем­с­то­тин ле­ва/ ка­то на­чал­на це­на за про­ве­ж­да­не на тър­га.

3.Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на об­щи­на Бал­чик да из­вър­ши по­с­ле­д­ва­щи­те пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия по про­ве­ж­да­не­то на тър­га и склю­ч­ва­не­то на до­го­вор със спе­че­ли­ли­ят уча­с­т­ник.

Ре­ше­ни­е­то е при­е­то по­и­мен­но със “За” – 16, “Про­тив” – 0 “Въз­дър­жал се” – 1

Т.3. Пре­д­ло­же­ние за овъ­з­ме­з­дя­ва­не чрез да­ре­ние Ан­гел Съ­бев Ге­ор­ги­ев и Не­ла Ко­ле­ва Ге­ор­ги­е­ва, с имот – ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕ­ШЕ­НИЕ 888: 1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 2 във връ­з­ка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от ЗОС и във връ­з­ка с мол­ба с вх. № 94А-136-1#3/18.04.2011 г. от Ан­гел Съ­бев Ге­ор­ги­ев и Не­ла Ко­ле­ва Ге­ор­ги­е­ва от гр. Бал­чик, ул. “Лю­бен Ка­ра­ве­лов” № 18, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си да бъ­де из­вър­ше­но овъ­з­ме­з­дя­ва­не чрез да­ре­ние на Ан­гел Съ­бев Ге­ор­ги­ев и Не­ла Ко­ле­ва Ге­ор­ги­е­ва с имот, ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, пре­д­с­та­в­ля­ващ по­зем­лен имот № 02508.9.190 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, м.”Ку­ла­ка”, одо­б­ре­на със за­по­вед № 300-5-5/04.02.2004 г. на Из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор на АК, с площ от 566 /пе­т­с­то­тин ше­с­т­де­сет и шест/ кв.м. ак­ту­ван с акт за ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност № 4130/25.08.2011 г.;

2.Упъл­но­мо­ща­ва кме­та на об­щи­на­та да  из­вър­ши по­с­ле­д­ва­щи­те пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия по ре­а­ли­зи­ра­не на на­с­то­я­що­то ре­ше­ние, вклю­чи­тел­но и да склю­чи до­го­вор за да­ре­ние. Ре­ше­ни­е­то е при­е­то по­и­мен­но със “За” – 17, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 0

Т.4. Раз­г­ле­ж­да­не за­я­в­ле­ние от Ди­ми­тър Ата­на­сов Ки­ров за уч­ре­дя­ва­не пра­во на при­с­т­ро­я­ва­не на те­ра­са към со­б­с­т­вен апар­та­мент.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕ­ШЕ­НИЕ 889: 1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС-Бал­чик и във връ­з­ка с мол­ба вх. № 94Д-913-1/04.08.2011 г., Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик одо­б­ря­ва па­зар­на оцен­ка в раз­мер на 180.00 лв. /сто и осем­де­сет ле­ва/ за уч­ре­дя­ва­не пра­во на при­с­т­ро­я­ва­не от 12 м2 /два­на­де­сет ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/ вър­ху об­щин­с­ка зе­мя към са­мо­с­то­я­те­лен обект в сгра­да 02508.55.61.4.8 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, пре­д­с­та­в­ля­ващ апар­та­мент № 8, ет. 2, бл. №9, кв. “ВВС-бло­ко­ве” гр. Бал­чик, со­б­с­т­ве­ност на Ди­ми­тър Ата­на­сов Ки­ров.

Ре­ше­ни­е­то е при­е­то по­и­мен­но със “За” – 17, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 0

Т.5. Раз­г­ле­ж­да­не за­я­в­ле­ние от Да­ни­ел Ни­ко­лов Ди­ми­т­ров за уч­ре­дя­ва­не пра­во на при­с­т­ро­я­ва­не на те­ра­са към со­б­с­т­вен апар­та­мент.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕ­ШЕ­НИЕ 890: 1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС-Бал­чик и във връ­з­ка с мол­ба вх. № 94Д-337-2/03.08.2011 г. Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик одо­б­ря­ва па­зар­на оцен­ка в раз­мер на 180.00 лв. /сто и осем­де­сет ле­ва/ за уч­ре­дя­ва­не пра­во на при­с­т­ро­я­ва­не от 12 м2 /два­на­де­сет ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/ вър­ху об­щин­с­ка зе­мя към са­мо­с­то­я­те­лен обект в сгра­да 02508.55.61.4.4 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, пре­д­с­та­в­ля­ващ апар­та­мент № 4, ет. 1, бл. №9, кв. “ВВС-бло­ко­ве” гр. Бал­чик, со­б­с­т­ве­ност на Да­ни­ел Ни­ко­лов Ди­ми­т­ров.

Ре­ше­ни­е­то е при­е­то по­и­мен­но със “За” – 17, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 0

Т.6. Пре­д­ло­же­ние за ос­во­бо­ж­да­ва­не на До­ч­ка Си­ме­о­но­ва Ми­хай­ло­ва от по­с­та-член на ди­ре­к­то­ри­те на “СПА ЦЕН­ТЪР КРА­НЕ­ВО” АД.

Вно­си­тел: Сте­фан Па­в­лов – пре­д­се­да­тел на ОбС

РЕ­ШЕ­НИЕ 891: 1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 от ТЗ, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си да бъ­де ос­во­бо­де­на До­ч­ка Си­ме­о­но­ва Ми­хай­ло­ва, от член на съ­ве­та на ди­ре­к­то­ри­те на “СПА ЦЕН­ТЪР КРА­НЕ­ВО” АД

2.Упъл­но­мо­ща­ва Иван Ни­ков Ни­ков, ка­то пре­д­с­та­в­ля­ващ съ­ве­та на ди­ре­к­то­ри­те на “СПА ЦЕН­ТЪР КРА­НЕ­ВО” АД да из­вър­ши по­с­ле­д­ва­щи­те се пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия по из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то, ка­к­то и да го впи­ши в Тър­го­в­с­кия ре­ги­с­тър към Аген­ци­я­та по впи­с­ва­ния.

Ре­ше­ни­е­то  е  при­е­то по­и­мен­но със “За” – 17, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 0

Т.7. Пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на План за ре­гу­ла­ция и за­с­т­ро­я­ва­не на ма­сив 25 – с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик, окон­ча­те­лен про­ект – ак­ту­а­ли­за­ция.

Вно­си­тел: Сте­фан Па­в­лов – пре­д­се­да­тел на ОбС

РЕ­ШЕ­НИЕ 892: 1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 129, ал. 1 от За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та и За­я­в­ле­ние с вх. № 437 от 13.09.2011 го­ди­на от со­б­с­т­ве­ни­ци на имо­ти в ма­сив 25 на с. Кра­не­во, Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик одо­б­ря­ва План за ре­гу­ла­ция и за­с­т­ро­я­ва­не на ма­сив 25 – с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик, окон­ча­те­лен про­ект – ак­ту­а­ли­за­ция.

2. Упъл­но­мо­ща­ва кме­та на об­щи­на Бал­чик в 7-дне­вен срок от при­е­ма­не на ре­ше­ни­е­то, съ­що­то да бъ­де из­п­ра­те­но за об­на­ро­д­ва­не в “Дър­жа­вен ве­с­т­ник”.

Ре­ше­ни­е­то е при­е­то по­и­мен­но със “За” – 16, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 0

Т.7. Пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на План за ре­гу­ла­ция и за­с­т­ро­я­ва­не на ма­сив 25 – с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик, окон­ча­те­лен про­ект – ак­ту­а­ли­за­ция.

Вно­си­тел: Сте­фан Па­в­лов – пре­д­се­да­тел на ОбС

РЕШЕНИЕ 892: 1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 129, ал. 1 от За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та и За­я­в­ле­ние с вх. № 437 от 13.09.2011 го­ди­на от со­б­с­т­ве­ни­ци на имо­ти в ма­сив 25 на с. Кра­не­во, Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик одо­б­ря­ва План за ре­гу­ла­ция и за­с­т­ро­я­ва­не на ма­сив 25 – с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик, окон­ча­те­лен про­ект – ак­ту­а­ли­за­ция.

2. Упъл­но­мо­ща­ва кме­та на об­щи­на Бал­чик в 7-дне­вен срок от при­е­ма­не на ре­ше­ни­е­то, съ­що­то да бъ­де из­п­ра­те­но за об­на­ро­д­ва­не в “Дър­жа­вен ве­с­т­ник”.

Ре­ше­ни­е­то е при­е­то по­и­мен­но със “За” – 16, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 0

/Продължава на стр.8/

Коментарите са затворени.