ПРОТОКОЛ № 68 от заседание на Общински съвет, проведено на 20.09.2011 г.

Oct 1st, 2011 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

/Продължение от стр.7/

Т.8. Пре­д­ло­же­ние за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на Ре­ше­ние 843 от 27.07.2011 го­ди­на на ОбС – Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕ­ШЕ­НИЕ 893: 1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 75 от НОР­ПУ­РОИ, при­е­та с ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. изм. и доп. с Ре­ше­ние № 748/17.02.2011 г. на ОбС-Бал­чик

1.1. Променя решение № 843 от 27.07.2011 г. на Общински съвет – Балчик, по отношение на имот, описан под пореден номер 44 на приложение 1, както следва:

№     № на имот  Площ в м2       АОС                    Цена /лева/

44    02508.81.181     619        4132/12.09.2011        12 689.50

1.2. Допълва  приложение 1 на решение № 843 от 27.07.2011 г. на Общински съвет – Балчик с имот пореден номер 53, както следва:

№   № на имот    Площ в м2      АОС                  Цена /лева/

53  02508.81.176        352        4129/25.08.2011     7 216.00

2. Останалите условия по решение № 843 от 27.07.2011 г. на Общински съвет – Балчик остават непроменени.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Решението е прието поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.9. Предложение за овъзмездяване чрез дарение на Църковно настоятелство при храм “Св. Арх. Михаил” с. Соколово с имот частна общинска собственост, представляващ земеделска земя.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 894: 1.  На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от ЗОС и във връзка с молба заявление с вх. № 36-29-4/16.08.2011 г. от протойерей Георги Петков – Председател на Църковно настоятелство при храм “Св. Арх. Михаил” с. Соколово,  Общински съвет – Балчик дава съгласието си да бъде извършено овъзмездяване чрез дарение на Църковно настоятелство при храм “Св. Арх. Михаил” с. Соколово с имот частна  общинска собственост, представляващ земеделска земя – нива ІІІ категория № 67951.20.56  по кадастралната карта на с. Соколово, м.”Скендера”, с площ от 8000 /осем хиляди/ кв.м. актуван с акт за частна общинска собственост № 4134/13.09.2011 г.;

2. Упълномощава кмета на общината да  извърши последващите правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение, включително и да сключи договор за дарение.

Решението е прието поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.10. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и “Лилия тур” ООД.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 895: 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94П-179-2/29.08.2011 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Лилия Тур” ООД с ЕИК 201466985 със седалище и адрес на управление: гр. Балчик ул. “Доктор Златко Петков”№31, представлявано от Лилия Бекасова, по отношение на ПИ № 02508.82.39 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 634 м2, като “Лилия Тур” ООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 34.00 м2 /тридесет и четири квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4131/2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2 720.00 лв. /две хиляди седемстотин и двадесет лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението

Решението е прието поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Т.11. Разглеждане заявление от Параскева Йорданова Атанасова за учредяване право на пристрояване на склад и офис към собствен търговски обект.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 896: 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94П-277-5/18.08.2011 г., Общински съвет – Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/ за учредяване право на пристрояване от 50 м2 /петдесет квадратни метра/ за изграждане на склад и офис, върху общинска земя, към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.76.18.9.2 по кадастралната карта на гр. Балчик,  собственост на Параскева Йорданова Атанасова.

Решението е прието поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1

Т.12. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 897: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Румен Борисов Николов от гр. Балчик, ул. “Д-р Златко Петков” № 13, за направени разходи по погребението на Георги Петров Табаков от град Балчик,  в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

2. Мария Данаилова Атанасова от гр. Балчик, ул. “Тузла” № 12, за лечението на Светослав Стефанов Емилиянов, в размер на 300 (триста) лева.

3. Нефизе Мехмедова Ибрямова от с. Ляхово, за лечение, в размер на 300.00  (триста) лева.

4. Ехлиман Аймед Вели от с. Ляхово, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

5. Христо Асенов Иванов от с. Оброчище, ул. “Ален мак” № 2, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

6. Икмет Мевлюдов Махмудов от град Балчик, ул. “Славейков” № 35, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

Решението е прието поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1

Т.13. Одобрение на Споразумение за партньорство между общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ “Управление на отпадъците – Регион Добрич” касаещо разработване на проектното предложение с наименование  ” Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22  и сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 898: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21 т. 6 от ЗМСМА, Решение № 845 по протокол № 66 от редовно заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 27.07.2011 г., както и  с получена покана за представяне на проектно предложение с наименование “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” Общински съвет Балчик

РЕШИ

1. При гласуването на общинския бюджет за 2013 г. и 2014 г. да бъдат предвидени и заложени необходимите средства за обезпечаване на необходимият финансов ресурс за изпълнение на проекта в размер на  собствен принос на Община Балчик в размер на 199 600 лв., разпределени по 50 % за 2013 г. и 2014 г. Средствата ще бъдат  от собствен финансов ресурс и ще бъдат предвидени от осигурени по § 62-02/-/  от бюджета на общината в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”

1.1. Средствата ще бъдат осигурени чрез такса битови отпадъци за времето на изпълнение на проекта

1.2. Недопустимите разходи по проекта да бъдат осигурени със  средства от ПУДООС и банков кредит.

2. Възлага на Кмета на общината да подпише проектното предложение с наименование “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22   и всички съпътстващи го документи.

3. Възлага на Кмета на общината да подпише договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен въз основа на проектното предложение с наименование “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22.

4. Възлага на Кмета да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на проект с Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22.

5. Препис от настоящото решение да бъде изпратен на Сдружение «Управление на отпадъците – Регион  Добрич » за сведение.

Решението е прието поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Стефан Павлов

Председател на ОбС Балчик.

Коментарите са затворени.