Покана за сесия

Aug 24th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 август 2011 година (вторник) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за разглеждане на заявление от “Храброво Уинд 1” ООД и “Храброво Уинд 2” ООД град Варна за съгласуване преминаването през имоти – общинска собственост на подземен електропровод Ср. Н. от ветрогенератори в землището на с. Храброво до подстанция “Нона” град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

2. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Водопровод за захранване на ПИ 78639.16.110” по кадастралната карта на с. Църква.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

3. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план в обхват ПИ 02508.88.725 за “Газопроводно отклонение за захранване на ПИ 02508.536.215” по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

4. Предложение за приемане на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие “БКС” гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

5. Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и слети паралелки в общинските училища за учебната 2011/2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

6. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на Министерството на правосъдието, Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, за нуждите на Пробационно звено град Балчик, помещение, находящо се в административна сграда на ул. “Дионисополис” № 2.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

7. Предложение за приемане информация за текущото изпълнение на бюджета на община Балчик за първото шестмесечие на 2011 година

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

8. Предложение за допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

9. Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на общински имот.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

10. Предложение за изменение и допълнение на Решение 634 по Протокол № 58 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 27.04.2007 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

11. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Радомир Тодоров Плугаров и Пламен Тодоров Плугаров, по отношение на поземлен имот № 53120.504.148.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

12. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Сунай Халкинов Муйдинов, по отношение на поземлен имот № 02508.84.58.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

13. Предложение за корекция на бюджета за сметка на планирания резерв по бюджет 2011 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

14. Предложение за продажба чрез конкурс на общински имоти в местността “Двете чешми” град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

15. Предложение за учредяване сервитути в полза на “Национална електрическа компания” ЕАД, върху поземлени имоти, общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик

Коментарите са затворени.