Албена празнува!

Aug 24th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

С впе­ча­т­ля­ващ 5-ча­сов кон­церт и пъл­на ба­за Ал­бе­на от­бе­ля­за 42-ия си ро­ж­ден ден на 24 ав­густ /сря­да/, ин­фор­ми­рат от ак­ци­о­нер­но­то дру­же­с­т­во.

В пра­з­ни­ч­на­та ля­т­на нощ бе по­с­та­ве­но на­ча­ло­то и на На­ци­о­нал­ни­те ле­т­ни сту­ден­т­с­ки иг­ри в Ал­бе­на.

Това стана точно в 20 часа с щафета, в която участниците си предадоха запалена факла от олимпийските игри в Мюнхен през 1972 година – първата лятна олимпиада след създаването на курорта.

По­с­ле­ден го­ря­ща­та фа­к­ла при­е Пе­тър Ча­у­шев – пре­д­се­да­тел на „На­ци­о­нал­но­то пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во на сту­ден­т­с­ки­те съ­ве­ти”, кой­то на пра­з­ни­ч­на­та сце­на обя­ви Иг­ри­те за от­к­ри­ти и за­па­ли огъ­ня.

Старт на ку­по­на на зе­ле­ния ки­лим до ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на­та сгра­да, да­де DJ Те­ди Джор­джо, кой­то бе и во­дещ на спе­к­та­къ­ла в тър­же­с­т­ве­ния ден.

В пра­з­ни­ч­на­та про­г­ра­ма уча­с­т­ва­ха Ан­сам­бъл „Вар­на”, Ко­са­ра Цо­не­ва, Йо­а­на. Го­с­ти­те бя­ха по­з­д­ра­ве­ни от де­т­с­ки­ят хор на Ру­с­ко­то ра­дио и те­ле­ви­зия.

По ед­но­ча­сов ре­ци­тал из­не­со­ха зве­з­да­та на ро­д­на­та ни ес­т­ра­да Ге­ор­ги Хри­с­тов и ро­к­ди­но­за­в­ри­те от гру­па „Си­г­нал”, на­че­ло с Дан­чо Ка­ра­джов.

В по­лу­нощ гра­ду­сът на на­с­т­ро­е­ни­е­то вди­г­на DJ DIASS.

По вре­ме на тър­же­с­т­во­то до­ма­ки­ни­те и VIVACOM сюр­п­ри­зи­ра­ха хи­ля­ди­те при­съ­с­т­ва­щи с мно­го­б­рой­ни на­г­ра­ди, ко­и­то бя­ха раз­да­де­ни с том­бо­ла. Ал­бе­на връ­чи ва­у­че­ри с уи­кенд за два­ма в ку­рор­та и в по­чи­в­на­та си ба­за в При­мор­с­ко, а мо­бил­ни­ят опе­ра­тор за­ра­д­ва при­съ­с­т­ва­щи­те с ед­но­го­ди­шен або­на­мент за VIVACOM TV, 5 мо­бил­ни те­ле­фо­ни Nokia C1-01, 1 мо­би­лен те­ле­фон Nokia X3, 10 пре­д­п­ла­те­ни мо­бил­ни па­ке­та Get M@x, 2 па­ке­та пре­д­п­ла­тен мо­би­лен Ин­тер­нет Easy Traffic.

Ро­ж­де­ни­ят ден бе от­бе­ля­зан със сто­ти­ци ба­ло­ни с цве­то­ве­те на Ал­бе­на – си­ньо, жъл­то и бя­ло, ка­к­то и с ог­ром­на вку­с­на тор­та, ко­я­то бе из­ра­бо­те­на от май­с­тор-го­т­ва­чи­те в ком­п­ле­к­са.

Го­с­ти­те бя­ха по­з­д­ра­ве­ни от г-жа Мар­ги­та То­до­ро­ва – тър­го­в­с­ки ди­ре­к­тор на Ал­бе­на АД, и Хри­с­то Пе­нев – зам.-ди­ре­к­тор „Ек­с­п­ло­а­та­ция” Ал­бе­на АД. Тър­же­с­т­во­то за­вър­ши с пре­к­ра­с­ни илю­ми­на­ции и за­ря.

Коментарите са затворени.