ИСТОРИЯТА НА ЕДИН ИЗЛЕКУВАН ЛУД

Aug 24th, 2011 | От | Category: ДРУГИ

По­с­ве­ща­ва се на вси­ч­ки,ко­и­то ще ка­жат,че то­ва не мо­же да се слу­чи в Бъл­га­рия.

На вра­та­та се по­з­въ­ни.Со­б­с­т­ве­ни­кът на сре­д­ния апар­та­мент от пър­вия етаж, в мо­ре­то от бло­ко­ве на един бъл­гар­с­ки град, от­во­ри вхо­д­на­та вра­та.Сре­щу не­го сто­я­ха че­ти­ри­ма ду­ши.Пре­ди да ка­жат ка­к­во­то и да би­ло той вне­за­п­но усе­ти тъ­па бол­ка под лъ­жи­ч­ка­та без да знае за­що.

-До­бър ден.Ние сме съ­в­ме­с­т­на мо­бил­на гру­па  от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те и от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то-с от­ра­бо­тен тон за­по­ч­на най-въз­ра­с­т­ни­ят от гру­па­та.-Вие ли сте го­с­по­дин Чу­ва­лов?

-Да-бе ме­ха­ни­ч­ни­ят му от­го­вор.

-Го­с­по­дин Бра­ш­нян Чу­ва­лов ?

-Да,да.-Чу­ва­лов усе­ти блу­д­кав вкус в ус­та­та си,за­що­то гла­сът на мъ­жа му про­з­ву­ча сла­д­ни­ка­во-лю­бе­з­но.

-То­ва е го­с­по­жа Ду­ше­ва­д­ко­ва,а аз съм не­й­ни­ят на­чал­ник от об­ласт ния офис на НАП – Ко­жо­де­ров.Да Ви пре­д­с­та­вя и д-р Ско­ро­с­мър­т­ни­ко­ва и д-р Гро­ба­ров от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то  на здра­ве­о­па­з­ва­не­то.Съ­г­ла­с­но За­ко­на за все по-пъл­но за­до­во­ля­ва­не на не­пре­къ­с­на­то ра­с­тя­щи­те ну­ж­ди на граж да­ни­те по­с­ре­д­с­т­вом уве­ли­ча­ва­не на бю­дже­т­ни­те при­хо­ди,от  Ми­ни­с­тер ство­то на фи­нан­си­те и от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то е раз­ра­бо те­на уни­кал­на бъл­гар­с­ка ме­то­ди­ка за оп­ре­де­ля­не на еко­ло­ги­ч­ния да­нък вър­ху за­мър­ся­ва­не­то на окол­на­та сре­да от фи­зи­че­с­ки­те ли­ца.

-За ка­к­во ста­ва въ­п­рос ? – обър­к­ва­не­то на Чу­ва­лов за­по­ч­на да се пре­в­ръ­ща в без­по­кой­с­т­во,ко­е­то ста­ва­ше все по-ви­ди­мо,но Ко­жо­де­ров с ни­що  не по­ка­за ,че го е за­бе­ля­зъл.

-Го­с­по­дин Бра­ш­нян Чу­ва­лов, все­ки гра­ж­да­нин на Ре­пу­б­ли­ка­та   вклю­чи­тел­но и Вие за­мър­ся­ва­те окол­на­та сре­да.

-Ама аз си хвър­лям бо­к­лу­ка в кон­тей­не­ри­те пред бло­ка и ре­до­в­но си пла­щам та­к­са­та за смет. – На­и­в­но­ст­та на Чу­ва­лов бе­ше тро­га­тел­на.

-Го­с­по­дин Чу­ва­лов, Вие ди­ша­те ли ? – в гла­са на Ко­жо­де­ров се поя  ви­ха   ре­же­щи но­т­ки.                                                                                             –Дддда. – Чу­ва­лов ни­ко­га през жи­во­та си не бе­ше за­е­к­вал….до то­зи мо­мент.

-А из­ве­с­т­но ли Ви е,че ди­ша­не­то е про­цес, при кой­то по­е­ма­те ки­с­ло­род от окол­на­та сре­да и от­де­ля­те  въ­г­ле­ро­ден дву­о­кис през тра­хе­я­та? Ос­вен то­ва Вие хо­ди­те ли по мал­ка и по го­ля­ма ну­ж­да?

-Ама Вввие се­ри­о­з­но ли?-без­по­кой­с­т­во­то на Чу­ва­лов за­п­ла­ш­ва­ше да се пре­вър­не в па­ни­ка.

-Съ­в­сем се­ри­о­з­но,за­що­то с фи­зи­о­ло­ги­ч­ни­те си ну­ж­ди Вие съ­що за­мър­ся­ва­те окол­на­та сре­да.За то­ва ек­с­пер­ти­те от Ми­ни­с­тер­с­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то ще Ви по­с­та­вят по един чип в тра­хе­я­та,в уре­те­ра и в ану­са. – гла­сът на Ко­жо­де­ров зву­че­ше все по-па­те­ти­ч­но-По то­зи на­чин ин­фор­ма­ци­я­та от тях ще се пре­да­ва он­лайн ди­ре­к­т­но в офи­си­те на НАП,къ­де­то във все­ки един мо­мент ще кон­т­ро­ли­ра­ме да­нъ­ка,кой­то сле­д­ва да пла­ти­те за Ва­ше­то ан­ти­е­ко­ло­ги­ч­но по­ве­де­ние.

Чу­ва­лов още пре­г­лъ­ща­ше на су­хо,ко­га­то вър­ху не­го се сто­ва­ри сле­д­ва­щи­ят из­не­на­д­ващ въ­п­рос:

-Всъ­щ­ност Вие пла­ща­те ли оси­гу­ро­в­ки?-Ко­жо­де­ров про­дъл­жи без да до­ча­ка от­го­во­ра му.-Спо­ред на­ша­та ин­фор­ма­ция Вие сте со­б­с­т­ве­ник на фир­ма “Те­ме­ну­ж­ка”.

-Ннне.Аз­съм со­б­с­т­ве­ник на фир­ма “Ммммар­га­ри­т­ка”.”Те­ме­ну­ж­ка “е со­б­с­т­ве­ност на съ­се­да от пар­тер­ния етаж.

-Ня­ма зна­че­ние.Та­ка или ина­че Вие сле­д­ва да пла­ща­те оси­гу­ро­в­ки.

-Но от две го­ди­ни фир­ма­та ми е по­ч­ти без пе­чал­ба,а и ня­мам ни­ка­к­ви слу­жи­те­ли.

-То­ва изо­б­що не ни ин­те­ре­су­ва ,го­с­по­дин Чу­ва­лов!Вие сте са­мо­о­си­гу­ря­ващ се и ка­то та­къв сте длъ­жен да се са­мо­о­си­гу­ря­ва­те за пен­сия!

-Ис­ка­те да ка­же­те да пра­вя вно­с­ки за пен­сия за се­бе си?

-Точно така.

-Но то­ва не е ли до­б­роввв­вол­но?

-Не и съгласно закона.

-Т.е. съгласно закона аз съм длъжник сам на себе си?

-Не точно.Всъщност Вие сте длъжен да плащате осигуровки на държавата за себе си.

-Не  разззбирам.

-Ня­ма зна­че­ние.Ва­ж­но­то е ние да раз­би­ра­ме.

-И ка­к­во ще ста­не ка­то не се оси­гу­ря­вам ?

-Най-на­пред ще Ви гло­бим и то со­ле­но.По­с­ле ще съ­бе­рем при­ну­ди­тел­но от иму­ще­с­т­во­то Ви дъл­жи­ми­те оси­гу­ро­в­ки за­е­д­но с два­де­сет про­цен­та ли­х­ва.

-За то­ва ,че не съм пла­щал не­що за се­бе си ? Но ттто­ва е бе­зу­мие!

-Не.Про­с­то дър­жа­ва­та ми­с­ли за Вас,го­с­по­дин Чу­ва­лов.

-Но аз мо­же да ня­мам ну­ж­да от пен­сия.

-Да,но дру­ги имат го­ля­ма ну­ж­да.

-Но на­ли то­ва са мо­и­те па­ри,ко­и­то вна­сям за се­бе си?

-По про­н­цип би тря­б­ва­ло да е та­ка.Но от дру­га стра­на, ако ум­ре­те пре­ди да на­вър­ши­те пен­си­он­на въз­раст , вно­с­ки­те Ви за пен­сия ня­ма да бъ­дат вър­на­ти на на­с­ле­д­ни­ци­те Ви.То­ва е со­ли­дар­ност,го­с­по­дин Чу­ва лов.С-о-л-и-д-а-р-н-о-с-т!-на­тър­ти Ко­жо­де­ров.

-Но на­ли со­ли­дар­но­ст­та е до­б­ро­вол­на?

-В Бъл­га­рия е за­дъл­жи­тел­на!То­ва е бъл­гар­с­ка со­ли­дар­ност.Бъ­де­те па­т­ри­от го­с­по­дин Чу­ва­лов!

-В та­къв слу­чай за­що дър­жа­в­ни­те слу­жи­те­ли не пла­щат оси­гу­ро­в­ки?-не от­с­тъ­п­ва­ше Чу­ва­лов.

-Имен­но за­що­то са ДЪР­ЖА­В­НИ слу­жи­те­ли.За то­ва оси­гу­ро­в­ки­те им ги пла­ща ДЪР­ЖА­ВА­ТА.Ка­то ста­не­те ДЪР­ЖА­ВЕН слу­жи­тел и Вие ня­ма да пла­ща­те оси­гу­ро­в­ки…Ме­ж­ду дру­го­то към мо­мен­та Ва­ши­те оси­гу­ро­в­ки с ли­х­ви­те,ко­и­то дъл­жи­те са…..- Ко­жо­де­ров се за­ба­ви за мо­мент ,за­що­то тър­се­ше не­що в ня­ка­къв лист,кой­то из­ва­ди от джо­ба си….

Минута след като чу сумата ,Чувалов вече имаше вид на току-що излязъл от банята.

-За­що тттол­ко­ва ?-бе­ше един­с­т­ве­но­то,ко­е­то про­из­не­се с вър­хо­в­ни уси­лия.

-За­що­то съ­г­ла­с­но за­ко­на из­чи­с­ля­ва­не­то на оси­гу­ро­в­ки­те ста­ва на ба­за стой­но­ст­та на на­с­ле­д­с­т­во­то,ко­е­то ще при­до­би­е­те от съ­п­ру­га­та си,от ро­ди­те­ли­те си и от се­с­т­ра си.

-Но аз може никога да не придобия таккккова наследство.

-Ва­ж­но­то е,че има ве­ро­я­т­ност да го при­до­би­е­те.

Ма­кар и със се­т­ни си­ли Бра­ш­нян Чу­ва­лов не спи­ра­ше да се съ­п­ро­ти­в­ля­ва:

-Но на­ли Ви ка­зах,че от фир­ма­та си по­лу­ча­вам мно­го ни­с­ки до­хо­ди.Тол­ко­ва ни­с­ки,че ед­ва сти­гат за пре­х­ра­на­та ми.                -О-о-о, не се при­те­с­ня­вай­те!Във връ­з­ка с го­ле­мия апе­тит на са­мо­о­си гу­ря­ва­щи­те се ние сме раз­ра­бо­ти­ли съ­в­ме­с­т­но с Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра ве­о­па­з­ва­не­то уни­ка­лен еко­ло­ги­ч­но чист про­дукт,кой­то по­д­ти­с­ка апе­ти­та и съ­з­да­ва усе­ща­не за си­тост.За Ва­ше уле­с­не­ние раз­про­с­т­ра­ня­ва се без­п­ла­т­но.Та­ка­че, ко­га­то го кон­су­ми­ра­те мо­же­те изо­б­що да не яде­те.По то­зи на­чин ще пла­ща­те и по -ма­лък еко­ло­ги­чен да­нък.Ви­ж­да­те ли как дър­жа­ва­та ми­с­ли за Вас?

-А по ка­къв на­чин мо­га да се осо­во­бо­дя от пла­ща­не­то на оси­гу­ро­в­ки?

-Са­мо ако ум­ре­те.       -В та­къв слу­чай по-до­б­ре да се са­мо­у­бия.-Чу­ва­лов ве­че не из­дър­жа­ше.

В  съ­щия мо­мент ед­на от же­ни­те све­т­ка­ви­ч­но на­б­ра ня­ка­къв но­мер по GSМ-а  си:

-Ало,аз съм д-р Ско­ро­с­мър­т­ни­ко­ва от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то.Тук един го­с­по­дин е мно­го бо­лен.Пра­те­те екип на…-тя по­со­чи ад­ре­са.

-Ама ка­к­во пра­ви­те?-из­ви­ка Чу­ва­лов-На мен ми ня­ма ни­що.

-На­про­тив-про­гър­мя гла­сът на Ко­жо­де­ров.-То­ку-що ка­за­х­те,че ще се са­мо­у­би­ва­те.По то­зи на­чин Вие ще на­в­ре­ди­те ка­к­то на се­бе си,та­ка и на мно­го­б­рой­ни­те бъл­гар­с­ки пен­си­о­не­ри,за­що­то те ня­ма да по­лу­чат оси­гу­ро­в­ки от Вас.Т.е. го­с­по­дин Чу­ва­лов,-гла­сът на Ко­жо­де­ров сти­г­на до кре­с­чен­до-Вие сте об­ще­с­т­ве­но­о­па­сен,за­що­то за­п­ла­ш­ва­те ка­к­то своя жи­вот ,та­ка и жи­во­та на дру­ги­те гра­ж­да­ни!Но дър­жа­ва­та ня­ма да Ви по­з­во­ли да взри­ви­те со­ци­ал­но-оси­гу­ри­тел­на­та си­с­те­ма.

След мал­ко пред бло­ка,къ­де­то жи­ве­е­ше Чу­ва­лов, при­с­ти­г­на ли­ней­ка с бо­я­ди­са­ни стъ­к­ла.От нея сля­зо­ха два­ма му­с­ку­ле­с­ти са­ни­та­ри,ко­и­то на бе­гом на­хъл­та­ха в до­ма му,вди­г­на­ха го под ми­ш­ни­ци­те и го по­в­ля­ко­ха към ли­ней­ка­та.

-Помощ!-развика се Чувалов,но нямаше кой да го чуе.

След двадесет минути линейката спря пред бяла шестетажна сграда с решетки на всички прозорци.Качиха го на втория етаж в стая с малко решетъчно прозорче на вратата.Вътре имаше само….гол под.След час и половина при него влезе жена в бяла престилка, от чийто поглед го побиха тръпки.

-До­бър ден,го­с­по­дин Чу­ва­лов.-Тя се опи­та да се ус­ми­х­не,а той си спом­ни от ня­ка­къв на­у­ч­но-по­пу­ля­рен филм,че зми­и­те не мо­же­ли да се ус­ми­х­ват. – Аз съм д-р Еле­к­т­ро­шо­ко­ва,Ва­ши­ят ле­ку­ващ пси­хи­а­тър.

-Но аз не съм луд.

-Не знам да­ли сте луд,но със си­гур­ност  има­те те­ж­ко пси­хи­ч­но раз­с­т­рой­с­т­во,ко­е­то Ви пра­ви опа­сен за се­бе си и за об­ще­с­т­во­то.

-Но Вие не мо­же­те да ме дър­жи­те  про­тив во­ля­та ми тук, без съ­де­бен про­цес  и без да съм по­л­з­вал ад­во­ка­т­с­ка за­щи­та .                                                 -Го­с­по­дин Чу­ва­лов,яв­но ос­вен пси­хи­ч­но за­бо­ля­ва­не има­те и ам­не­зия.

-Но аз съм сигурен,че съд не е решавал да бъда затворен тук!

-Напротив !

Той обаче не искаше да отстъпва:

-Бог ми е свидетел,че не е вярно.

-Господин Чувалов,-жената повиши тон,а в очите й пробляснаха мълнии – колкото повече упорствате ,толкова повече ще стоите при нас!

-Но това не е демократично!-отчаяно извика Чувалов.

-Хай­де,сти­га сте се гле­зи­ли.Ще за­по­ч­нем да Ви да­ва­ме без­п­ла­т­но ан­ти­де­п­ре­сан­ти и ан­ти­п­си­хо­ти­ци по спе­ци­ал­на на­у­ч­на схе­ма.Та­ка ще се от­пу­с­не­те ма­к­си­мал­но.Я се ви­ж­те кол­ко сте на­пре­г­нат…Ако се на­ло­жи ще Ви при­ло­жим и еле­к­т­ро­шо­ко­ва те­ра­пия.За­ви­си са­мо от Вас.

След три месеца.

-Е,го­с­по­дин Чу­ва­лов,на­дя­вам се,че ве­че сте из­ле­ку­ван на­пъл­но и по­ве­че и през ум ня­ма да Ви ми­не да се са­мо­у­би­ва­те.

Чу­ва­лов си тръ­г­на  без да удо­с­тои д-р Еле­к­т­ро­шо­ко­ва с вни­ма­ние. На из­хо­да на сгра­да­та се раз­ми­на с на­чал­ни­ка на пси­хи­а­т­ри­ч­на­та бол­ни ца,кой­то го­во­ре­ше по GSМ-а си обър­нат с гръб:

-Как ка­за­х­те,че се ка­з­ва….Ци­ция Пин­ти­е­ва?Пра­щай­те я по най-бърз ия на­чин.За три ме­се­ца ще я из­ле­ку­ва­ме и ще я на­п­ра­вим об­ще­с­т­ве­но от­го­во­рен гра­ж­да­нин……Кой?……А да, дне­с­ка го из­пи­с­ва­ме…Ве­че е го­тов да го “из­ту­па­те”.

Безпомощен и отчаян ,Чувалов погледна към небето и се прекръсти.

Бодил ТРЪНЧЕВ

Коментарите са затворени.