Търпението

Aug 24th, 2011 | От | Category: ДРУГИ

Из­г­ле­ж­да в Бъл­га­рия жи­ве­ят най – тър­пе­ли­ви­те хо­ра в све­та. Те си жи­ве­ят тук не от вче­ра и днес. Тук е ро­дил­ни­ят дом на тър­пе­ни­е­то.

Гор­де­ем се с хи­ля­до­ле­т­на­та си ис­то­рия, но за­то­ва, че по­ло­ви­на­та от нея сме би­ли под  ня­ка­к­во чу­ж­до или иде­о­ло­ги­че­с­ко ро­б­с­т­во, все дру­ги­те ни са ви­но­в­ни. С „Пре­к­ло­не­на гла­ви­ца, ос­т­ра са­бя не се­че“ сме оце­ля­ва­ли и смя­та­ме да оце­ля­ва­ме и през 21 век.Не­тър­пе­ли­ви­те, про­те­с­ти­ра­щи­те и кри­ти­ч­ни­те, те­зи ко­и­то ис­кат ра­вен­с­т­во пред за­ко­ни­те и без­ком­п­ро­ми­с­ност към зло­у­по­т­ре­би­те с власт, или на­пу­с­кат стра­на­та ни, или са при­ну­де­ни да жи­ве­ят в пе­ри­фе­ри­я­та на об­ще­с­т­ве­но-по­ли­ти­че­с­кия жи­вот.Ако не вяр­ва­те, ви­ж­те за по­с­ле­д­ни­те 22 го­ди­ни ка­к­ви хо­ра се из­ди­г­на­ха по вър­хо­ве­те на по­ли­ти­ка­та, би­з­не­са и вся­ка дру­га сфе­ра, свър­за­на с власт, па­ри и вли­я­ние. И кол­ко­то по – ни­с­ко сли­за ле­т­ва­та, тол­ко­ва по­ве­че тър­пе­ни­е­то на ма­са­та, за­що­то то­ва не мо­же да бъ­де на­род, се уве­ли­ча­ва. Кол­ко­то по­ве­че се уве­ли­ча­ва тър­пе­ни­е­то, тол­ко­ва по – кре­с­ли­ви ста­ват за­щи­т­ни­ци­те на уп­ра­в­ля­ва­ща­та про­с­та­щи­на. Та­ка бе­ше и при То­дор Жи­в­ков, та­ка е и при  Бой­ко Бо­ри­сов.

Слу­шах в су­т­ре­ш­ния блок на НТ обя­с­не­ни­е­то в лю­бов към Б. Бо­ри­сов и пра­ви­тел­с­т­во­то на ГЕРБ от Пе­т­ко Бо­ча­ров. То­зи дъл­го­ле­тен чо­век, жи­вял  26 го­ди­ни в цар­с­ка Бъл­га­рия, 45 през со­ци­а­ли­з­ма и ве­че 22 го­ди­ни след про­ме­ни­те, с тий­ней­джър­с­ки плам се въз­хи­ща­ва от пре­ми­е­ра и об­к­ръ­же­ни­е­то му. Най – по­с­ле ня­кой за­по­ч­нал да строи пре­чи­с­т­ва­тел­ни стан­ции и ка­к­во ли не! Ка­к­во се строи зна­ем вси­ч­ки – ня­ма от­к­ри­та и гра­д­с­ка то­а­ле­т­на, на ко­я­то да не при­съ­с­т­ва пре­д­с­та­ви­тел на вла­ст­та и да не е от­ра­зе­на във вси­ч­ки но­ви­нар­с­ки еми­сии. То­ва ме на­ка­ра да си спом­ня как във сла­в­ни­те го­ди­ни на „со­ци­ъ­ли­зъ­мъ“ ле­к­то­ри­те от дру­же­с­т­во „Кир­ков“ оби­ка­ля­ха стра­на­та и „про­с­ве­ща­ва­ха“ на­се­ле­ни­е­то, че бла­го­да­ре­ние на Ко­му­ни­с­ти­че­с­ка­та пар­тия и ли­ч­но на дру­га­ря Жи­в­ков има­ме пъ­ти­ща, за­во­ди, учи­ли­ща, бол­ни­ци, че сме си по­с­т­ро­и­ли но­ви къ­щи, че има­ме ка­на­ли­за­ция… До­ри ко­га­то гра­ни­ци­те се от­во­ри­ха и ве­че не са­мо ко­му­ни­с­ти­че­с­ка­та но­мен­к­ла­ту­ра, но по­ве­че­то хо­ра ви­дя­ха, че „гни­ли­ят“ ка­пи­та­ли­зъм  е пре­вър­нал сри­на­та­та във Вто­ра­та све­то­в­на вой­на Ев­ро­па и до­ри „изо­с­та­на­ла“ Гър­ция в цве­ту­щи дър­жа­ви, тук все още се бла­го­да­ри на по­ре­д­ния чо­век от на­ро­да, че с па­ри­те от дър­жа­в­ния бю­джет, т.е на­ши­те па­ри, а се­га и с ев­ро­пей­с­ки­те фон­до­ве, е на­п­ра­вил не­що, за­ра­ди ко­е­то е из­б­ран. Ка­к­то П. Бо­ча­ров, та­ка и мно­го дру­ги се въз­хи­ща­ват,че Бо­ри­сов не кра­де. До къ­де сме я до­ка­ра­ли! Вя­ра­та, че ня­кой с власт не кра­де, за­ре­ж­да на­се­ле­ни­е­то с по­ре­д­на­та по­р­ция тър­пи­мост към вся­ка­к­ви не­а­де­к­ва­т­ни дей­с­т­вия и из­ка­з­ва­ния на уп­ра­в­ля­ва­щи­те. Ху­ба­во не­що е вя­ра­та. Тя не изи­с­к­ва до­ка­за­тел­с­т­ва. Пък и за­що ве­че да се кра­де по он­зи без­с­к­ру­пу­лен на­чин от пе­ри­о­да на пър­во­на­чал­но­то на­т­ру­п­ва­не на ка­пи­та­ли. Па­ри­те са из­п­ра­ни, имо­ти­те – с до­ка­зан про­из­ход. Ко­ру­п­ци­я­та и връ­з­кар­с­т­во­то на­ро­дът не при­по­з­на­ва ка­то кра­ж­ба. Е, от вре­ме на вре­ме, ня­кой се из­дън­ва с не­я­с­но как при­до­би­ти апар­та­мен­ти, но мно­го­б­рой­ни­те при­я­те­ли на вла­ст­та и сля­па­та Те­ми­да бър­зо оп­ра­вят не­ща­та.

Тър­пе­ние му е май­ка­та! Ако не тър­пим, има опа­с­ност да за­при­ли­ча­ме на Ща­ти­те, Ис­па­ния, Гър­ция или дру­га ев­ро­пей­с­ка стра­на, ка­к­то ни за­п­ла­ш­ват Б. Бо­ри­сов и С. Дян­ков. До­ка­то там про­те­с­ти­рат и за­тъ­ват от кри­за в кри­за, ние си стро­им ма­ги­с­т­ра­ли­те и бъл­гар­с­ки­ят лев е най-ста­бил­на­та па­ри­ч­на еди­ни­ца. При 240 ле­ва ми­ни­мал­на ра­бо­т­на за­п­ла­та и 140 лв. ми­ни­мал­на пен­сия, ня­ма ни­ка­к­ва опа­с­ност да си ска­пем бю­дже­та. Ето на, има до­с­та­тъ­ч­но па­ри за мно­го­ми­ли­он­ни ре­мон­ти на де­пу­та­т­с­ки жи­ли­ща /А за­що не си ги ре­мон­ти­рат от за­п­ла­ти­те, ка­то вси­ч­ки ос­та­на­ли, жи­ве­е­щи под на­ем?/,на по­чи­в­ни стан­ции, на пра­ви­тел­с­т­ве­ни сгра­ди, има па­ри за вся­ка­к­ви ек­с­т­ри на вла­с­ти­ме­ю­щи­те. Бра­во, Бой­ко, бра­во, Дян­ков! Чи­но­в­ни­ци­те ви са по­хар­чи­ли 66% от па­ри­те, пре­д­ви­де­ни за пър­ви­те 6 ме­се­ца на го­ди­на­та, а са съ­б­ра­ли 18 % от при­хо­ди­те. С да­ре­ния ли смя­та­те да пъл­ни­те бю­дже­та?  Цве­та­нов има опит в то­ва от­но­ше­ние. Пък и са­мо 10 % от кон­т­ра­бан­да­та да се вне­се в дър­жа­в­на­та ха­з­на, вме­с­то в пар­тий­ни­те ка­си, пак ще из­ля­зат сме­т­ки­те.

Ис­пан­ци­те про­те­с­ти­рат, че дър­жа­ва­та им по­хар­чи­ла 50 ми­ли­о­на ев­ро за по­се­ще­ни­е­то на па­па­та в стра­на­та. И въ­п­ре­ки, че ико­но­ми­с­ти­те им обя­с­ни­ха, че в Ис­па­ния ще вля­зат по­не 100 ми­ли­о­на ев­ро от ту­ри­с­ти и тър­го­вия за­ра­ди то­зи по­вод, про­те­с­ти­те про­дъл­жи­ха. Там хо­ра­та смя­тат, че е не­при­ли­ч­но по вре­ме на кри­за да се пра­вят пи­щ­ни тър­же­с­т­ва.

У нас за скъ­пи­те пра­ви­тел­с­т­ве­ни и пар­ла­мен­тар­ни ре­мон­ти не са­мо ни­кой не смя­та да про­те­с­ти­ра, но и ще ни ги на­ви­рат с те­ле­ви­зи­он­ни ре­пор­та­жи в очи­те, за да им се  въз­хи­тим. „Бла­го­да­рим ти, Бой­ко, за спор­т­на­та за­ла, бла­го­да­рим ти за ре­мон­ти­те, бла­го­да­рим ти за пъ­ти­ща­та!”

И ка­к­то ка­за Пе­т­ко Бо­ча­ров, ако пре­из­бе­рем ГЕРБ и Бой­ко Бо­ри­сов за вто­ри ман­дат, Бъл­га­рия ще се пре­вър­не в най-раз­ви­та­та ев­ро­пей­с­ка дър­жа­ва. Мо­же, ако през то­ва вре­ме дру­ги­те ев­ро­пей­с­ки дър­жа­ви из­че­з­нат. Ние сме тър­пе­ли­ви. Мо­жем да до­ча­ка­ме вси­ч­ко.

Юлита ХРИСТОВА

Коментарите са затворени.