Кръвта вода не става Първа родова среща на рода Джилянови

Aug 24th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

На 20 ав­густ, съ­бо­та, в дво­ра на учи­ли­ще­то в с.Гур­ко­во се про­ве­де ро­до­ва сре­ща на ро­да Джи­ля­но­ви. От Со­фия, Пло­в­див, Ру­се, Вар­на, До­б­рич, Бал­чик, Ка­вар­на и мно­го дру­ги гра­до­ве и се­ла на Бъл­га­рия в Гур­ко­во се съ­б­ра­ха сто­ти­на пре­д­с­та­ви­те­ля на ина­че го­ле­мия род Джи­ля­но­ви- об­що 887 чо­ве­ка. Гла­вен ини­ци­а­тор на съ­би­ти­е­то бе­ше Ге­ор­ги Джи­ля­нов, кой­то в про­дъл­же­ние на 4г. е из­го­т­вил 15- ме­т­ро­во ро­до­с­ло­в­но дър­во на Джи­ля­но­ви. Съ­в­сем ес­те­с­т­ве­но, то при­в­ли­ча­ше най- мно­го вни­ма­ни­е­то на сро­д­ни­ци­те- все­ки бър­за­ше да от­к­рие се­бе си в го­ра­та от име­на и сним­ки, да из­чи­с­ли кой то­ч­но бра­то­в­чед му се па­да съ­се­да, учи­тел­ка­та, ко­ле­га­та или съ­у­че­ни­ка, с ко­го­то не са и пре­д­по­ла­га­ли, че са ро­д­ни­ни.

Гур­ко­во не бе­ше из­б­ра­но слу­чай­но за мя­с­то на ро­до­ва­та сре­ща. Око­ло 1830г. там е ро­ден смя­та­ния за ос­но­во­по­ло­ж­ник на ро­да То­дор Ата­на­сов Джи­ля­нов. Той се же­ни за Со­фия, с ко­я­то, към дне­ш­на да­та, имат над 800 на­с­ле­д­ни­ка.

Съ­б­ра­ли­те се ро­д­ни­ни бя­ха по­з­д­ра­ве­ни от во­кал­на гру­па “Едел­вайс” към Клу­ба на пен­си­о­не­ра в с.Гур­ко­во и от най- мал­ки­те жи­те­ли на Гур­ко­во- гру­па “Бу­ра­ти­но”, ко­и­то из­пъл­ни­ха кра­тък ре­ци­тал по сти­хо­ве на Ев­тим Ев­ти­мов. Бе­ше про­че­тен и по­з­д­ра­ви­те­лен ад­рес от кме­та на об­щи­на Бал­чик- Ни­ко­лай Ан­ге­лов. “Вие из­пъл­ня­ва­те за­ве­та на Па­и­сий- “Бъл­га­ри­но, знай своя род и език” се ка­з­ва­ше в не­го.

Ко­ре­ни­те на ро­да са про­с­ле­де­ни до края на ХVІІв. Ро­дът Джи­ля­но­ви е дал на Бъл­га­рия име­на ка­то До­ра Джи­ля­но­ва- мно­го­к­ра­т­на шам­пи­он­ка на Бъл­га­рия по те­нис, доц. д- р Лю­бен Джи­ля­нов – дъл­ги го­ди­ни пре­д­с­та­ви­тел на Бъл­га­рия във ФАО- Све­то­в­на­та ор­га­ни­за­ция по пре­х­ра­на към ООН, ст.н.с. д-р Ди­ми­тър Джи­ля­нов – ръ­ко­во­ди­тел на ла­бо­ра­то­ри­я­та за ГМО в Бъл­га­рия, полк. доц д- р Кра­си­мир Ге­нов- гла­вен ре­пу­б­ли­кан­с­ки кон­сул­тант по не­в­ро­ло­гия и р-л на Не­в­ро­ло­ги­ч­на кли­ни­ка към ВМА- Со­фия, проф. Ве­не­лин Ива­нов- ТУ- Вар­на, ху­до­ж­ни­ци, по­е­ти, ком­по­зи­то­ри…

Пре­д­с­тои из­да­ва­не на кни­га за ро­да Джи­ля­но­ви, ко­я­то да съ­бе­ре на ед­но мя­с­то съ­д­би­те на сто­ти­ци­те сро­д­ни­ци. В нея ще бъ­де раз­ка­за­но ка­к­то за слу­ч­ки от ис­то­ри­я­та на ро­да, та­ка и за съ­в­ре­мен­ни съ­би­тия и ли­ч­но­с­ти.

През це­лия ден спо­ме­ни­те от ми­на­ло­то се пре­п­ли­та­ха с на­с­то­я­ще­то и пла­но­ве­те за бъ­де­ще­то. На из­про­во­дяк вси­ч­ки си по­же­ла­ва­ха ско­ро ви­ж­да­не.

Ивайло Джилянов

пра­п­ра­п­ра­п­ра­в­нук на То­дор А. Джи­ля­нов

Коментарите са затворени.