ЗАМИСЛЯТ НАДПРЕВАРА МЕЖДУ РИБАРИ ОТ БАЛЧИК И КАВАРНА

Aug 24th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Съ­с­те­за­ние ме­ж­ду ри­ба­ри от Бал­чик и Ка­вар­на пре­д­ви­ж­дат ор­га­ни­за­то­ри­те на та­з­го­ди­ш­ния ри­бе­но-ми­ден фест, кой­то ще се про­ве­де от 3 до 5 се­п­тем­в­ри в съ­се­д­на­та об­щи­на. Стар­та на три­д­не­в­ни­те ку­ли­нар­ни и арт изя­ви ще бъ­де да­ден с го­т­ве­не на от­к­ри­то, в ко­е­то ще се вклю­чат кме­тът Цон­ко Цо­нев, ак­т­ри­са­та Мар­ти­на Ва­ч­ко­ва и пе­ви­ца­та Ма­ри­я­на По­по­ва. Те­х­ни­те уме­ния ще бъ­дат оце­ня­ва­ни от жу­ри с пре­д­се­да­тел Ни­ко­ла Ана­с­та­сов и чле­но­ве Дан­чо Ка­ра­джов и му­зи­кан­ти от Ахат. В ку­ли­нар­на­та на­д­п­ре­ва­ра за пръв път ня­ма уча­с­т­ва кме­то­ве на дру­ги об­щи­ни. Пре­д­с­то­ят оба­че, мно­го дру­ги но­ви из­не­на­ди.

Анелия Иванова

Коментарите са затворени.