ДПС представи своя кандидат-кмет за Балчик

Aug 24th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

На 20 ав­густ 2011 г. се про­ве­де за­се­да­ние на раз­ши­ре­но­то об­щин­с­ко ръ­ко­во­д­с­т­во на Дви­же­ни­е­то за пра­ва и сво­бо­ди –Бал­чик. Обя­ве­ни бя­ха но­ми­на­ци­и­те за кмет на Об­щи­на Бал­чик, за кме­то­ве на на­се­ле­ни ме­с­та в Об­щи­на Бал­чик и за об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци.

За кмет на Об­щи­на Бал­чик бе но­ми­ни­ран д-р Урал Бе­ки­ров. За кме­то­ве на се­ла­та бя­ха пре­д­ло­же­ни сле­д­ни­те кан­ди­да­ту­ри: с.Ля­хо­во – Ре­джеб Иб­ря­мов Ре­дже­бов; за с.Со­ко­ло­во – Ис­ма­ил Ах­мед Ис­ма­ил; за с.Стра­жи­ца – Шу­к­ри Али Шу­к­ри; с.Об­ро­чи­ще – Ка­мен Трен­да­фи­лов Спи­ров.

За об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци:

Бе­д­ри Ке­ма­лов Му­с­та­фовч д-р Урал Бе­ки­ров, Ер­джан Тур­гут, Ис­ма­ил Ис­ма­ил, Гюр­сел Фе­в­зи­ев, инж.Ме­лих Ха­джи­ев, Ка­мен Спи­ров, Ре­шад Ру­ше­нов, На­з­ми Алиш, Ре­джеб Ап­ти­ев, Ме­х­мед Ха­сан, Шу­к­ри Али

/Б.Т/

Коментарите са затворени.