Одобрен проект на Общината

Aug 24th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Про­ект на Об­щи­на Бал­чик е одо­б­рен за фи­нан­си­ра­не по ОП „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие” 2007-2013 го­ди­на, BG161PO001/3.1-03/2010 “По­д­к­ре­па за раз­ви­ти­е­то на при­ро­д­ни, кул­тур­ни и ис­то­ри­че­с­ки ат­ра­к­ции”.

Про­е­к­т­но­то пре­д­ло­же­ние, с ко­е­то бе кан­ди­да­т­с­т­ва­но, е “По­до­б­ря­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ат­ра­к­ции и свър­за­ни­те с тях ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ри на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик”.

Общата стойност на спечеления проект е 5 539 370,58 лева.

С те­зи сре­д­с­т­ва ме­с­т­на­та власт ще се по­г­ри­жи за кон­сер­ви­ра­не­то, ре­с­та­в­ри­ра­не­то и ек­с­по­ни­ра­не­то на не­д­ви­жи­ми кул­тур­ни цен­но­с­ти и раз­к­ри­ва­не­то на бо­га­то­то кул­тур­но–ис­то­ри­че­с­ко на­с­ле­д­с­т­во на ре­ги­о­на.

Ос­но­в­на част от су­ма­та ще бъ­де вло­же­на в ре­с­та­в­ри­ра­не­то на ста­ра­та мел­ни­ца на бре­га на мо­ре­то и пре­в­ръ­ща­не­то й в сре­ди­щен ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър.

Сре­д­с­т­ва от про­е­к­та ще бъ­дат на­со­че­ни и към сре­д­но­ве­ко­в­на­та кре­пост в кв.”Хо­ри­зонт” в Бал­чик, ка­к­то и към Те­ке­то в с.Об­ро­чи­ще.

На 9 ав­густ кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов ще по­д­пи­ше до­го­вор за фи­нан­си­ра­не на друг спе­че­лен про­ект – „По­д­к­ре­па за съ­з­да­ва­не и про­мо­ти­ра­не на ино­ва­ти­в­ни кул­тур­ни съ­би­тия” по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие”. Със сре­д­с­т­ва­та от не­го, на­д­х­вър­ля­щи по­ло­вин ми­ли­он ле­ва, ще бъ­дат фи­нан­си­ра­ни кул­тур­ни съ­би­тия и фе­с­ти­ва­ли, про­ве­ж­да­ни на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на­та.

Об­щи­на Бал­чик ще по­лу­чи 221 064 ле­ва за ре­монт на бре­го­у­к­ре­п­ва­ща­та дам­ба в ча­ст­та й ме­ж­ду бу­ни 206 и 207. Су­ма­та се от­пу­с­ка след ре­ше­ние на Ме­ж­ду­ве­дом­с­т­ве­на­та ко­ми­сия за въз­с­та­но­вя­ва­не и по­д­по­ма­га­не към Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет, ръ­ко­во­де­на от ви­це­п­ре­ми­е­ра Цве­тан Цве­та­нов.

/Б.Т/

Коментарите са затворени.