VI Международен фолклорен фестивал “Нестия” в Балчик

Aug 24th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

За 6-та по­ре­д­на го­ди­на в Бал­чик и с. Гур­ко­во го­с­ту­ва на 19,20 и 21 ав­густ 2011 г Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Не­с­тия”. Та­зи го­ди­на той бе­ше раз­но­о­б­ра­зен с два кон­кур­са – за най-ин­те­ре­сен и сво­е­о­б­ра­зен на­ци­о­на­лен ко­с­тюм и за из­пъл­не­ние на ръ­че­ни­ца. Пър­во мя­с­то на кон­кур­са за но­сия взе­ха Ми­хай от По­л­ша и Да­ни­е­ла от с.Бра­ни­ще, обл.До­б­ри­ч­ка.

И пет­те двой­ки, ко­и­то иг­ра­ха ръ­че­ни­ца по­лу­чи­ха по­да­ръ­ци и по­х­ва­ли. Пу­б­ли­ка­та ап­ло­ди­ра осо­бе­но мно­го фол­к­лор­на­та гру­па на Аг­рар­ния ли­цей от Мол­до­ва – „Ет­нос”, два­та по­л­с­ки ко­ле­к­ти­ва от Луч и Кра­ков и най-мно­го бъл­гар­с­ки­те фол­к­лор­ни тан­цо­ви съ­с­та­ви – „Здра­вец”от с.Бра­ни­ще и не­на­д­ми­на­ти­те на то­зи фе­с­ти­вал – „Бро­е­ни­ца” от Ст.За­го­ра.

/Б.Т./

Коментарите са затворени.