“Надежди, таланти, майстори” събира изпълнители от 19 държави

Aug 24th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

16-ото из­да­ние на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния мла­де­ж­ки му­зи­ка­лен фе­с­ти­вал-кон­курс “На­де­ж­ди, та­лан­ти, май­с­то­ри”, ко­е­то ще се про­ве­де от 3 до 14 се­п­тем­в­ри в До­б­рич и Ал­бе­на, ще съ­бе­ре из­пъл­ни­те­ли от 19 дър­жа­ви, съ­о­б­щи­ха от ор­га­ни­за­ци­он­ния ко­ми­тет.

На сце­ни­те ще се изя­вят уча­с­т­ни­ци от Бъл­га­рия, Ав­с­т­рия, Азер­бай­джан, Гер­ма­ния, Ка­за­х­с­тан, Ки­пър, Ки­тай, Оман, Ру­мъ­ния, Ру­сия, Ба­ш­ко­то­с­тан, Ка­ре­лия, САЩ, Сло­ве­ния, Тур­ция, Ун­га­рия, Хон­конг, Швей­ца­рия, Юж­на Ко­рея.

Об­що 236 из­пъл­ни­те­ли ще по­ка­жат сво­и­те уме­ния пред пу­б­ли­ка­та и жу­ри­то, ко­е­то та­зи го­ди­на от­но­во ще бъ­де ог­ла­ве­но от проф. Ви­к­тор Чу­ч­ков.

Пре­с­ти­ж­ни­ят фо­рум е ор­га­ни­зи­ран от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та, об­щи­на До­б­рич, КК “Ал­бе­на”, ТА “Ро­ман­тик тре­въл” – Санкт Пе­тер­бург, Ру­сия, Съ­юз на бъл­гар­с­ки­те ком­по­зи­то­ри, Съ­юз на бъл­гар­с­ки­те му­зи­кал­ни и тан­цо­ви дей­ци, Съ­юз на кон­цер­т­ни­те дей­ци на ру­с­ка­та фе­де­ра­ция и Му­зи­кал­на къ­ща “Пре­с­то 1991” – Со­фия.

Ангел РАДИЛОВ


Коментарите са затворени.