Изложба на Христо Петров – Морския

Aug 24th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

На 16 ав­густ, втор­ник в ХГ Бал­чик се от­к­ри из­ло­ж­ба – жи­во­пис на Хри­с­то Пе­т­ров – Мор­с­кия. Ав­то­рът на из­ло­ж­ба­та е от град Вар­на, а не­го­ви­ят псе­в­до­ним – “Мор­с­кия” из­да­ва ог­ром­на­та му сла­бост към мо­ре­то и мор­с­кия бряг. Вси­ч­ки­те 33  пла­т­на са по­с­ве­те­ни на мо­ре­то. По­ве­че­то от тях са на­си­те­ни с ди­на­ми­зъм –  мо­ре­то  е бур­но, в пе­не­с­ти­те во­ди пла­ват ко­ра­би, а въл­ни­те му се раз­би­ват в ска­ли­те на бре­га. Та­зи ат­мо­с­фе­ра се до­пъл­ва от скром­но­то при­съ­с­т­вие на чо­ве­ш­ки фи­гу­ри, не­бе из­пъл­не­но с об­ла­ци и  гла­ру­си пре­ду­се­ща­щи за­да­ва­ща­та се  бу­ря.

Ху­до­ж­ни­кът е за­вър­шил в ШУ “Кон­с­тан­тин Пре­с­ла­в­с­ки”, спе­ци­ал­ност жи­во­пис, а не­го­ви твор­би са при­те­жа­ние на дър­жа­в­ни и ча­с­т­ни ко­ле­к­ции у нас и в чу­ж­би­на. Та­зи го­ди­на ма­ри­ни­с­тът от­к­ри съ­що свои са­мо­с­то­я­тел­ни из­ло­ж­би в га­ле­рия “Ти­хо­то гне­зо” – Дво­ре­ца и в ХГ “Хри­с­то Гра­де­ч­ли­ев” гр. Ка­вар­на.

На 5 се­п­тем­в­ри пре­д­с­тои из­ло­ж­ба на сту­ден­ти от Ху­до­же­с­т­ве­на­та ака­де­мия в рам­ки­те на ІV-я те­а­т­ра­лен фе­с­ти­вал ”Мла­ди­те в из­ку­с­т­во­то- „Виа По­н­ти­ка”.

Коментарите са затворени.