Детският хор на Китайското национално радио гостува на Албена

Aug 24th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Де­т­с­ки­ят хор на Ки­тай­с­ко­то на­ци­о­нал­но ра­дио го­с­ту­ва на Ал­бе­на. Ки­тай­с­ка­та гру­па от 50 де­ца до 16-го­ди­ш­на въз­раст ще бъ­де на­с­та­не­на в ку­рор­та от 24 до 28 ав­густ. Хо­ри­с­ти­те са в Бъл­га­рия във връ­з­ка със свой кон­церт в град Вар­на. Ки­тай­с­ки­те де­ца ще съ­че­та­ят му­зи­кал­ни­те си изя­ви с пъл­но­цен­на мор­с­ка по­чи­в­ка в Пер­ла­та на Бъл­гар­с­ко­то Чер­но­мо­рие.

Руслан ЙОРДАНОВ

Коментарите са затворени.