44 отбора участваха във футболния турнир “Алиот къп” в Албена

Aug 24th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, СПОРТ

В Ал­бе­на на 23 ав­густ стар­ти­ра­ха фу­т­бол­ни­те сре­щи от де­ве­то­то из­да­ние на де­т­с­кия тур­нир „Али­от къп”. Та­зи го­ди­на на­д­п­ре­ва­ра­та съ­би­ра 44 ти­ма в 7 въз­ра­с­то­ви гру­пи. От­бо­ри­те са от Ру­сия, Ук­рай­на, Ру­мъ­ния и Бъл­га­рия, съ­о­б­щи ди­ре­к­то­рът на тур­ни­ра Ни­ко­лай Дя­ков.

Тур­ни­рът се про­ве­ж­да в пъл­но съ­о­т­ве­т­с­т­вие с пра­вил­ни­ка на ФИ­ФА и БФС. Все­ки от­бор има въз­мо­ж­ност да се пре­бо­ри за мя­с­то във вся­ка от гру­пи­те, а в по­с­ле­д­с­т­вие и да уча­с­т­ва в пле­йо­фи­те и фи­нал­ния кръг. Дву­бо­и­те се иг­ра­ят на те­ре­ни­те в ку­рор­т­ния ком­п­лекс и в Об­ро­чи­ще.

Съ­с­те­за­те­ли­те ще са от­ли­ча­ва­ни ка­к­то от­бор­но, та­ка и ин­ди­ви­ду­ал­но. Ще бъ­дат при­съ­ж­да­ни ме­да­ли и ку­пи за фи­на­ли­с­ти­те, ка­к­то и ин­ди­ви­ду­ал­ни на­г­ра­ди за най-до­б­ре пре­д­с­та­ви­те­ли­те се уча­с­т­ни­ци. Фу­т­бо­ли­с­ти­те ще бъ­дат от­ли­ча­ва­ни за спор­т­с­мен­с­ка иг­ра, за гол­май­с­тор­с­ки уме­ния, за фу­т­бол­ни уме­ния, и мно­го дру­ги.

Вси­ч­ки от­бо­ри ще по­лу­чат кни­ги за Ди­ми­тър Бер­ба­тов, Иван Ву­цов и ита­ли­ан­с­ко­то пър­вен­с­т­во. Ме­ди­ен пар­т­ньор е спор­т­ни­ят сайт То­п­с­порт.

За от­к­ри­ва­не­то на тур­ни­ра по­ка­ни са из­п­ра­те­ни до об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел Же­ля­з­ко Же­ля­з­ков и кме­то­ве­те на До­б­рич и Бал­чик – Де­те­ли­на Ни­ко­ло­ва и Ни­ко­лай Ан­ге­лов, ка­к­то и до пре­д­с­та­ви­те­ли­те на до­ма­ки­ни­те от Ал­бе­на и БФС.

За­к­ри­ва­не­то на „Али­от къп 2011” е на­с­ро­че­но за 27 ав­густ от 10.30 ча­са.

Руслан Йорданов

Коментарите са затворени.