Общини ще получат над 20 млн. лв. за организиране на културни събития

Aug 24th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Сре­д­с­т­ва­та са от Ев­ро­пей­с­кия фонд за ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие и от на­ци­о­нал­ния бю­джет

За­ме­с­т­ник-ми­ни­с­тъ­рът на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во­то и ръ­ко­во­ди­тел на уп­ра­в­ля­ва­щия ор­ган на Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие“ Ли­ля­на Па­в­ло­ва ще по­д­пи­ше ут­ре 40 до­го­во­ра с об­щи­ни от гра­д­с­ки­те аг­ло­ме­ра­ци­он­ни аре­а­ли за фи­нан­си­ра­не на про­е­к­ти в об­ла­ст­та на кул­ту­ра­та, съ­о­б­щи­ха за БТА от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во­то.

Об­щи­ят раз­мер на су­б­си­ди­я­та е 19,5 млн.лв., от ко­и­то 16,6 млн.лв. са от Ев­ро­пей­с­кия фонд за ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие. По­мо­щ­та се да­ва за съ­з­да­ва­не и про­мо­ти­ра­не на ино­ва­ти­в­ни кул­тур­ни съ­би­тия в об­щи­ни­те.

Освен одобрените 40 проекта са класирани още 15 резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за тях не е достигнал ресурс, поясниха от министерството. Липсващите средства са в размер на 7,6 млн.лв. и те ще бъдат осигурени по схема за предоставяне на безвъзмездна бюджетна финансова помощ, поясниха от министерството.

Фи­нан­си­ра­ни­те об­щи­ни са Сто­ли­ч­на об­щи­на, Вар­на, Ру­се, Бур­гас, Ав­рен, Бал­чик, Бо­те­в­г­рад, Ве­ли­ко Тър­но­во, Ве­лин­г­рад, Ви­дин, Га­б­ро­во, Гор­на Оря­хо­ви­ца, Го­це Дел­чев, Ди­ми­т­ро­в­г­рад, До­б­рич-град, До­л­на Ми­т­ро­по­лия, Ка­зан­лък, Кар­ло­во, Ку­к­лен, Кър­джа­ли, Кю­с­тен­дил, Ло­веч, Ля­с­ко­вец, Ма­ри­ца, Па­зар­джик, Пер­ник, Пе­ще­ра, По­мо­рие, Про­ва­дия, Раз­г­рад, Се­в­ли­е­во, Си­ли­с­т­ра, Смо­лян, Со­зо­пол, Стам­бо­лий­с­ки, Тро­ян, Тун­джа, Хар­ман­ли, Шу­мен и Ям­бол.

Из­пъл­не­ни­е­то на дей­но­с­ти­те по до­го­во­ри­те ще спо­мо­г­не за пре­о­до­ля­ва­не на не­га­ти­в­ния об­раз на на­се­ле­ни­те ме­с­та с по­мо­щ­та на из­ку­с­т­во­то, т.е. сим­вол­на тран­с­фор­ма­ция на мя­с­то­то, пре­об­ра­зя­ва­не, вклю­ч­ва­не на со­ци­ал­ни мар­ги­нал­ни гру­пи в ху­до­же­с­т­вен про­ект, т.е. по­с­ти­г­нат ефект на со­ци­ал­на ин­те­г­ра­ция чрез из­ку­с­т­во, из­по­л­з­ва­не на от­к­ри­то гра­д­с­ко про­с­т­ран­с­т­во, по­я­с­ни­ха от ми­ни­с­тер­с­т­во­то.

Галин ГЕОРГИЕВ

Коментарите са затворени.