Нов договор за обновяване на улици във всички села на общината

Aug 24th, 2011 | От | Category: ВАЖНА

Нов до­го­вор за об­но­вя­ва­не на ас­фал­то­ва­та на­с­тил­ка, по­д­мя­на на бор­дю­ри и тро­то­а­ри във вси­ч­ки се­ла от об­щи­на­та по­д­пи­са кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов. Из­пъл­ни­тел е „Хи­д­ро­с­т­рой” АД, а су­ма­та, ко­я­то тря­б­ва да бъ­де ус­во­е­на е бли­зо 1,8 млн. ле­ва без ДДС. До­го­во­рът вклю­ч­ва и ра­бо­та по ули­ци­те „Ви­х­рен”, „Ивай­ло”, „Ста­ра пла­ни­на”, „Сла­вян­с­ка” и Ави­о­г­ра­да в Бал­чик. Дей­но­с­ти­те по ас­фал­ти­ра­не­то тря­б­ва да при­к­лю­чат за по-мал­ко от три ме­се­ца. В края на ав­густ ще са за­вър­ше­ни 50% от ули­ци­те и тро­то­а­ри­те, за­ло­же­ни в про­е­к­та за ця­ло­с­т­но ас­фал­ти­ра­не на ж.к.”Ба­лик” и за­се­г­на­ти­те от во­д­ния про­ект пъ­т­ни от­се­ч­ки. Об­ла­с­т­но­то пъ­т­но уп­ра­в­ле­ние за­по­ч­ва ре­ха­би­ли­та­ция на оби­кол­ния път от бен­зи­но­с­тан­ция „Ла­фи” на вхо­да гра­да до то­вар­но­то при­с­та­ни­ще. Сре­д­с­т­ва­та за ре­мон­та са оси­гу­ре­ни от дър­жа­в­ния бю­джет.

Те­зи дни се от­к­ри про­це­ду­ра за из­бор на из­пъл­ни­тел за ре­монт на дам­ба­та. Той ще за­по­ч­не след 1 ок­том­в­ри за­ра­ди за­б­ра­на­та за стро­и­тел­с­т­во в край­б­ре­ж­на­та зо­на. Фи­нан­си­ра­не­то е оси­гу­ре­но от Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет и е на стой­ност 224 хи­ля­ди ле­ва. По друг про­ект е оси­гу­ре­но ев­ро­пей­с­ко фи­нан­си­ра­не с 960 хи­ля­ди ле­ва, ко­е­то ще е на­со­че­но от­но­во за ре­монт на край­б­ре­ж­на­та алея в дру­га не­й­на част.

Коментарите са затворени.