Повече от 18 милиона за Общината

Aug 17th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Интервю с директора на Дирекция „Туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология” Димитрин Димитров

В об­щи­на Бал­чик ра­бо­тят ква­ли­фи­ци­ра­ни ка­д­ри в раз­ли­ч­ни от­де­ли и ди­ре­к­ции. Но осо­бе­но вни­ма­ние за­с­лу­жа­ва еки­път на но­во­съ­з­да­де­на­та ди­ре­к­ция „Ту­ри­зъм, ев­ро­фон­до­ве, ме­ж­ду­на­ро­д­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и еко­ло­гия”, кой­то през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни спе­че­ли ре­ди­ца ме­с­т­ни и ев­ро­пей­с­ки про­е­к­ти.

Пре­д­ла­га­ме Ви от­к­ри­то ин­тер­вю с чле­но­ве­те на еки­па, ко­и­то от­де­ли­ха част от ра­бо­т­но­то си вре­ме, за да го­во­рят за дей­но­ст­та и по­с­ти­г­на­ти­те ус­пе­хи на своя от­дел.

Ко­га и как се об­ра­зу­ва Ва­шия от­дел?

За на­чал­на да­та на на­шия от­дел е тру­д­но да се го­во­ри, но пър­ви­ят слу­жи­тел бе на­з­на­чен на 2 юни 2008 г., а са­ми­ят ко­ле­к­тив се офор­ми с вре­ме­то. Все­ки от нас за­е­ма­ше и пре­ди оп­ре­де­лен пост в об­щи­на­та, но с на­в­ли­за­не­то на Бъл­га­рия в Ев­ро­пей­с­кия съ­юз се на­ло­жи съ­з­да­ва­не­то на на­шия от­дел .

Ка­к­во об­ра­зо­ва­ние има­те и по­ма­га ли Ви то за пря­ка­та Ви ра­бо­та?

Вси­ч­ки сме с ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние, ка­то по-го­ля­ма част от нас имат за­вър­ше­на ма­ги­с­тър­с­ка сте­пен. Вси­ч­ки слу­жи­те­ли имат и не­об­хо­ди­мия опит, кой­то им по­ма­га в ра­бо­та­та. Раз­би­ра се, ка­то нов от­дел, в на­ча­ло­то бя­ха про­ве­де­ни обу­че­ния, ня­кои – ед­но­д­не­в­ни, дру­ги –  до 3-4 дни, ко­и­то це­ля­ха да ни за­по­з­на­ят с ес­те­с­т­во­то на са­ма­та дей­ност.

За кой про­ект се го­т­ви­х­те най-мно­го и кой е най-тру­д­но спе­че­ле­ни­ят?

Без­с­пор­но, ле­с­ни про­е­к­ти ня­ма. Все­ки изи­с­к­ва оп­ре­де­ле­но­то те­х­но­ло­ги­ч­но вре­ме за про­у­ч­ва­не, офор­мя­не и ре­а­ли­зи­ра­не. Но ако ги кла­си­фи­ци­ра­ме най-тру­до­ем­ка бе 18 – ме­се­ч­на­та ра­бо­та по опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ре­ги­о­нал­но ре­з­ви­тие” и в ча­с­т­ност- съ­з­да­ва­не­то на про­е­к­та „Ре­ха­би­ли­та­ция и бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не на ули­ци: „д-р Зл. Пе­т­ков”, „Иван Ва­зов”, “Ду­нав”, „Г. Бен­ко­в­с­ки” и „Хр. Бо­тев”; ре­ха­би­ли­та­ция на два пар­кин­га встра­ни от ули­ци­те  „Д-р Зл. Пе­т­ков” и „Г. Бен­ко­в­с­ки” и из­г­ра­ж­да­не на ме­с­та за от­дих в бли­зост до ул. „Г. Бен­ко­в­с­ки.”, чий­то бю­джет на­д­х­вър­ля 4 млн. ле­ва. До­го­во­рът бе по­д­пи­сан на 16. 07. 2010 г.

До­с­та тру­ден бе и про­е­к­тът „Об­но­вя­ва­не и обо­ру­д­ва­не със спе­ци­а­ли­зи­ра­на апа­ра­ту­ра за об­раз­на ди­а­г­но­с­ти­ка и кли­ни­ч­на ла­бо­ра­то­рия на МБАЛ-Бал­чик”. Но за на­ша ра­дост по­с­ти­га­х­ме же­ла­ния ус­пех .

Кои про­е­к­ти са с най-го­лям бю­джет за об­щи­на­та?

С най-го­лям бю­джет е по­с­ле­д­ни­ят ни про­ект „По­до­б­ря­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ат­ра­к­ции и свър­за­ни­те с тях ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ри на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик”, чий­то ос­но­вен при­о­ри­тет е ре­с­та­в­ра­ци­я­та и за­па­з­ва­не­то на зна­чи­ми обе­к­ти от ме­с­т­но и на­ци­о­нал­но зна­че­ние ка­то мел­ни­ца­та, сре­д­но­ве­ко­в­на­та кре­пост в кв. „Хо­ри­зонт” и „Те­ке Ак Язъ­лъ Ба­ба – св. Ата­нас” в с. Об­ро­чи­ще. На вто­ро мя­с­то по­с­та­вя­ме про­е­ка за бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не и ре­ха­би­ли­та­ция на ули­ци­те.

Кол­ко па­ри об­що е спе­че­ли­ла об­щи­на­та за по­с­ле­д­ни­те 2 го­ди­ни?

То­ч­на­та ци­ф­ра е 18 134 664,37 лв.

Бла­го­да­ря Ви за ин­тер­вю­то.

Еки­път на в-к „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” по­же­ла­ва на Ди­ре­к­ция „Ту­ри­зъм , ев­ро­фон­до­ве, ме­ж­ду­на­ро­д­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и еко­ло­гия” ус­пе­ш­на и по­л­зо­т­вор­на ра­бо­та през го­ди­ни­те. Не­ка тя­х­на­та дей­ност, ко­я­то е та­ка не­об­хо­ди­ма за об­щи­на­та, да про­дъл­жи без­про­б­лем­но в го­ля­мо­то се­мей­с­т­во на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз.

Ин­тер­вю: Ер­син ИС­МА­И­ЛОВ

Димитър Димитров, Стоян Петков, Димитрин Димитров, Диана Костова са екипът, донесъл на Общината над 18 милиона лева.                                                                                 Фото: Ерсин ИСМАИЛОВ

Коментарите са затворени.