Затворена тоалетна

Aug 17th, 2011 | От | Category: ДРУГИ

В квар­тал „Ба­лик“, сре­щу ап­те­ка­та , се на­ми­ра об­щин­с­ки­ят па­зар. Мя­с­то­то му е сред мно­же­с­т­во  ма­га­зи­ни и око­ло не­го има го­ля­мо дви­же­ние на хо­ра.

В за­к­ри­та­та част на па­за­ра има об­ще­с­т­ве­на то­а­ле­т­на, ко­я­то оба­че ви­на­ги е за­т­во­ре­на, за­що­то ня­ма­ло кой да я чи­с­ти.

Към ве­с­т­ни­ка ни се обър­на Ер­кан Се­бай­ди­нов,кой­то е бил гру­бо из­пъ­ден и за­п­ла­шен с по­ли­ция от слу­жи­тел­ка на па­за­ра, за­що­то е на­с­то­я­вал да по­л­з­ва то­а­ле­т­на­та. Той ис­ка об­щи­на­та да обър­не вни­ма­ние на фа­к­та, че мно­го хо­ра, въз­ра­с­т­ни и бол­ни, ко­и­то по­се­ща­ват ап­те­ка­та, имат ну­ж­да да по­се­тят по­до­б­но по­ме­ще­ние.

На та­зи то­а­ле­т­на раз­чи­тат и дру­ги, ко­и­то ра­бо­тят в мал­ки ма­га­зин­че­та и ра­бо­тил­ни­ч­ки на­о­ко­ло. Не е удо­б­но да се по­се­ща­ват то­а­ле­т­ни­те на за­ве­де­ни­я­та, за­що­то те са  за кли­ен­ти.

Ако ис­ка­ме гра­дът ни да не ми­ри­ше на пи­со­ар, ре­д­но е да се от­во­рят и по­д­дър­жат об­ще­с­т­ве­ни то­а­ле­т­ни.

Оп­ра­в­да­ни­е­то, че ня­ма кой да чи­с­ти то­а­ле­т­на­та на об­щин­с­кия па­зар, за­то­ва е за­т­во­ре­на, е не­до­пу­с­ти­мо. За та­зи ра­бо­та, по­не, не е ну­ж­на ква­ли­фи­ка­ция.

В ев­ро­пей­с­ки­те стра­ни то­а­ле­т­ни­те са без­п­ла­т­ни и чи­с­ти.На­ли и ние сме ев­ро­пей­с­ка стра­на, а Бал­чик е ку­рор­тен град, кой­то ос­вен за ту­ри­с­ти­те, тря­б­ва да съ­з­да­ва нор­мал­ни ус­ло­вия за жи­вот и ра­бо­та и на сво­и­те гра­ж­да­ни.

/Б.Т/

Коментарите са затворени.