Международна изложба на карикатурата

Aug 17th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Из­ло­ж­ба на ка­ри­ка­ту­ра­та „Гра­дът, без кой­то не мо­жем” ще бъ­де пре­д­с­та­ве­на на 17.08.2011 г. от 16.00 ча­са в сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция. Тя пре­д­с­та­в­ля­ва ма­ща­б­но ме­ж­ду­на­ро­д­но съ­би­тие, къ­де­то се сре­щат и до­пъл­ват раз­ли­ч­ни сти­ло­ве и тен­ден­ции в ка­ри­ка­ту­ра­та, на­со­че­ни към об­ща­та, ак­ту­ал­на и все по-бо­ле­з­не­на те­ма: чо­ве­кът и гра­дът. На­д­х­вър­ляй­ки гра­ни­ци­те на за­ба­в­но­то, твор­би­те по­д­ти­к­ват към раз­ми­съл, на­ла­гат тре­во­ж­ни обо­б­ще­ния, на­по­м­нят за от­го­вор­но­ст­та, ко­я­то вси­ч­ки ние но­сим, за да бъ­де пре­до­т­в­ра­те­на на­д­ви­с­на­ла­та над све­та ка­та­с­т­ро­фа.

По­се­ти­те­ли­те ще мо­гат да раз­г­ле­дат на­г­ра­де­ни­те про­из­ве­де­ния, пре­д­с­та­ве­ни на Пър­ва­та ме­ж­ду­на­ро­д­на из­ло­ж­ба на ка­ри­ка­ту­ра­та Со­фия‘2010, а в на­ча­ло­то на ме­сец се­п­тем­в­ри ос­та­на­ли­те твор­би ще бъ­дат ек­с­по­ни­ра­ни в Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия на Бал­чик.

Про­я­ва­та бе от­к­ри­та от кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов и пре­д­се­да­те­ля на се­к­ция “Ка­ри­ка­ту­ра” към Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те ху­до­ж­ни­ци Лю­бо­мир Ми­хай­лов.

Сава ТИХОЛОВ

Коментарите са затворени.