Вълнуващото изкуство на музиканта

Aug 17th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

На 2 ав­густ 2011 г. от 19.30 ч. на от­к­ри­та­та сце­на на хо­тел „Ми­с­т­рал” се ог­ла­си от ле­тен му­зи­ка­лен бу­кет с уча­с­ти­е­то на проф.Йо­сиф Ра­ди­о­нов, пре­д­с­та­вен от му­зи­кал­ния ди­ре­к­тор на фе­с­ти­ва­ла Мар­тин Пан­те­ле­ев. „То­ва е друг мой учи­тел, на ко­го­то мно­го дъл­жа ка­то му­зи­кант и не са­мо.” – за­я­ви с ви­ди­мо въл­не­ние той. Са­ми­ят проф.Ра­ди­о­нов бе­ше ра­до­с­тен да спо­де­ли кол­ко се гор­дее със сво­и­те уче­ни­ци, ко­и­то смя­та, че са ве­че „му­зи­кан­ти с мо­щ­ни кри­ла” и е мно­го ща­с­т­лив, че те го ува­жа­ват по осо­бе­но еле­ган­тен на­чин, ка­ней­ки го на по­до­б­ни про­я­ви. В ду­ха на ком­п­ли­мен­ти­те, ви­д­ни­ят ци­гу­лар из­ра­зи въз­хи­ще­ние от Бал­чик-„при­ка­зен бъл­гар­с­ки град”, а фе­с­ти­ва­лът оп­ре­де­ли ка­то „мно­го лу­к­со­з­на про­я­ва в дне­ш­но вре­ме”.Проф.Ра­ди­о­нов, за­е­д­но със Зор­ни­ца Ра­ди­о­но­ва /пи­а­но/, Мар­тин Пан­те­ле­ев /ци­гул­ка/, Мар­та Пан­те­ле­е­ва /ви­о­ла/, Пан­те­лей Пан­те­ле­ев /кла­ри­нет/, из­пъл­ни ед­на пре­к­ра­с­на раз­но­о­б­ра­з­на про­г­ра­ма, за­по­ч­вай­ки с по­ля­ка Ви­е­ня­в­с­ки /”Спо­мен от Мо­с­к­ва”, фан­та­зия по мо­ти­ви на две ру­с­ки пе­с­ни, ком­по­зи­то­рът е бил ру­с­ки при­д­во­рен му­зи­кант/, про­дъл­жа­вай­ки със Со­на­та №6, ми ми­нор, от Н.Па­га­ни­ни, Ан­да­лу­з­ки ро­манс от Са­ра­са­те, а кул­ми­на­ци­я­та в май­с­тор­с­ко­то из­пъл­не­ние бе­ше „Ра­п­со­дия „Вар­дар” от П.Вла­ди­ге­ров, твор­ба, за­в­ла­дя­ва­ща с оп­ти­ми­з­ма си, че Бог не ще изо­с­та­ви Бъл­га­рия, ка­к­то и Кла­ри­не­т­ни­ят квин­тет в ла ма­жор от ви­на­ги при­съ­с­т­ва­щия Мо­царт.

Пу­б­ли­ка­та бе­ше из­не­на­да­на, ка­к­то с та­лан­та на­ не­у­мо­ри­мия проф.Ра­ди­о­нов, чи­я­то ци­гул­ка не из­дър­жа /скъ­са стру­на/яв­но та­зи емо­ци­о­нал­на на­д­п­ре­ва­ра на да­ро­ви­ти­те му­зи­кан­ти, но и с уча­с­ти­е­то на ро­ди­те­ли­те на Мар­тин и Ве­с­ко Пан­те­ле­е­ви, май­с­то­ри на ви­о­ла­та и кла­ри­не­та, со­ли­с­ти на Со­фий­с­ка­та фил­хар­мо­ния.

Въл­ну­ва­щи­те дни на кла­си­че­с­ка­та му­зи­ка про­дъл­жи­ха на 5 ав­густ 2011 г. с ре­ци­тал на Ве­с­ко Еш­ке­на­зи/ци­гул­ка/,му­зи­кант на го­ди­ни­те 1994 и 2010 и Лю­д­мил Ан­ге­лов /пи­а­но/. Ду­о­то на из­тъ­к­на­ти­те му­зи­кан­ти, ра­бо­те­щи съ­в­ме­с­т­но по­ве­че от 15 го­ди­ни, из­пъл­ни лю­би­ма­та им Со­на­та за ци­гул­ка и пи­а­но в ми ми­нор от Мо­царт, две твор­би на Шо­пен – Но­к­тюр­но в ми ми­нор и Скер­цо в си бе­мол ми­нор. Вдъ­х­но­ве­но­то из­пъл­не­ние на два­ма­та вир­то­о­зи про­дъл­жи с лю­би­ми твор­би от Гер­шу­ин, по­ве­че от 6 пе­с­ни и ед­на со­ло­ва пи­е­са, ка­к­то и на пре­к­ра­с­на­та „Пе­сен” на П.Вла­ди­ге­ров. Ве­с­ко Еш­ке­на­зи спо­де­ли, че се гор­дее с то­ва, че в град ка­то Бал­чик мо­гат да се слу­чат те­зи не­ща – пре­к­ра­с­ни­те кла­си­че­с­ки кон­цер­ти.В по­с­ле­д­на­та за­к­лю­чи­тел­на ве­чер на фе­с­ти­ва­ла под на­д­с­лов „Ля­т­на опер­на га­ла” бя­ха из­пъл­не­ни ше­дьо­в­ри из опе­ри, опе­ре­ти, мю­зи­къ­ли, с уча­с­ти­е­то на оча­ро­ва­тел­ни­те со­п­ра­ни Ва­лен­ти­на Кор­ча­ко­ва и Ру­са­ли­на Мо­чу­ко­ва, те­но­ра Ма­рио Ни­ко­лов и баритона Иво Йор­да­нов, ка­к­то и на „Спи­рит ан­сам­бъл” /Пе­тя Ми­ро­лен­с­ка, пи­а­но, Ди­а­на Чо­пе­ва , ци­гул­ка, Ма­рио Ата­на­сов /ци­гул­ка/, Бо­рис Ра­ди­лов ,ви­о­лон­че­ло, Еле­на Пър­га­ве­ло­ва, пи­а­но, Ми­лен Кал­чев, кон­т­ра­бас/, то­ку-що за­вър­нал се от тур­не във Фран­ция и Ита­лия.

„Из­б­ра­ли сме за гра­ж­да­ни­те на Бал­чик най-лю­би­ми­те си арии” – за­я­ви Мар­тин Пан­те­ле­ев. И на­и­с­ти­на про­з­ву­ча­ха арии и ду­е­ти от „Ца­ри­ца­та на чар­да­ша”, „При­ле­път”, „Фан­то­мът на опе­ра­та”, „По­р­ги и Бес”, „Уе­с­т­сай­д­с­ка ис­то­рия”.

Пу­б­ли­ка­та дъл­го скан­ди­ра с „Бра­во” ар­ти­с­ти­ч­ни­те из­пъл­не­ния на му­зи­кан­ти­те /”Съ­мър­тайм”на Гер­шу­ин, „Ма­рия”, „Мо­и­те ус­т­ни те це­лу­ват с жар”/. „То­ва, ко­е­то ис­кам от Вас” на Ан­д­рю Лойд Уе­бър про­з­ву­ча ка­то сбо­гу­ва­не и ис­к­ре­но по­же­ла­ние за но­ви сре­щи с бал­чи­ш­ка­та пу­б­ли­ка. Въл­ну­ва­щи­ят за­вър­шек на те­зи, из­пъл­не­ни с обич към му­зи­ка­та и из­ку­с­т­во­то, с не­по­в­то­ри­ма ду­хо­в­на ат­мо­с­фе­ра дни, бе­ше „На­з­д­ра­ви­ца­та” от „Тра­ви­а­та” на Вер­ди.

„За мен бе­ше пре­к­ра­с­но да бъ­да тук, бе­ше чест да во­дя та­ко­ва съ­би­тие…Ис­к­ре­на бла­го­дар­ност на Об­щи­на Бал­чик, на PR Са­ва Ти­хо­лов и най-ве­че на кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов за та­зи спе­ци­ал­на въз­мо­ж­ност.” С те­зи ду­ми, ко­и­то се чу­ва­ха вся­ка ве­чер от Мар­тин Пан­те­ле­ев, му­зи­кал­ния ди­ре­к­тор на фе­с­ти­ва­ла, из­ри­ча­ни с лю­бов и ува­же­ние, сред ап­ло­ди­с­мен­ти­те на пу­б­ли­ка­та, при­к­лю­чи по­с­ле­д­ни­ят кон­церт от дни­те на кла­си­ка­та за та­зи го­ди­на. С на­де­ж­да за сле­д­ва­що­то ля­то. ”На­де­ж­да­та, ко­я­то кре­пи ду­ши­те ни”- ка­к­то се ка­з­ва в пе­сен­та на А.Л.Уе­бър.

Мария АНДРЕЕВА

Публиката по време на фестивала бе многобройна и възторжена. Фото: М.Костова

Коментарите са затворени.