Випускна среща

Aug 17th, 2011 | От | Category: ДРУГИ, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Вто­ра сре­ща за та­зи го­ди­на си ус­т­ро­и­ха ко­ле­ги от ви­пуск 1996, спе­ци­ал­ност “Бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия” на Шу­мен­с­кия уни­вер­си­тет “Еп. Кон­с­тан­тин Пре­с­ла­в­с­ки”. След съ­би­ра­не­то си пре­ди око­ло два ме­се­ца в Шу­мен, те пре­д­по­че­то­ха да спо­де­лят спо­ме­ни още ве­д­нъж, то­зи път в Бал­чик, на 13 ав­густ. В Бе­лия град 20-ина­та ен­ту­си­а­с­ти, ос­та­на­ли вер­ни на обе­ща­ни­е­то от­пре­ди 15 го­ди­ни да не се за­б­ра­вят, се ви­дя­ха мал­ко по­про­ме­не­ни, по­мъ­д­ре­ли, но пък за­па­зи­ли све­т­ли­на­та на ис­к­ри­ца­та в ду­ши­те и очи­те си. Вре­ме­то, не­у­мо­ли­мо в своя бяг, ги раз­п­ръ­с­на­ло в раз­ли­ч­ни по­со­ки, на раз­ли­ч­ни по­при­ща. По­д­ло­жи­ло на про­вер­ка ка­че­с­т­ва­та, зна­ни­я­та, цен­но­с­ти­те им. Не мо­г­ло оба­че, да за­ли­чи хъ­са за се­бе­до­ка­з­ва­не и ус­то­я­ва­не на тру­д­но­с­ти­те, не скър­ши­ло ду­ха им. Оза­ре­ни от ма­ги­я­та на то­ва, ко­е­то ги свър­з­ва и дру­го­то, ко­е­то пре­д­с­тои, те си обе­ща­ха но­ви сре­щи за­на­пред.

Текст и сним­ка: Ане­лия ИВА­НО­ВА

Коментарите са затворени.