Вместо послеслов или послепис за Фестивала на класиката

Aug 17th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

За све­де­ние на на­ши­те чи­та­те­ли, пък и за дру­ги, ко­и­то не че­тат то­зи ве­с­т­ник, осо­бе­но за оне­зи об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, ко­и­то гла­су­ва­ха с 4 “въз­дър­жа­ли се” и 4 “про­тив”му­зи­кал­ния фе­с­ти­вал,  Ви съ­о­б­ща­вам, че “Balchik Classic Days – 2011” има­ше. Че са­мо за 12 дни за 2010 и 2011 г. ма­е­с­т­ро Мар­тин Пан­те­ле­ев (му­зи­ка­лен ди­ре­к­тор на фе­с­ти­ва­ла) до­ка­ра в Бал­чик – проф. Ла­с­ло Фе­ньо (Ун­га­рия), проф. Юс­тус Франц (Гер­ма­ния), проф. Йо­сиф Ра­ди­о­нов (Бъл­га­рия), Де­рек Хан (САЩ), Со­фий­с­ка­та фил­хар­мо­ния (55 из­пъл­ни­те­ли), стру­нен ор­ке­с­тър “Му­зи­ка арт, со­ли­с­ти­те на бер­лин­с­ки­те сим­фо­ни­ци – Ким Вит, Але­к­сан­дер Глю­к­с­ман, Ар­на­улд Мо­рел, Але­к­сан­дер Ха­зе, Хил­да Ка­за­сян, “Ака­га”, Ве­с­ко Еш­ке­на­зи, Лю­д­мил Ан­ге­лов, въ­о­б­ще дъ­лъг е спи­съ­кът.

Ли­ч­но аз за по­с­ле­д­ни­те два­де­сет го­ди­ни в Бал­чик ви­ж­дам сим­во­ли­ч­ни изя­ви на пе­в­ци от вся­ка­къв ранг, Со­фи Ма­ри­но­ва по по­ня­т­ни при­чи­ни или ня­коя си­ли­ко­но­ва поп-фолк фу­рия и то са­мо за 24 май или в съ­к­ро­ве­ни­те мо­мен­ти за по­ли­ти­ци­те – пре­ди­з­бор­ни­те кам­па­нии.

До­жа­ля­ло ми е за мла­до­то по­ко­ле­ние на 9.ІІІ. 2011 г. в на­ше­то чи­та­ли­ще “П.Хи­лен­дар­с­ки”, ко­га­то ви­дях ви­ся­щия по­с­тер с при­зи­ва на ин­тер­нет по­ко­ле­ни­е­то в Бал­чик, ко­е­то из­ви­ка он-лайн “За да ос­та­не кул­ту­ра­та” и про­те­с­ти­ра по ми­рен път сре­щу ре­ше­ни­е­то на об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци на 17.ІІ.2011 г. да ги ня­ма му­зи­кал­ния и фил­мо­вия фе­с­ти­вал.

Сла­ва Бо­гу, на  9.ІІІ.2011 г. вси­ч­ко си до­й­де, осо­бе­но кул­ту­ра­та на мя­с­то­то. Има­ше му­зи­ка­лен и фил­мов фе­с­ти­вал. И те бя­ха чу­де­с­ни.

А следващата година?

С извинение:

Георги Йовчев

Коментарите са затворени.