Обява за продажба на 52 имота в района на “Двете чешми”, гр. Балчик

Aug 17th, 2011 | От | Category: обяви, РЕКЛАМИ

На ос­но­ва­ние чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 и чл. 77 от НОР­ПУ­РОИ, при­е­та с Ре­ше­ние № 238/27.02.2009 год. на ОбС-Бал­чик, из­ме­не­на и до­пъл­не­на с Ре­ше­ние № 748 по Про­то­кол № 59/17.02.2011 г.;  Ре­ше­ние № 843 по Про­то­кол № 66/27.07.2011 г. на ОбС-Бал­чик и За­по­вед №……../………2011 год.  на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик.

1. ОБЯ­ВЯ­ВА не­при­съ­с­т­вен пу­б­ли­ч­но опо­ве­с­тен кон­курс за про­да­ж­ба на 52 броя не­у­ре­гу­ли­ра­ни по­зем­ле­ни имо­ти в ра­йон “Две­те че­ш­ми”, гр. Бал­чик – ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, съ­г­ла­с­но при­ло­же­ни­е­то:

2.  Кон­кур­с­ни ус­ло­вия : 2.1.  Це­на – не по-ни­с­ка от па­зар­на­та оцен­ка на имо­та, съ­г­ла­с­но при­ло­же­ни­е­то;

2.2. В кон­кур­са имат пра­во да уча­с­т­ват жи­те­ли на град Бал­чик – до­се­га­ш­ни по­л­з­ва­те­ли на обя­ве­ни­те за про­да­ж­ба имо­ти или те­х­ни на­с­ле­д­ни­ци по пра­ва ли­ния;

2.3. За по­л­з­ва­тел се счи­та ли­це, ко­е­то от­го­ва­ря по­не на ед­но от сле­дн­ти­те ус­ло­вия :

– Имо­тът да му е пре­до­с­та­вен за за­до­во­ля­ва­не на ну­ж­ди­те от сел­с­ко­с­то­пан­с­ка про­ду­к­ция на не­го и чле­но­ве­те на не­го­во­то се­мей­с­т­во, ка­то пре­до­с­та­вя­не­то е от об­щи­на Бал­чик /ОбНС – Бал­чик/ съ­г­ла­с­но удо­с­то­ве­ре­ние, слу­же­б­на бе­ле­ж­ка, де­к­ла­ра­ция или друг до­ку­мент;

– Да е або­нат на ек­с­п­ло­а­та­ци­он­но дру­же­с­т­во ВиК или Е.ОН, ко­е­то да се удо­с­то­ве­ря­ва с до­ку­мент от съ­о­т­ве­т­но­то дру­же­с­т­во;

2.4. Все­ки уча­с­т­ник в кон­кур­са има пра­во да кан­ди­да­т­с­т­ва за за­ку­пу­ва­не са­мо на един имот в м. “Две­те че­ш­ми”;

3. За­ку­пу­ва­не на кон­кур­с­на до­ку­мен­та­ция все­ки ра­бо­тен ден от 18.08 до       15.09.2011 год. на Ка­са­та на ОбА-Бал­чик.

4. Де­по­зи­тът на уча­с­тие в кон­кур­са се вна­ся на ка­са­та на Об­щи­на Бал­чик, в срок до 15.30 ча­са на 16.09.2011 г.

5. Пре­д­ло­же­ни­я­та за уча­с­тие в кон­кур­са се при­е­мат в срок до 16.00 ча­са на 16.09.2011 г. в ин­фор­ма­ци­он­ния  цен­тър на Об­щи­на Бал­чик, пл. “21 се­п­тем­в­ри”

№ 6;

За спра­в­ки: тел. 7-10-41

Ка­ра­и­ва­но­ва,  Пе­т­ко­ва

Списък на поземлени имоти за продажба чрез конкурс в

м. “Двете чешми”, гр. Балчик

№           № на имота   Площ в м2.                   АОС              Цена /лева/      Депозит /лв/.

1             02508.81.134     374         4004/27.05.2011              7 700.00                           770.00

2             02508.81.135     295         4005/27.05.2011              6 050.00                           605.00

3             02508.81.136     278         4006/27.05.2011              5 700.00                           570.00

4             02508.81.137     260         4007/27.05.2011              5 330.00                           533.00

5             02508.81.138     600         4008/27.05.2011              12 300.00                    1 230.00

6             02508.81.139     498         4009/27.05.2011              10 250.00                    1 025.00

7             02508.81.140     513         4010/27.05.2011              10 550.00                    1 055.00

8             02508.81.141     458         4011/27.05.2011              9 400.00                           940.00

9             02508.81.142     485         4012/27.05.2011              9 950.00                           995.00

10           02508.81.143     451         4013/27.05.2011              9 250.00                           925.00

11           02508.81.145     523         4014/27.05.2011              10 720.00                    1 072.00

12           02508.81.146     386         4015/27.05.2011              7 950.00                           795.00

13           02508.81.147     178         4016/27.05.2011              3 650.00                           365.00

14           02508.81.148     396         4017/27.05.2011              8 150.00                           815.00

15           02508.81.149     277         4018/27.05.2011              5 700.00                           570.00

16           02508.81.150     512         4019/27.05.2011              10 500.00                   1 050.00

17           02508.81.151     435         4020/27.05.2011              8 920.00                           892.00

18           02508.81.152     229         4021/27.05.2011              4 700.00                           470.00

19           02508.81.153     196         4022/27.05.2011              4 020.00                           402.00

20           02508.81.154     562         4023/30.05.2011              11 580.00                   1 158.00

21           02508.81.155     372         4024/30.05.2011              7 650.00                           765.00

22           02508.81.156     364         4025/30.05.2011              7 500.00                           750.00

23           02508.81.157     487         4026/30.05.2011              10 050.00                    1 005.00

24           02508.81.159     377         4027/30.05.2011              7 728.50                           773.00

25           02508.81.160     258         4028/30.05.2011              5 289.00                           529.00

26           02508.81.161     345         4029/30.05.2011              7 072.50                           707.00

27           02508.81.162     307         4030/30.05.2011              6 293.50                           629.00

28           02508.81.163     326         4031/30.05.2011              6 683.00                           668.00

29           02508.81.164     533         4032/30.05.2011              10 926.50                    1 092.00

30           02508.81.165     371         4033/30.05.2011              7 605.50                           760.00

31           02508.81.166     363         4034/30.05.2011              7 441.50                           744.00

32           02508.81.167     646         4035/30.05.2011              13 243.00                   1 324.00

33           02508.81.168     399         4036/30.05.2011              8 179.50                           818.00

34           02508.81.169     633         4037/30.05.2011              12 976.50                   1 298.00

35           02508.81.170     480         4038/30.05.2011              9 840.00                           984.00

36           02508.81.171     503         4039/30.05.2011              10 311.50                   1 031.00

37           02508.81.172     690         4040/30.05.2011              14 145.00                   1 414.00

38           02508.81.173     419         4041/30.05.2011              8 589.50                           859.00

39           02508.81.174     471         4042/30.05.2011              9 655.50                           965.00

40           02508.81.175     439         4043/30.05.2011              8 999.50                           899.00

41           02508.81.179     545         4044/31.05.2011              7 585.00                           758.00

42           02508.81.180     632         4045/31.05.2011              11 172.50                   1 117.00

43           02508.81.181     268         4046/31.05.2011              12 956.00                  1 295.00

44           02508.81.182     445         4047/31.05.2011              5 494.00                          550.00

45           02508.81.178     370         4049/01.06.2011              9 122.50                          912.00

46           02508.52.45        583         4050/09.06.2011              11 700.00                  1 170.00

47           02508.52.46        427         4051/09.06.2011              8 600.00                          860.00

48           02508.52.47        388         4052/09.06.2011              7 760.00                          776.00

49           02508.52.48        495         4053/09.06.2011              9 900.00                          990.00

50           02508.52.49        292         4054/09.06.2011              5 840.00                          584.00

51           02508.52.50        324         4055/09.06.2011              6 480.00                          648.00

52           02508.52.51        374         4056/09.06.2011              7 500.00                         750.00

Коментарите са затворени.