Протест

Aug 17th, 2011 | От | Category: ДРУГИ, ПОЛИТИКА

Ува­жа­е­ми г-н Ми­ни­с­тър на Ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во,

Ос­т­ро про­те­с­ти­ра­ме сре­щу Ва­ша за­по­вед № 300-55-04/02-2004 г. -09, спо­ред ко­я­то се от­не­ма пра­во­то на Об­щи­на Бал­чик да из­да­ва ски­ци по одо­б­ре­на­та ка­да­с­т­рал­на кар­та на зем­ли­ще­то на град Бал­чик.

Гра­ж­да­ни­те пи­тат на ка­к­во ос­но­ва­ние се от­не­ма пра­во­то на Об­щи­на Бал­чик . Ра­зум­но ще бъ­де да от­ме­ни­те ре­ше­ни­е­то на из­да­де­на­та Ви за­по­вед и Об­щи­на Бал­чик да си въз­с­та­но­ви пра­во­то.

Счи­та­ме, че е взе­то ед­но уп­ра­в­лен­с­ко ре­ше­ние, без да се пре­це­нят вси­ч­ки по­ло­жи­тел­ни и от­ри­ца­тел­ни по­с­ле­д­с­т­вия за раз­ви­ти­е­то на Об­щи­на­та и не­й­но­то на­се­ле­ние.

На­с­то­я­тел­но Ви мо­лим да пре­раз­г­ле­да­те и пре­о­с­ми­с­ли­те Ва­ше­то  ре­ше­ние.

Уве­ре­ни сме, че ще про­я­ви­те раз­би­ра­не и ще от­к­ли­к­не­те на мол­ба­та на на­се­ле­ни­е­то на Об­щи­на Бал­чик. Раз­чи­та­ме на Ва­ше­то дър­жа­в­ни­че­с­ко от­но­ше­ние и гра­ж­дан­с­ка по­зи­ция за ек­с­пер­т­но ре­ша­ва­не на въ­п­ро­са  – да се въз­с­та­но­ви из­да­ва­не­то на ски­ци от Об­щи­на Бал­чик ка­то се спре из­да­ва­не­то на ски­ци от град До­б­рич за Об­щи­на Бал­чик.

Пре­д­се­да­тел на Сдру­же­ние „Гра­ж­дан­с­ко об­ще­с­т­во” Бал­чик-Ми­ха­ил Па­в­лов.

Коментарите са затворени.