132 г. от създаването на военноморските сили

Aug 17th, 2011 | От | Category: ВАЖНА

На 10 ав­густ 2011 г. от 18.30 ч.  в гр. Бал­чик на пл.”21 се­п­тем­в­ри” се съ­с­тоя пра­з­ни­чен кон­церт на пре­д­с­та­ви­тел­ния ду­хов ор­ке­с­тър на ВМС. Офи­ци­ал­ни го­с­ти бя­ха кон­т­ра­а­д­ми­рал Пла­мен Ма­ну­шев, ко­ман­дир на ВМС и Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кмет на Об­щи­на Бал­чик. Той при­ве­т­с­т­ва мор­с­кия флот и им по­же­ла здра­ве, ли­ч­но ща­с­тие и про­фе­си­о­нал­ни ус­пе­хи. С при­ве­т­с­т­ве­но сло­во се обър­на към гра­ж­да­ни­те на Бал­чик ад­ми­рал Пл.Ма­ну­шев. Той спо­ме­на за  ве­ли­кия по­д­виг на мо­ря­ци­те под ко­ман­д­ва­не­то на кап.Ге­ор­ги Ра­д­ков по вре­ме на Пър­ва­та све­то­в­на вой­на и за­щи­та­та на бре­го­ве­те на Бал­чик от ру­с­ки­те на­ше­с­т­вия. Из­тъ­к­на при­з­на­тел­но­ст­та на бал­чи­к­лии, из­ди­г­на­ли па­ме­т­ник на то­ва съ­би­тие на ед­но­и­мен­ния пло­щад.

Пре­д­с­та­ви­тел­ни­ят ду­хов ор­ке­с­тър на Бъл­гар­с­ки­те во­ен­но­мор­с­ки си­ли е съ­з­да­ден в да­ле­ч­на­та 1884 г. Бен­дът е по­с­то­я­нен уча­с­т­ник в на­ци­о­нал­ни, во­ен­ни, ре­ли­ги­о­з­ни и дру­ги пра­з­ни­ци и ри­ту­а­ли. Из­на­ся кон­цер­ти в край­б­ре­ж­ни­те гра­до­ве и въ­т­ре­ш­но­ст­та на стра­на­та и има над 150 изя­ви го­ди­ш­но. В мо­мен­та ди­ри­гент на ор­ке­с­тъ­ра е кап.ІІІ ранг Ми­ро­с­лав Три­фо­нов, въз­пи­та­ник на Во­ен­но-ди­ри­ген­т­с­кия фа­кул­тет на Мо­с­ко­в­с­ка­та дър­жа­в­на кон­сер­ва­то­рия. По­мо­щ­ник – ди­ри­гент е кап.Ге­ор­ги За­й­ра­нов, за­вър­шил Ви­с­шия му­зи­кал­но пе­да­го­ги­че­с­ки ин­с­ти­тут в гр.Пло­в­див.

Под те­х­ни­те пал­ки про­з­ву­ча­ха кла­си­че­с­ки и мо­дер­ни про­из­ве­де­ния. Кон­цер­т­на­та про­г­ра­ма за­по­ч­на с Мар­ша „Вли­за­не на гла­ди­а­то­ри­те” от Юли­ус Фу­чик, про­дъл­жи с „Ръ­че­ни­ца” от оп.”Мом­чил”от Л.Пи­п­ков, „Чар­даш” от В.Мон­ти, „Кан-кан” из оп.”Ор­фей в ада” от Ж.Офен­бах, „Ние сме све­тът” на М.Дже­к­сън и Л.Ри­чи, „Си­на­т­ра на кон­церт” от Дж.Но­вак. Пу­б­ли­ка­та ап­ло­ди­ра вси­ч­ки­те 15 из­пъл­не­ния на ор­ке­с­тъ­ра, чий­то за­вър­шек бе­ше пре­к­ра­с­но­то бъл­гар­ко хо­ро на Ди­ко Или­ев „Ду­на­в­с­ко хо­ро”.

Ед­но­ча­со­ва­та про­г­ра­ма не бе­ше сму­те­на от на­въ­се­но­то дъ­ж­до­в­но вре­ме и не пре­къ­с­на кон­цер­та на Пре­д­с­та­ви­тел­ния ду­хов ор­ке­с­тър, кой­то за по­ре­ден път сви­ри в Бал­чик с ен­ту­си­а­зъм и май­с­тор­с­т­во, за­то­ва дъл­го ще се спо­ме­на­ва и го­во­ри за не­го.

/Б.Т./

Коментарите са затворени.