Отговорността ни за планетата Земя е обща

Aug 10th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

На 3 ав­густ 2011 г. в гр. Вар­на се от­к­ри ІІ Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал на твор­че­с­т­во­то „Ро­за на све­та – па­на­ир на твор­че­с­ки­те идеи”. Той има за цел да ни пре­д­с­та­ви твор­че­с­ки­те по­с­ти­же­ния на ко­ле­к­ти­ви от Бъл­га­рия, Ру­сия, Бе­ла­рус и Ук­рай­на, ка­к­то и има твор­че­с­ки въз­пи­та­тел­ни за­да­чи.

То­ва съ­би­тие е ин­те­ре­с­но, за­що­то в ак­цен­та на про­г­ра­ма­та е за­ло­же­на бал­чи­ш­ка­та бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на, а на­и­ме­но­ва­ни­е­то е съ­в­ме­с­тен про­ект: „Бо­та­ни­ка­та – кул­ту­ра на ра­с­те­жа или ра­с­теж на кул­ту­ра­та”.

При от­ли­ч­на ор­га­ни­за­ция, съ­з­да­де­на от уп­ра­ви­те­ля на бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на г-жа Ина Ман­че­ва, със съ­ор­га­ни­за­то­ри „ТУР ЕК­С­ПО – Вар­на” АД с из­пъл­ни­те­лен ди­ре­к­тор г-жа Пе­тя Мом­чи­ло­ва, те­а­тър „Лан­же­рон”(Ук­рай­на), ме­ро­п­ри­я­ти­е­то, ка­то част от фе­с­ти­ва­ла про­те­че по мно­го ин­те­ре­сен и ши­ро­ко­с­пе­к­тъ­рен на­чин. Пър­во г-жа Ма­ри­я­на Мин­че­ва из­не­се пра­к­ти­че­с­ка ле­к­ция на те­ма: „При­ро­да­та на Бъл­га­рия – све­то­в­на съ­к­ро­ви­щ­ни­ца”. Ав­то­ри­те­т­но, на пер­фе­к­тен ру­с­ки език, със ле­ко при­г­лу­шен и раз­въл­ну­ван глас, тя за­по­ч­на да обя­с­ня­ва кол­ко е не­об­хо­ди­мо да се осъ­ще­с­т­ви хар­мо­ния ме­ж­ду при­ро­да­та и на­ше­то чо­ве­ш­ко при­съ­с­т­вие. Със сво­и­те идеи да се стре­мим да я съ­х­ра­ним, за­що­то при­ро­да­та, ка­к­то и ду­ми­те не се са­мо­п­ро­и­з­ве­ж­дат. Ние тря­б­ва от­го­вор­но да ги по­д­дър­жа­ме, ста­ра­тел­но да ги па­зим и съ­ве­с­т­но да ги обо­га­тя­ва­ме.

Не­у­се­т­но, но ло­в­ко ле­к­тор­ка­та сме­ни те­ма­та ка­то про­дъл­жи за еко­ло­ги­ч­но­то въз­пи­та­ние на те­ма: „Ед­на пла­не­та – об­ща от­го­вор­ност”. Же­ла­ни­е­то е да се при­в­ле­че вни­ма­ни­е­то на ме­ж­ду­на­ро­д­на­та об­ще­с­т­ве­ност към еко­ло­ги­ч­ни­те про­б­ле­ми на Зе­мя­та със сре­д­с­т­ва­та на из­ку­с­т­во­то.

До ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та на Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на се из­г­ра­ди твор­че­с­ка ра­бо­тил­ни­ца „При­ро­д­ни фан­та­зии”. Уча­с­т­ва­щи­те във фе­с­ти­ва­ла де­ца бя­ха съ­б­ра­ли се­ме­на, ши­шар­ки, клон­че­та, ли­с­та от дър­ве­та­та и по­ка­за­ха твор­че­с­ки­те си уме­ния, бо­га­то въ­о­б­ра­же­ние, есе­ти­че­с­ки вкус и де­т­с­ки ен­ту­си­а­зъм при из­ра­бо­т­ка­та на ми­ни­а­тур­ни фи­гур­ки.

Фе­с­ти­ва­лът про­дъл­жи с на­п­ра­в­ле­ни­я­та „Жи­ва­та пла­не­та Зе­мя” и „Гла­сът на та­лан­та”. В из­ло­ж­ба­та „Ка­мъ­ни и тро­ло­ве” вар­на­ли­я­та Бо­ян Ге­ор­ги­ев раз­к­ри сво­и­те твор­че­с­ки хрум­ва­ния. „Тро­ло­ве­те” пре­д­с­та­в­ля­ват ми­ти­ч­ни скан­ди­на­в­с­ки ка­мен­ни съ­з­да­ния. На­п­ра­вил е по­ве­че от 25 твор­би.

На­п­ра­ви ми впе­ча­т­ле­ние, че на­ши­те чу­ж­де­с­т­ран­ни го­с­тен­че­та бя­ха мно­го ди­с­ци­п­ли­ни­ра­ни, не ко­мен­ти­ра­ха ни­що на ви­сок глас, не се на­д­ви­к­ва­ха, бя­ха ка­то жу­жа­щи пче­ли сред ед­на слън­чо­г­ле­до­ва ни­ва. В края на фе­с­ти­ва­ла бе из­ди­г­на­та ме­ч­та­та – из­би­ра­не­то на Вар­на за Ев­ро­пей­с­ка сто­ли­ца на кул­ту­ра­та през 2019 г.

Георги ЙОВЧЕВ

Коментарите са затворени.