Отворено писмо

Aug 10th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Отворено писмо

от Гражданско сдружение „Белият бряг”, гр. Балчик

Уважаеми господа,

Цел­та на на­ше­то Сдру­же­ние е яс­на за все­ки, кой­то се ин­те­ре­су­ва от об­ще­с­т­ве­ния жи­вот на гра­да ни – за­па­з­ва­не на кра­си­ва­та му и не­по­в­то­ри­ма при­ро­да. „Бе­ли­ят бряг” е съ­з­да­ден и юри­ди­че­с­ки ре­ги­с­т­ри­ран съ­у­ча­с­т­ник в дви­же­ни­е­то за опа­з­ва­не на зе­ле­на Бъл­га­рия. Ние сме го­то­ви да по­да­дем ръ­ка на вся­ка идея, в ин­те­рес на на­шия град.

Тъй ка­то жи­ва­та връ­з­ка ме­ж­ду гра­ж­да­ни­те и уп­ра­в­лен­с­кия екип е пре­къ­с­на­та (та­ка е от го­ди­ни на­ред), хо­ра­та тър­сят на­чин да спо­де­лят тре­во­га­та си, бол­ка­та си за вси­ч­ко, кое да се слу­ч­ва и да уча­с­т­ват по ня­ка­къв на­чин за сто­па­ни­с­ва­не на мя­с­то­то, къ­де­то жи­ве­ят. За то­ва те се обър­на­ха към на­ше­то Сдру­же­ние, с мол­ба да ста­нем ед­но свър­з­ва­що зве­но ме­ж­ду тях и ме­с­т­но­то уп­ра­в­ле­ние.

Въ­п­ре­ки ре­ше­ни­е­то на МС да се вър­не „Ту­з­ла­та” на Об­щи­на Бал­чик, гра­ж­да­ни­те са раз­т­ре­во­же­ни, че след вре­ме бал­чи­ш­ка­та Ту­з­ла и край­б­ре­жи­е­то ще бъ­дат раз­про­да­де­ни и за­с­т­ро­е­ни с бе­тон. Ще из­че­з­нат зе­ле­ни­те къ­т­че­та, ла­гу­ни­те, хъл­мо­ве­те край бре­га, ми­не­рал­на­та во­да, ле­че­б­на­та кал, ко­и­то де­се­ти­ле­тия са при­в­ли­ча­ли мно­го ту­ри­с­ти и ле­то­в­ни­ци от стра­на­та и чу­ж­би­на. А се­га ги ня­ма и се чу­дим за­що. Ко­му е ну­ж­но то­ва? Зна­ем, но не ка­з­ва­ме. Вси­ч­ко за­ви­си от Вас, го­с­по­да уп­ра­в­ля­ва­щи. Не ре­же­те кло­на, вър­ху кой­то се­дим вси­ч­ки. При­ро­да­та е кол­ко­то до­б­ра, тол­ко­ва и же­с­то­ка, ко­га­то за­по­ч­не да си от­мъ­ща­ва.

Гра­ж­да­ни­те пи­тат, за­що в ста­рия Бал­чик се раз­ре­ша­ва те­ж­ко и ви­со­ко стро­и­тел­с­т­во, на­ли вси­ч­ко е свла­чи­ще. За­що ре­с­ти­ту­ци­я­та на зе­мя се из­вър­ш­ва в иде­ал­ни, а не в ре­ал­ни гра­ни­ци? Зе­мя­та е при­до­би­ла ве­че дру­га фун­к­ция през го­ди­ни­те. Тря­б­ва ли да съ­си­п­ва­ме на­п­ра­ве­но­то, за да удо­в­ле­т­во­рим же­ла­ни­е­то на все­ки?

Та­ка ос­та­на­х­ме без ки­но, без ле­тен те­а­тър, тъй не­об­хо­ди­ми за гра­да. По­я­ви­ха се но­ви „ше­дьо­в­ри”, ка­то ди­с­ко­те­ка „Ехо”. Раз­ре­ша­ва се стро­и­тел­с­т­во вър­ху зе­ле­ни пло­щи, ко­и­то са без­въз­в­ра­т­но за­гу­бе­ни за нор­мал­на еко­ло­ги­ч­на сре­да за жи­вот. За­що от  ед­на, от най-бо­га­ти­те об­щи­ни, се пре­в­ръ­ща­ме ед­ва ли не в про­ся­ци, че ня­ма­ме па­ри за за­п­ла­ти? Ами раз­ду­тия щат във вси­ч­ки сфе­ри до там во­ди. Къ­де ос­та­на кон­кур­с­но­то на­ча­ло? Има го са­мо на кни­га. Тря­б­ва на­и­с­ти­на се­ри­о­з­но да се по­ми­с­ли за ра­бо­та­та с чо­ве­ш­кия ре­сурс.

За скъ­по­ти­я­та да не го­во­рим. По­пи­тай­те го­с­ти­те на Бал­чик, ко­и­то се чу­дят как из­дър­жа­ме и жи­ве­ем все още. Ня­кои от Вас, го­с­по­да, да е пре­д­п­ри­ел не­що.

В на­ши­ят град вси­ч­ки ин­с­ти­ту­ции се пре­в­ръ­щат в тър­го­в­с­ки дру­же­с­т­ва. Ско­ро це­ли­ят ни град ще е ед­но го­ля­мо тър­го­в­с­ко дру­же­с­т­во. Са­мо че хо­ра­та, ко­и­то жи­ве­ят в не­го, не са сто­ка за про­дан. С тях ка­к­во ми­с­ли­те да пра­ви­те? Те ни­то се ку­пу­ват, ни­то се про­да­ват. А на­б­ли­жа­ват из­бо­ри. Все­ки от Вас, го­с­по­да, ще оп­ре до тях. Ще по­тър­си по­д­к­ре­па. За­с­лу­жа­ва­те ли я? Де­мо­к­ра­ци­я­та не е са­мо сво­бо­да за ли­ч­ни сдел­ки и об­ла­ги. Тя е пре­ди вси­ч­ко за­дъл­же­ние и от­го­вор­ност. Обър­не­те се с ли­це към оби­к­но­ве­ни­те хо­ра, ко­и­то ис­кат да Ви ка­жат не­що, но хем се стра­ху­ват, хем не зна­ят как да го сто­рят.  Не им об­ръ­щай­те гръб. На­д­ни­к­не­те в ев­ро­пей­с­ка­та хар­та на гра­ж­да­ни­на и ви­ж­те за ка­к­во ста­ва ду­ма. Гра­ж­дан­с­т­во­то е го­то­во за ма­ща­б­на про­те­с­т­на ак­ция, ако Вие не да­де­те ясен, про­з­ра­чен от­го­вор в ме­с­т­на­та пре­са по на­п­ра­ве­ни­те пре­д­ло­же­ния:

1. Ту­з­ла­та – на Бал­чик и бал­чи­к­лии! Да се пре­вър­не в зе­лен парк за въз­ра­с­т­ни и де­ца, тъй ка­то в Бал­чик ли­п­с­ва та­къв. Да ос­та­не об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност и да се об­с­лу­ж­ва от бал­чи­к­лии. Да се из­по­л­з­ват вси­ч­ки ле­че­б­ни да­де­но­с­ти в мо­де­рен са­на­то­ри­ум. Вси­ч­ки по­с­тъ­п­ле­ния – в бал­чи­ш­ка­та ха­з­на.

2. Да се спре из­да­ва­не­то на раз­ре­ши­тел­ни за ви­со­ко и те­ж­ко стро­и­тел­с­т­во в ста­рия Бал­чик.

3. Стоп на корупцията в Балчик и общината! Действен контрол!

4. Вси­ч­ки па­ме­т­ни­ци на кул­ту­ра­та на те­ри­то­ри­я­та на бал­чи­ш­ка об­щи­на, ко­и­то мо­гат да но­сят при­хо­ди, да се ог­ле­дат от спе­ци­а­ли­с­ти и да се ак­ту­а­ли­зи­рат, за да ста­ват до­с­то­я­ние на на­ши и чу­ж­ди ту­ри­с­ти. При­хо­ди­те – в бал­чи­ш­ка­та об­щи­на.

5. Спре­те по­се­га­тел­с­т­во­то вър­ху ек­зо­ти­ч­ни­те къ­т­че­та край мо­ре­то. Не­ка за­па­зим Се­вер­но­то чер­но­мо­рие та­ко­ва, ка­к­во­то е – пър­ви­ч­но, ро­ман­ти­ч­но, при­те­га­тел­но , с по­ве­че дър­ве­та и зе­ле­ни­на. Да не се ли­ша­ва­ме от бе­ли­те му дро­бо­ве.

6. Раз­х­ла­ж­да­не­то и озе­ле­ня­ва­не­то на гра­да изи­с­к­ва пе­ри­о­ди­че­с­ки за­са­ж­да­не на мла­ди, бър­зо­ра­с­тя­щи ви­до­ве дър­ве­та и хра­с­ти на мя­с­то­то на ве­че за­ги­на­ли­те.

7. Не за­б­ра­вяй­те пей­ки­те за от­мо­ра в на­ча­ло­то на „Дам­ба­та” и цен­тъ­ра, тъй не­об­хо­ди­ми, осо­бе­но за ля­то­то. И още по-не­об­хо­ди­ми люл­ки за де­ца на­в­ся­къ­де.

8. Де се ре­мон­ти­рат ули­ци­те – стъл­би­ща, къ­де­то има счу­пе­ни стъ­па­ла до края на есен­та.

9. В цен­тър на гра­да да се от­с­т­ра­ня­ват еже­д­не­в­но и най-мал­ки­те по­в­ре­ди. То­ва е на­ши­ят об­лик.

10. Да се из­г­ра­ди гра­ж­дан­с­ка ко­ми­сия за кон­т­рол по из­пъл­не­ние на по­в­ди­г­на­ти­те от об­ще­с­т­ве­но­ст­та про­б­ле­ми.

Оча­к­ва­ме ре­ал­ни, от­го­вор­ни дей­с­т­вия от Вас, го­с­по­да, дър­жа­в­ни­те слу­жи­те­ли.  То­га­ва ще раз­бе­рем на един език ли го­во­рим, в ед­на цел ли гле­да­ме или не мо­жем да се по­на­ся­ме.

Ние, су­ве­ре­нът, гра­ж­да­ни­те, ко­и­то Ви гла­су­ва­х­те сво­е­то до­ве­рие си ос­та­ва­ме по ме­с­та­та. Оча­к­ват ни ин­те­ре­с­ни дни и ме­се­ци. На­дя­вай­те се за сле­д­ва­ща­та ни стъ­п­ка.

Ис­ка­ме вза­им­но да си по­мо­г­нем. То­ва го пра­вим за нас, за на­ши­те де­ца и вну­ци. То­ва го пра­вим, за да я има Бъл­га­рия и не­по­в­то­ри­ма­та бе­ло­ка­мен­на гле­д­ка – Бал­чик.

02.08.2011 г. Гражданско сдружение „Белият бряг”-Балчик

Коментарите са затворени.