10-годишният фестивал “Художници, Балчик, любов – среща на европейски морета”

Aug 10th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО, ПОЗИЦИИ

“Ху­до­ж­ни­ци, Бал­чик , Лю­бов” е про­ект, кой­то стар­ти­ра  през 2001 го­ди­на по идея на гру­па  ху­до­ж­ни­ци: Пе­тър Са­вов, Да­ри­на Яне­ва, Сил­ви Ба­се­ва, Ан­д­рей Янев и Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия Бал­чик с уре­д­ник Пен­ка Ко­с­то­ва, с из­ло­ж­ба през ме­сец юли съ­ща­та го­ди­на и с да­ре­ние от все­ки ав­тор за обо­га­тя­ва­не фон­да на га­ле­ри­я­та, в кой­то не бя­ха по­с­тъ­п­ва­ли твор­би от дъл­го вре­ме.

От­к­ри­ва­не­то е съ­п­ро­во­де­но на му­зи­кан­ти от Вар­нен­с­ка Фил­хар­мо­ния и но­во да­ре­ние на твор­би за фон­да на га­ле­ри­я­та. Об­съ­ж­да се иде­я­та за ос­но­ва­ва­не на еже­го­ден фе­с­ти­вал.

Ор­га­ни­за­то­ри: Об­щи­на Бал­чик, ХГ – Бал­чик, Пе­тър Са­вов, Да­ри­на Яне­ва, Сил­ви Ба­се­ва, Ан­д­рей Янев.

“Ху­до­ж­ни­ци, Бал­чик, Лю­бов”- юли 2004 г, се про­ве­ж­да с из­ло­ж­ба  на Янева, Силви Басева, Андрей Янев.

С фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па на Об­щи­на Бал­чик и ме­ди­ен пар­т­ньор – ИН­ФО­РА­ДИО.

“Ху­до­ж­ни­ци, Бал­чик, Лю­бов – сре­ща на  ев­ро­пей­с­ки мо­ре­та” 2008 г. – Пле­нер  през ме­сец ап­рил 2008, 10 дни с 7 уча­с­т­ни­ка, ко­и­то да­ря­ват по ед­на своя твор­ба на Гра­д­с­ка­та ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия за по­пъл­ва­не фон­да на га­ле­ри­я­та.

Из­ло­ж­ба с твор­би на уча­с­т­ни­ци в пле­не­ра през ме­сец ап­рил и пре­д­с­та­вя­не на да­ре­ни­те твор­би.

Ле­к­ция на из­ве­с­тия тра­ко­лог Ди­ре­к­тор на Ин­с­ти­ту­та по дре­в­ни ци­ви­ли­за­ции към БАН

Доц.  Явор Шопов – “Пътят на Българите”.

Ди­с­ку­сия по те­ма­та. “Ху­до­ж­ни­ци, Бал­чик, Лю­бов – сре­ща на  ев­ро­пей­с­ки мо­ре­та” 2009 г. – в пар­т­ньор­с­т­во с ДКИ “Дво­ре­ца”-Бал­чик – Пле­нер  през ме­сец ок­том­в­ри 2009, 10 дни с 8 уча­с­т­ни­ка, ка­то че­ти­ри­ма от уча­с­т­ни­ци­те  да­ря­ват по ед­на своя твор­ба на Гра­д­с­ка­та ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия за по­пъл­ва­не фон­да на га­ле­ри­я­та и че­ти­ри­ма да­ря­ват по ед­на своя твор­ба за по­пъл­ва­не ко­ле­к­ци­я­та на ДКИ “Дво­ре­ца”-Бал­чик.

“Ху­до­ж­ни­ци, Бал­чик, Лю­бов – сре­ща на  ев­ро­пей­с­ки мо­ре­та” 2010 г. – в пар­т­ньор­с­т­во с ДКИ “Дво­ре­ца”-Бал­чик – Пле­нер  през ме­сец ап­рил 2010, 10 дни с 8 уча­с­т­ни­ка, ка­то че­ти­ри­ма от уча­с­т­ни­ци­те  да­ря­ват по ед­на своя твор­ба на Гра­д­с­ка­та ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия за по­пъл­ва­не фон­да на га­ле­ри­я­та, че­ти­ри­ма да­ря­ват по ед­на своя твор­ба за по­пъл­ва­не ко­ле­к­ци­я­та на ДКИ “Дво­ре­ца”-Бал­чик.. Стар­ти­ра с Из­ло­ж­ба в га­ле­рия “Ти­хо­то гне­з­до” – ДКИ “Дво­ре­ца”-Бал­чик. През ме­сец Юли 2010 на из­ло­ж­ба в ХГ-Бал­чик се пре­д­с­та­вят но­ви­те по­пъл­не­ния във фон­да на га­ле­ри­я­та от пле­не­ри­те ок­том­в­ри 2009 и ап­рил 2010г. – ко­к­тейл.

“Ху­до­ж­ни­ци, Бал­чик, Лю­бов – сре­ща на  ев­ро­пей­с­ки мо­ре­та” 2010 г. – Де­се­то юби­лей­но из­да­ние! В пар­т­ньор­с­т­во с ДКИ “Дво­ре­ца”-Бал­чик – Пле­нер  през ме­сец ап­рил 2010, 10 дни с 8 уча­с­т­ни­ка, ка­то че­ти­ри­ма от уча­с­т­ни­ци­те  да­ря­ват по ед­на своя твор­ба на Гра­д­с­ка­та ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия за по­пъл­ва­не фон­да на га­ле­ри­я­та и че­ти­ри­ма да­ря­ват по ед­на своя твор­ба за по­пъл­ва­не ко­ле­к­ци­я­та на ДКИ “Дво­ре­ца”-Бал­чик.

Стар­ти­ра с из­ло­ж­ба  на ос­но­ва­те­ли­те на “Ху­до­ж­ни­ци, Бал­чик, Лю­бов – сре­ща на  ев­ро­пей­с­ки мо­ре­та”-  Да­ри­на Яне­ва, Пе­тър Са­вов, Сил­ви Ба­се­ва и Ан­д­рей Янев, в га­ле­рия “Ти­хо­то гне­з­до” – ДКИ “Дво­ре­ца”-Бал­чик  и спе­к­та­къл на зве­з­ди­те на бъл­гар­с­кия те­а­тър “ Еле­на На­че­ва Ла­фа­за­но­ва и Кръ­с­тю Ла­фа­за­нов  “ Ин­тим­ни бе­се­ди по он­зи въ­п­рос”.

Коментарите са затворени.