Покана

Aug 10th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, СПОРТ

Уважаеми съграждани,

Ка­ним Ви на пле­йоф фа­за­та в на­ци­о­нал­ния тур­нир по ама­тьор­с­ки фу­т­бол Ари­а­на Ама­тьор­с­ка Ли­га във Вар­на. Сто­ти­ци лю­би­те­ли на фу­т­бо­ла от ре­ги­о­на се вклю­чи­ха ми­на­ла­та се­д­ми­ца в бор­ба­та за ти­т­ла­та. Пре­д­с­тои вто­ри­ят етап в тур­ни­ра ме­ж­ду 12-14 ав­густ, ко­га­то ще бъ­де оп­ре­де­лен но­ви­ят шам­пи­он на Вар­на. За­по­вя­дай­те за на­ча­ло­то на пле­йо­фи­те в пе­тък, 12 ав­густ от 15:30 ч., на пл. “Не­за­ви­си­мост”, къ­де­то ще бъ­де из­г­ра­ден ат­ра­к­ти­в­ни­ят мо­би­лен ста­ди­он “Ари­а­на Аре­на”. Уни­кал­но­то фу­т­бол­но съ­о­ръ­же­ние е без ана­лог до­се­га в стра­на­та и раз­по­ла­га с из­ку­с­т­ве­на тре­в­на на­с­тил­ка от най-но­во по­ко­ле­ние и три­бу­ни за 500 ду­ши, по­до­б­ни на те­зи, ко­и­то ще се из­по­л­з­ват на Олим­пий­с­ки­те иг­ри в Лон­дон през 2012 г. Кме­тът на об­щи­на Вар­на, Ки­рил Йор­да­нов, ще по­с­та­ви на­ча­ло на вто­рия етап в на­д­п­ре­ва­ра­та. Оча­к­ва­ме ви! В рам­ки­те на тур­ни­ра Ари­а­на Ама­тьор­с­ка Ли­га, ор­га­ни­зи­ра­ме и фу­т­бо­лен дву­бой ме­ж­ду ме­дии от Вар­на, кой­то ще се про­ве­де на 14 юли от 15.20 ч. на ста­ди­он “Ари­а­на Аре­на”. Ор­га­ни­за­то­ри­те от Ари­а­на ка­нят вси­ч­ки пре­д­с­та­ви­те­ли на ме­ди­и­те да се за­пи­шат за уча­с­тие в тур­ни­ра. Ма­чът ще бъ­де про­ве­ден при съ­би­ра­не на не­об­хо­ди­ма­та брой­ка пре­д­с­та­ви­те­ли на ме­дии. Вар­на ще бъ­де до­ма­кин и на го­ле­мия за­к­лю­чи­те­лен тур­нир на Ари­а­на в на­ча­ло­то на се­п­тем­в­ри ме­сец (02-04.09). В не­го 16-ти­на­та фи­на­ли­с­ти от вси­ч­ки гра­до­ве ще се бо­рят за го­ля­ма­та на­г­ра­да на Ари­а­на – при­я­тел­с­ки дву­бой сре­щу Шам­пиона на България Литекс   /Б.Т/

Коментарите са затворени.