Подписан договор

Aug 10th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов подписа на 9 август в МРРБ до­го­вор за пре­до­с­та­вя­не на без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ ВG161PO001/1.1-10/2010 “По­д­к­ре­па за съ­з­да­ва­не и про­мо­ти­ра­не на ино­ва­ти­в­ни кул­тур­ни съ­би­тия”. Спе­че­ле­ни­ят от Об­щи­на­та про­ект  се на­ри­ча „Бал­чик – сце­на на из­ку­с­т­ва­та” и е на стой­ност 525 540 ле­ва.

С па­ри­те от про­е­к­та ще бъ­дат фи­нан­си­ра­ни съ­би­тия и фе­с­ти­ва­ли от кул­тур­ния ка­лен­дар на мор­с­кия град. Част от сре­д­с­т­ва­та ще бъ­дат на­со­че­ни в за­ку­пу­ва­не на ви­део и ау­дио апа­ра­ту­ра, сце­на и пла­ващ ек­ран, на кой­то да бъ­дат ек­с­по­ни­ра­ни кон­цер­ти, фил­ми и те­а­т­рал­ни по­с­та­но­в­ки.

Сава Тихолов

Коментарите са затворени.