Търгове

Jul 28th, 2010 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решения № 616; 617; 618 и 619 от 30.06.2010 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед № 632/22.07. 2010 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи:

1.1 Земеделска земя – лозе с площ от 866 м2, представляващ ПИ 48982.4.6 по кад. карта на с. Царичино, при начална цена 866 лв.;
1.2 Земеделска земя – лозе с площ 1015 м2, представляващ ПИ 48982.3.13 по кад. карта на с. Царичино, при начална цена 885 лв.;
1.3 Земеделска земя – лозе с площ от 972 м2, представляващ ПИ 48982.3.16 по кад. карта на с. Царичино, при начална цена 850 лв.;
1.4 Земеделска земя – лозе с площ от 916 м2, представляващ ПИ 48982.3.15 по кад. карта на с. Царичино, при начална цена 800 лв.

Търгът ще се проведе на 18.07.2010 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА – Балчик в сградата на пл.”21 септември” № 6.
Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 02.07.2010 до 17.07.2010 г. на касата на ОбА – Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик в срок до 15.30 ч. на 17.07.2010 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 17.07.2010 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова

Коментарите са затворени.