Представиха проект за Общинската болница

Aug 3rd, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Про­е­к­т­но пре­д­ло­же­ние за „Об­но­вя­ва­не и обо­ру­д­ва­не със спе­ци­а­ли­зи­ра­на апа­ра­ту­ра за об­раз­на ди­а­г­но­с­ти­ка и кли­ни­ч­на ла­бо­ра­то­рия на МБАЛ-Бал­чик” бе пре­д­с­та­ве­но пред слу­жи­те­ли­те на здра­в­но­то за­ве­де­ние днес. С не­го Об­щи­на Бал­чик кан­ди­да­т­с­т­ва по схе­ма за без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ „По­д­к­ре­па за ре­кон­с­т­ру­к­ция, об­но­вя­ва­не и обо­ру­д­ва­не на об­щин­с­ки ле­че­б­ни за­ве­де­ния в гра­д­с­ки­те аг­ло­ме­ра­ции” по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие”.

Кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов и ди­ре­к­то­рът на ди­ре­к­ция „Ту­ри­зъм, ев­ро­фон­до­ве, ме­ж­ду­на­ро­д­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, еко­ло­гия” Ди­ми­т­рин Ди­ми­т­ров ра­зя­с­ни­ха по­д­ро­б­но­с­ти­те око­ло про­е­к­та и пре­до­с­та­ви­ха въз­мо­ж­ност на пер­со­на­ла да за­да­де въ­п­ро­си и да на­п­ра­ви свои пре­д­ло­же­ния вър­ху ре­а­ли­за­ци­я­та му.

Но­во­то, ко­е­то ще се по­с­ти­г­не, е пре­о­бо­ру­д­ва­не­то на бол­ни­ца­та с ме­ди­цин­с­ка апа­ра­ту­ра и при­ве­ж­да­не­то на сгра­да­та в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с дей­с­т­ва­щи­те в мо­мен­та за­ко­ни. То­ва от своя стра­на ще до­ве­де до уве­ли­ча­ва­не на при­хо­ди­те на ле­че­б­но­то за­ведeние, ще го на­п­ра­ви по-до­б­ро мя­с­то за ра­бо­та и ще го пре­вър­не в най-до­б­ра­та до­б­ру­джан­с­ка бол­ни­ца, ко­мен­ти­ра Ни­ко­лай Ан­ге­лов.

Той из­ри­ч­но по­д­чер­та, че то­зи про­ект е ед­на от пър­ви­те стъ­п­ки към мо­дер­ни­зи­ра­не­то на бол­ни­ца­та и ня­ма да бъ­де еди­ни­чен акт. Ма­к­си­мал­но­то фи­нан­си­ра­не, ко­е­то мо­же да се по­лу­чи след одо­б­ря­ва­не­то на про­е­к­та от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во, е 3 740 000 ле­ва. По-го­ля­ма част от та­зи су­ма ще бъ­де да­де­на за но­во­то обо­ру­д­ва­не на бол­ни­ца­та. Над 30 апа­ра­ти за об­раз­на ди­а­г­но­с­ти­ка и ле­че­ние са вклю­че­ни в про­е­к­та.

По от­но­ше­ние на стро­и­тел­но-мон­та­ж­ни­те ра­бо­ти ще бъ­дат из­вър­ше­ни смя­на на съ­ще­с­т­ву­ва­ща­та до­г­ра­ма, то­п­ло­и­зо­ла­ция на по­к­рив и по­до­ве, пре­у­с­т­рой­с­т­во на ко­тел за ра­бо­та с го­ри­во на при­ро­ден газ.

Пре­д­ви­ж­да се и по­д­мя­на на ця­ло­с­т­на­та еле­к­т­ри­че­с­ка, ВиК и кли­ма­ти­ч­на ин­с­та­ла­ция по ета­жи­те и в по­ме­ще­ни­я­та, в ко­и­то ще бъ­дат раз­по­ло­же­ни но­ви­те апа­ра­ти.,

Сава ТИХОЛОВ

Коментарите са затворени.