ХIX Международно специализирано изложение – “Селското стопанство и всичко за него”

Aug 3rd, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

ХIX-то Ме­ж­ду­на­ро­д­но спе­ци­а­ли­зи­ра­но из­ло­же­ние „Сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во и вси­ч­ко за не­го“ ще се про­ве­де от 30 ав­густ до 3 се­п­тем­в­ри 2011 г. в спор­тен ком­п­лекс „Про­с­тор“ гр. До­б­рич.

Ме­сец пре­ди от­к­ри­ва­не­то над 140 фир­ми са за­я­ви­ли уча­с­тие. Сред тях са тра­ди­ци­он­ни уча­с­т­ни­ци, на­у­ч­ни ин­с­ти­ту­ти и мно­го фир­ми ко­и­то за пър­ви път ще се пре­д­с­та­вят на из­ло­же­ни­е­то. Ка­то ор­га­ни­за­то­ри от­чи­та­ме за­си­лен ин­те­рес на  фир­ми пре­д­ла­га­щи се­ме­на, то­ро­ве и пре­па­ра­ти. Ще уча­с­т­ват тър­го­в­ци на то­вар­ни и ле­ки ав­то­мо­би­ли, тър­го­в­ци на зе­ме­дел­с­ка те­х­ни­ка и ак­се­со­а­ри към тях / гу­ми, ма­с­ла/. Ди­ре­к­т­но ще уча­с­т­ват фир­ми от Гър­ция, Ру­мъ­ния, Ру­сия и Хо­лан­дия. За пър­ви път на из­ло­же­ни­е­то ще уча­с­т­ва фир­ма със свръх­ле­ки са­мо­ле­ти и обо­ру­д­ва­не­то им с апа­ра­ту­ра за ул­т­ра­ма­ло­о­бем­но пръ­с­ка­не. Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те ще имат ин­фор­ма­ци­о­нен щанд, на кой­то ще пре­д­с­та­вят Про­г­ра­ма за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни. Ек­с­пер­ти от ми­ни­с­тер­с­т­во­то, пре­д­с­та­ви­те­ли на дър­жа­вен фонд „Зе­ме­де­лие“ и Об­ла­с­т­на слу­ж­ба  съ­ве­ти в зе­ме­де­ли­е­то ще ин­фор­ми­рат за­ин­те­ре­со­ва­ни­те по та­зи про­г­ра­ма.

Бъл­га­ро-ру­мън­с­ки щанд Bu.Ro.Coop на из­ло­же­ни­е­то ще ста­не въз­мо­жен в рам­ки­те на про­ект „Тър­го­в­с­ки­те па­ла­ти на Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния за тран­с­г­ра­ни­ч­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во“, по кой­то ра­бо­ти ТПП-До­б­рич. Ще уча­с­т­ват със щанд По­сол­с­т­во­то на Ре­пу­б­ли­ка По­л­ша – От­дел за про­мо­ция на тър­го­ви­я­та и ин­ве­с­ти­ци­и­те.

От та­зи го­ди­на Ме­ж­ду­на­ро­д­но­то спе­ци­а­ли­зи­ра­но из­ло­же­ние „Сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во и вси­ч­ко за не­го“ ще има съ­пъ­т­с­т­ва­ща кул­тур­на про­г­ра­ма. Все­ки ден из­ло­жи­те­ли и го­с­ти ще имат въз­мо­ж­ност да се на­с­ла­дят на из­пъл­не­ни­я­та на най-до­б­ри­те фол­к­лор­ни ор­ке­с­т­ри на гр. До­б­рич. Все­ки па­на­и­рен ден ще за­вър­ш­ва с кон­церт на спе­ци­ал­но из­г­ра­де­на сце­на, раз­по­ло­же­на не­по­с­ре­д­с­т­ве­но до вхо­да на за­ла „До­б­ро­ти­ца“. По­с­ле­до­ва­тел­но в че­ти­ри­те дни ще се пре­д­с­та­вят му­зи­кан­ти­те от ор­ке­с­тър „Ме­ло­дия“, „Тра­я­на“, „До­б­ру­джан­с­ки ав­ли­ги“ и „Из­вор“. Цел­та  е, ос­вен па­на­и­рен, об­ли­кът на из­ло­же­ни­е­то да се до­пъл­ни и ка­то кул­ту­рен. Иде­я­та за съ­пъ­т­с­т­ва­ща­та кул­тур­на про­г­ра­ма е на До­б­ри­ч­ки па­на­ир и ра­дио „До­б­ру­джа“. За ре­а­ли­за­ци­я­та та­зи го­ди­на спо­ма­гат бла­го­де­те­ли от ця­ла До­б­ру­джа – хо­тел „От­дих“ гр. Ка­вар­на, „Елит – 61“ Иван Ива­нов гр. Ген. То­ше­во, ЕТ „То­ш­ко Ге­ор­ги­ев – Те­ра“ с. Ка­ра­пе­лит, ЕТ „Ре­не­санс Ки­рил Жен­дов“ с. Кру­ша­ри. Иде­я­та на До­б­ри­ч­ки па­на­ир е кул­тур­на­та про­г­ра­ма да се пре­вър­не в тра­ди­ция и вся­ка го­ди­на пред из­ло­жи­те­ли и по­се­ти­те­ли да се пре­д­с­та­вят изя­ве­ни до­б­ру­джан­с­ки из­пъл­ни­те­ли.

Коментарите са затворени.