От 1-ви август се приемат молби за отоплителен сезон 2011/2012г.

Aug 3rd, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Ди­ре­к­ция “Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” Бал­чик за­по­ч­ва при­ем на мол­би­те за це­ле­ва по­мощ за ото­п­ле­ние за зим­ния се­зон. Сро­кът за по­лу­ча­ва­не­то им е за вре­ме­то от но­ем­в­ри 2011 до края на март 2012 го­ди­на. Със за­по­вед на Ми­ни­с­тъ­ра на МТСП е оп­ре­де­лен ме­се­ч­ни­ят раз­мер на це­ле­ва­та по­мощ за ото­п­ли­те­лен се­зон – 57,92 лв.

В мол­ба­та-де­к­ла­ра­ция, же­ла­е­щи­те да по­лу­чат по­мо­щи тря­б­ва да за­я­вят с ка­к­во го­ри­во ще се ото­п­ля­ват  – то­п­ло­е­нер­гия, еле­к­т­ро­е­нер­гия, твър­до го­ри­во или при­ро­ден газ. Се­мей­с­т­ва­та, ко­и­то из­по­л­з­ват ото­п­ле­ние ка­то енер­гия ток и пар­но, при по­да­ва­не на мол­ба-де­к­ла­ра­ци­я­та тря­б­ва да пре­д­с­та­вят и по­с­ле­д­на­та пла­те­на фа­к­ту­ра.Мол­би – де­к­ла­ра­ци­и­те се при­е­мат от по­не­дел­ник до пе­тък не­пре­къ­с­на­то в обо­со­бе­на­та  при­ем­на на пър­ви етаж в Ди­ре­к­ция „ Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не об­щи­на Бал­чик, с ра­бо­т­но вре­ме от 09.00ч. до 17.00ч и по на­се­ле­ни­те ме­с­та по пре­д­ва­ри­тел­но ут­вър­ден еже­ме­се­чен гра­фик .

Коментарите са затворени.