Еднократна помощ за първокласниците

Aug 3rd, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

С По­с­та­но­в­ле­ние на Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет № 130 от 20.05.2011г. е оп­ре­де­ле­на ед­но­к­ра­т­на­та по­мощ за уче­ни­ци, за­пи­са­ни в 1-ви клас на дър­жа­в­но или об­щин­с­ко учи­ли­ще, за по­к­ри­ва­не на част от раз­хо­ди­те в на­ча­ло­то на уче­б­на­та 2011-2012 го­ди­на, съ­о­б­щи Ев­до­кия Ве­ли­ко­ва, ди­ре­к­тор Ди­ре­к­ция «Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не» об­щи­на Бал­чик. 150 лв. е ед­но­к­ра­т­на­та фи­нан­со­ва по­мощ, ко­я­то  ще по­лу­чат уче­ни­ци­те.

Це­ле­ва­та по­мощ за уче­ни­ци се от­пу­с­ка по ре­да на За­ко­на за се­мей­ни по­мо­щи за де­ца. Тя е за се­мей­с­т­ва, чи­и­то де­ца са за­пи­са­ни в пър­ви клас за пър­ви път, и чи­и­то сре­д­но­ме­се­чен до­ход на член от се­мей­с­т­во­то за пре­д­хо­д­ни­те 12 ме­се­ца, е по-ни­сък или ра­вен на 350 лв. Мол­би­те се по­да­ват в ди­ре­к­ции „Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” по по­с­то­я­нен ад­рес до края на ме­сец се­п­тем­в­ри. Към тях се при­ла­гат удо­с­то­ве­ре­ние за бру­т­ни­те ме­се­ч­ни до­хо­ди на се­мей­с­т­во­то за пре­д­хо­д­ни­те 12 ме­се­ца, пре­д­хо­ж­да­щи ме­се­ца, през кой­то е по­да­де­на мол­ба-де­к­ла­ра­ци­я­та; удо­с­то­ве­ре­ние, от уче­б­но за­ве­де­ние, че де­те­то/де­ца­та е за­пи­са­но в пър­ви клас; за спра­в­ка: удо­с­то­ве­ре­ние за ра­ж­да­не и ли­ч­ни кар­ти .

Мол­би – де­к­ла­ра­ци­и­те се при­е­мат от по­не­дел­ник до пе­тък, не­пре­къ­с­на­то, в обо­со­бе­на­та  при­ем­на на пър­ви етаж в Ди­ре­к­ция „ Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” об­щи­на Бал­чик, с ра­бо­т­но вре­ме от 09.00ч. до 17.00ч

Коментарите са затворени.