Кметът на Балчик откри “Еvima open kids-Аlbena ‘2011″

Aug 3rd, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

Кме­тът на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов от­к­ри вто­ро­то из­да­ние на ме­ж­ду­на­ро­д­ния де­т­с­ки фу­т­бо­лен тур­нир “Еvima open kids-Аlbena ‘2011″, съ­о­б­щи ор­га­ни­за­то­рът Ев­ге­ни Ма­ри­нов. На­д­п­ре­ва­ра­та се про­ве­ж­да на ста­ди­о­ни­те в ку­рор­та Ал­бе­на и в нея се вклю­чи­ха над 400 де­ца от Бъл­га­рия, Ру­мъ­ния, Ру­сия и Сър­бия. От­бо­ри­те са раз­пре­де­ле­ни във въз­ра­с­то­ви гру­пи със съ­с­те­за­те­ли, ро­де­ни от 1994 до 2002 г. Бъл­га­рия е пре­д­с­та­ве­на от съ­с­та­ви­те на Изи­да, До­б­ру­джа, Чер­но­мо­рец (Бал­чик) и Чер­но мо­ре.  Фу­т­бол­ни­ят тур­нир про­дъл­жа­ва до 7 ав­густ, а в не­го се вклю­чи­ха об­що 25 клу­ба – 10 от тях са от чу­ж­би­на. До мо­мен­та се по­лу­чи­ха сле­д­ни­те ре­зул­та­ти: Фа­рул – Изи­да 3-1 (1999 г.), Ра­д­ни­ч­ки – Чер­но­мо­рец (Бч) 5-1 (1998 г.), Фа­рул – Хим­ки 1:1 (2001 г.), До­б­ру­джа – Та­ко­во (Гор­ни Ми­ла­но­вац) 2-1 (1994), Сла­вия (Но­ви Сад) – Чер­но­мо­рец (Бал­чик) 3-1 (1994), Фа­рул II – Изи­да 2-1 (2001 г.), До­б­ру­джа – Ра­д­ни­ч­ки 0-9 (1998 г.). При­по­м­ня­ме Ви, че най-до­б­ри­те съ­с­та­ви ще по­лу­чат кра­си­ви ку­пи, а най-изя­ве­ни­те фу­т­бо­ли­с­ти ще бъ­дат по­о­щ­ре­ни с ин­ди­ви­ду­ал­ни на­г­ра­ди.

Коментарите са затворени.