Дни на класиката – за втора година в Балчик

Aug 3rd, 2011 | От | Category: ВАЖНА

За вто­ра го­ди­на град Бал­чик бе оща­с­т­ли­вен да бъ­де до­ма­кин на „Дни­те на кла­си­ка­та”-при­ви­ле­гия, стра­с­т­но за­щи­те­на от гра­ж­дан­с­ко­то об­ще­с­т­во и ис­тин­с­ки­те це­ни­те­ли на кла­си­че­с­ка­та му­зи­ка и стой­но­с­т­но­то из­ку­с­т­во въ­о­б­ще.

От­к­ри­ва­не­то на фе­с­ти­ва­ла, кой­то и та­зи го­ди­на се про­ве­ж­да на от­к­ри­та­та сце­на на хо­тел „Ми­с­т­рал” /ка­к­то и с от­дел­ни про­я­ви в кк „Ал­бе­на”, пред хо­тел „Фла­мин­го”/ста­на на 29 юли – „ча­ка­на и из­во­ю­ва­на да­та, ми­на­ла през мно­го пе­ри­пе­тии”. С те­зи раз­въл­ну­ва­ни ду­ми, ви­ди­мо ща­с­т­лив, кме­тът Н.Ан­ге­лов, под чий­то па­т­ро­наж се про­ве­ж­да фе­с­ти­ва­лът, при­ве­т­с­т­ва уча­с­т­ни­ци и зри­те­ли, по­же­ла­вай­ки ус­пех и мно­го твор­че­с­ки по­с­ти­же­ния на го­с­ту­ва­щи­те му­зи­кан­ти. Му­зи­ка­лен ди­ре­к­тор на фе­с­ти­ва­ла и та­зи го­ди­на е Мар­тин Пан­те­ле­ев, от­с­ко­ро гл.ди­ри­гент на Со­фий­с­ка­та фил­хар­мо­ния. Той с гор­дост за­я­ви, че ве­чер­та на от­к­ри­ва­не­то на фе­с­ти­ва­ла е и ве­чер на пър­во­то му ди­ри­жи­ра­не на фил­хар­мо­ни­я­та. „Ед­на ме­ч­та се сбъ­д­на” – ка­за той и пре­д­с­та­ви уча­с­т­ни­ци­те, ко­и­то и та­зи го­ди­на са све­то­в­но из­ве­с­т­ни му­зи­кан­ти, сред ко­и­то ве­че по­з­на­ти­те на бал­чи­ш­ка­та пу­б­ли­ка – лю­би­ми­ят му брат Ве­с­ко Еш­ке­на­зи, кон­цер­т­май­с­тор на Крал­с­кия сим­фо­ни­чен ор­ке­с­тър в Хо­лан­дия, лю­би­ме­цът на пу­б­ли­ка­та в на­шия град ви­о­лон­че­ли­с­тът проф.Ла­с­ло Фе­ньо, най-мла­ди­ят, удо­с­то­ен от Карл­с­руе пър­ва сте­пен про­фе­сор, ща­т­с­ки­ят пи­а­нист Де­рек Хан и мн. др.

Мар­тин Пан­те­ле­ев из­ра­зи сър­де­ч­на бла­го­дар­ност към гра­ж­да­ни­те на Бал­чик, град кой­то той оби­ча от де­те. /И не­ка не зву­чи не­с­к­ром­но – то­ва са чу­в­с­т­ва на все­ки це­ни­тел на кра­со­та­та и на все­ки, кой­то е на­да­рен с бо­жи­я­та ис­к­ра да тво­ри из­ку­с­т­во/.

Со­фий­с­ка­та фил­хар­мо­ния, вклю­ч­ва­ща в ак­ти­ва си 83 кон­цер­т­ни се­зо­на в све­та, за­ра­д­ва пу­б­ли­ка­та с Бе­то­ве­но­ва ве­чер под тем­пе­ра­мен­т­на­та пал­ка на Мар­тин Пан­те­ле­ев. Бя­ха из­пъл­не­ни увер­тю­ра „Про­ме­тей”, „Кон­церт за пи­а­но и ви­о­лон­че­ло”, до ма­жор, Оп. 56, ка­к­то и „Сим­фо­ния №7” ла ма­жор, оп.92. Въз­хи­те­на­та пу­б­ли­ка дъл­го ак­ла­ми­ра ор­ке­с­тър и со­ли­с­ти­те Ве­с­ко Еш­ке­на­зи, Ла­с­ло Фе­ньо и Де­рек Хан и бе въз­на­г­ра­де­на с „мал­ко би­с­че” – „Ун­гар­с­ки танц”, пре­к­ра­сен за­вър­шек на го­ре­ща­та ля­т­на ве­чер.

Вто­ри­ят ден на Кла­сик дейс из­не­на­да с про­г­ра­ма­та „От кла­си­ка­та към тан­го­то” със со­ло из­пъл­не­ния на бан­до­не­он и акор­де­он от ар­жен­тин­с­кия му­зи­кант Ни­ко­ла Ми­ло, на Ли­да Кън­че­ва, пи­а­но, Мла­ден Сто­я­нов, ци­гул­ка, Ири­на Жа­б­лен­с­ка, кон­т­ра­бас. Пу­б­ли­ка­та има удо­вол­с­т­ви­е­то да се на­с­ла­ди на кра­т­ки му­зи­кал­ни пи­е­си от Ми­гу­ел Де Фа­йя – „Ис­пан­с­ка сю­и­та”, „Ру­мън­с­ки тан­ци” от Бе­ла Бар­ток, ка­к­то и на не­за­б­ра­ви­ми­те фил­мо­ви ме­ло­дии от Ас­тор Пи­а­цо­ла. Му­зи­кал­ни­те из­пъл­не­ния бя­ха пре­д­ше­с­т­ва­ни от при­я­т­ния и до­с­тъ­пен ко­мен­тар, с мно­го лю­бо­пи­т­ни и не­из­ве­с­т­ни за оби­к­но­ве­ния слу­ша­тел слу­ч­ки от жи­во­та на го­ле­ми­те ком­по­зи­то­ри, на­п­ра­ве­ни де­ли­ка­т­но и с мяр­ка от Мар­тин Пан­те­ле­ев, кой­то се раз­да­де на сце­на­та по­ве­че от час и по­ло­ви­на и от­но­во въз­на­г­ра­ди с „мал­ко би­с­че” пу­б­ли­ка­та, ко­я­то бе­ше про­с­то въз­хи­те­на.

В тре­та­та ве­чер, пре­ми­на­ла под на­д­с­лов „Ле­ген­ди на кла­си­че­с­ка­та му­зи­ка”, го­с­ту­ва проф.Юс­тус Франц, чо­век с ог­ром­на пре­с­ти­ж­на му­зи­кал­на био­г­ра­фия, ра­бо­тил с най-го­ле­ми­те све­то­в­ни фил­хар­мо­нии, ос­но­ва­тел на му­зи­кал­ни фе­с­ти­ва­ли, но­си­тел на мно­го ор­де­ни и на­г­ра­ди.

„Не­ве­ро­я­тен чо­век и ар­тист, дъл­бо­ко съм раз­чу­в­с­т­ван от не­го­во­то при­съ­с­т­вие” – за­я­ви Мар­тин Пан­те­ле­ев, пре­д­с­та­вяй­ки с при­съ­ща­та му емо­ци­о­нал­ност ви­д­ния му­зи­кант. Въ­п­ре­ки му­ши­ч­ка­та в око­то си, проф.Франц за­в­ла­дя пу­б­ли­ка­та пър­во с ко­мен­та­ри­те си на не­м­с­ки, ан­г­лий­с­ки и ру­с­ки език, а по­с­ле с вир­ту­о­з­но­то си из­пъл­не­ние на Мо­царт и Шо­пен. Кра­ят на та­зи пре­к­ра­с­на му­зи­кал­на ве­чер бе­ше с Брамс – кла­ви­рен квар­тет, сол ми­нор „А ла цин­га­ре­за”.

Да­ли мо­ре­то е слу­ша­ло ня­ко­га по- жи­з­не­ра­до­с­т­на и вир­ту­о­з­но из­пъл­не­на му­зи­ка!

Мария АНДРЕЕВА

Коментарите са затворени.