Елитът на родния ни тенис на маса се събира в Албена

Jul 27th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Над 300 съ­с­те­за­те­ли от 15 дър­жа­ви ще взе­мат уча­с­тие в сил­ния ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир по те­нис на ма­са в Ал­бе­на, съ­о­б­щи ор­га­ни­за­то­рът Сте­фан Ге­ор­ги­ев. В спор­т­на­та про­я­ва, ко­я­то стар­ти­ра в сря­да, ще се вклю­чи це­лия бъл­гар­с­ки елит на то­зи спорт. В пър­вия ден за­по­ч­ват сре­щи­те при ве­те­ра­ни­те, ко­и­то са раз­де­ле­ни в че­ти­ри въз­ра­с­то­ви гру­пи – от 30 до 39 г., от 40 до 49 г., от 50 до 59 г. и над 60-го­ди­ш­на въз­раст. Май­с­то­ри­те на спор­та с мал­ко­то то­п­че ще по­ка­жат сво­и­те ис­тин­с­ки уме­ния в от­к­ри­ти­те тур­ни­ри при мъ­же­те и же­ни­те. Ос­вен син­гъл ще има и двой­ко­ви тур­ни­ри. По вре­ме на спор­т­ния фест по те­нис ще се ор­га­ни­зи­рат и тур­ни­ри за де­ца, ко­и­то са раз­де­ле­ни в три въз­ра­с­то­ви гру­пи – от 9 до 12 г., от 12 до 15 г. и от 16 до 18 г. Съ­с­те­за­те­ли­те ще иг­ра­ят на чи­с­то но­во обо­ру­д­ва­не, оси­гу­ре­но от ANDRO. В края на се­д­ми­ца­та са на­с­ро­че­ни фи­на­ли­те. Най-до­б­ри­те ще по­лу­чат кра­си­ви ме­да­ли и ку­пи. След бъл­га­ри­те най-ма­со­во е при­съ­с­т­ви­е­то на те­ни­си­с­ти от Ру­сия, Ру­мъ­ния, Ук­рай­на и Тур­ция. Сре­щи­те ще се про­ве­дат в спор­т­на­та за­ла до хо­тел “До­б­ру­джа”.

Коментарите са затворени.