Отпуснаха 960 872.64 лв за ремонт на дамбата

Jul 27th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Об­щи­на Бал­чик ще по­лу­чи 960 872.64 лв за ре­монт на бре­го­у­к­ре­п­ва­ща­та дам­ба в ча­ст­та й ме­ж­ду бу­ни 206 и 207. Су­ше­ние на Ме­ж­ду­ве­дом­с­т­ве­на­та ко­ми­сия за въз­с­та­но­вя­ва­не и по­д­по­ма­га­не към Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет, ръ­ко­во­де­на от ви­це­п­ре­ми­е­ра Цве­тан Цве­та­нов.

Коментарите са затворени.