ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Jul 27th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Ба­сей­но­ва ди­ре­к­ция – Вар­на на­по­м­ня, че на­б­ли­жа­ва край­ния срок за ре­ги­с­т­ра­ция на кла­ден­ци­те за сто­пан­с­ки це­ли

Ба­сей­но­ва ди­ре­к­ция  на­по­м­ня, че край­ния срок за ре­ги­с­т­ра­ция на кла­ден­ци­те за сто­пан­с­ки це­ли е 6 ав­густ. До то­зи мо­мент в Ба­сей­но­ва­та ди­ре­к­ция са ре­ги­с­т­ри­ра­ни об­що 2 390 во­до­в­зем­ни съ­о­ръ­же­ния за сто­пан­с­ки це­ли. Ед­ва за 76 от тях со­б­с­т­ве­ни­ци­те са се въз­по­л­з­ва­ли от удъл­же­ния срок пре­д­ви­ден в За­ко­на за во­ди­те (изм. от 2010 год.) и са по­да­ли ну­ж­ни­те до­ку­мен­ти. От тях 33 са во­до­в­зем­ни съ­о­ръ­же­ния във Вар­нен­с­ка об­ласт, 7 – об­ласт До­б­рич, 30 за Бур­га­с­ка об­ласт и 6 за Шу­мен­с­ка.

Ре­ги­с­т­ра­ци­я­та на кла­ден­ци­те за сто­пан­с­ки це­ли се из­вър­ш­ва чрез по­да­ва­не на за­я­в­ле­ние.  Фор­му­ля­рът мо­же да бъ­де из­те­г­лен от ин­тер­нет стра­ни­ца­та на Ба­сей­но­ва ди­ре­к­ция – www.bsbd.org или да се по­лу­чи от офи­си­те: Вар­на, ул. „Ал. Дя­ко­вич”33; Бур­гас, ул. „Фи­лип Ку­тев” 13 и в Шу­мен, ул. „Ки­рил и Ме­то­дий”  34. За­я­в­ле­ни­я­та се по­да­ват на мя­с­то, но мо­гат  да бъ­дат из­п­ра­те­ни и с об­ра­т­на раз­пи­с­ка по по­ща­та.

Към За­я­в­ле­ни­е­то е не­об­хо­ди­мо да се при­ло­жат: до­ку­мент за со­б­с­т­ве­ност на имо­та, в кой­то е раз­по­ло­же­но во­до­в­зем­но­то съ­о­ръ­же­ние; ко­ор­ди­на­ти, дъл­бо­чи­на, кон­с­т­ру­к­ция, обо­ру­д­ва­не на съ­о­ръ­же­ни­е­то; де­к­ла­ра­ция за го­ди­на­та на не­го­во­то из­г­ра­ж­да­не; цел на из­по­л­з­ва­на­та во­да и до­ку­мент за за­п­ла­те­на та­к­са в раз­мер 250 лв. (по бан­ко­ва сме­т­ка на БДЧР-Вар­на в „SG ЕК­С­П­РЕ­С­БАНК”, гр. Вар­на: IBAN: BG02 TTBB 9400 3124 3173 88, BIC: TTBB BG)

Ре­ги­с­т­ра­ция на кла­ден­ци за со­б­с­т­ве­ни ну­ж­ди из­те­че през 2007 г. В Ди­ре­к­ци­я­та са ре­ги­с­т­ри­ра­ни над 55 000 кла­ден­ци.

За до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция:

тел: 052/ 687 462 и 687 431

е-mail: bdvarna@bsbd.org

www.bsbd.org

ПРЕ­С­ЦЕН­ТЪР на Ба­сей­но­ва ди­ре­к­ция – Вар­на

Коментарите са затворени.