Пенсионерски абсурди

Jul 27th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Да не да­ва Го­с­под да си пен­си­о­нер в Бъл­га­рия! Аз съм учи­тел­ка с 35-го­ди­шен тру­дов стаж. Ре­ших да се пен­си­о­ни­рам 3 го­ди­ни по-ра­но, за­що­то ви­ж­дам ка­к­во ста­ва в учи­ли­ща­та и дър­жа­ва­та. Тук е мя­с­то­то да бла­го­да­ря на ди­ре­к­то­ра на ОУ “Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий” Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов, кой­то по­с­ле­д­ни­те две го­ди­ни ми да­де мно­го ле­к­тор­с­ки ча­со­ве, за да по­лу­ча по-ви­со­ка пен­сия. Уви!

Не знам как НОИ-До­б­рич из­чи­с­ля­ват пен­си­и­те на учи­те­ли­те, но по мои на­б­лю­де­ния ос­но­в­на­та по­с­ле­д­на за­п­ла­та се де­ли на две, а не бру­т­на­та, ко­е­то е ло­ги­ч­но, за­що­то там са до­пъл­ни­тел­ни­те за­е­то­с­ти. По­д­би­ра­ме най-до­б­ри­те го­ди­ни, но се ока­з­ва, че то­га­ва пък сре­д­на­та за­п­ла­та за стра­на­та е по-ни­с­ка. И та­ка се на­на­ся вто­рия удар. Си­ту­а­ци­я­та е яс­на. Най-до­б­ре изо­б­що да не се взе­мат пен­сии, а да си уми­ра­ме там на об­ра­зо­ва­тел­ния фронт.

Про­фе­си­я­та на учи­те­ля е из­к­лю­чи­тел­но тру­д­на. В учи­ли­ще той за­гу­б­ва здра­ве­то си за ни­ка­к­во за­п­ла­ща­не. В съ­що­то вре­ме  се кри­ят до­хо­ди на учи­те­ли с по-ви­со­ка или по-ни­с­ка ква­ли­фи­ка­ция, с цел след вре­ме да взе­мат по-го­ле­ми за­п­ла­ти. Имам мно­го бли­з­ки хо­ра в об­ра­зо­ва­ни­е­то – де­т­с­ки, гим­на­зи­ал­ни учи­те­ли. Не знам за­що де­т­с­ки­те взи­мат взи­мат по-ви­со­ка за­п­ла­та от про­гим­на­зи­а­лен и гим­на­зи­а­лен учи­тел, а от там и по-ви­со­ка пен­сия. Раз­ли­ка­та не е мал­ка – 100, 150 лв. Спо­ред мно­го за­се­г­на­ти в Бал­чик то­ва е аб­сур­д­но. Ня­мам ни­що ли­ч­но про­тив ни­ко­го, за­що­то не съм еле­мен­та­рен, но на­шия труд не мо­же да се сра­в­ни с то­зи на де­т­с­ка учи­тел­ка. Ко­ле­ги­те мъл­чат и при­ка­з­ват по­ме­ж­ду си. Въз­му­ща­ват се и де­т­с­ки учи­тел­ки, пен­си­о­ни­ра­ни пре­ди 2-3 го­ди­ни. Аз знам, че жи­вея в Бъл­га­рия, че ние ни­ко­га ня­ма да сти­г­нем ев­ро­пей­с­ки пен­сии, по­не в бли­з­ки­те 20 го­ди­ни, ко­и­то да са в раз­мер на 90% от тру­до­ва­та за­п­ла­та.

Яс­но ми е, че в ед­на бе­д­на и раз­г­ра­бе­на дър­жа­ва е та­ка, че ни­кой ня­ма по­л­за от то­ва. Но знам и ка­к­во съм да­ла на об­ра­зо­ва­ни­е­то в Бал­чик и че та­зи пен­сия от 260 лв. е жал­ка и сме­ш­на су­ма. На дър­жа­ва­та аз съм да­ла ка­то со­ци­ал­ни оси­гу­ро­в­ки око­ло 15 000 ле­ва за 35 го­ди­ни. Та­ка­ва ли пен­сия съм за­с­лу­жи­ла ?

То­ва, ко­е­то да­ва дър­жа­ва­та е ня­ка­к­ва со­ци­ал­на по­мощ, а не пен­сия. То­га­ва за­що сме ра­бо­ти­ли?

Ирена ИЛИЕВА

Коментарите са затворени.