Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Балчик

Jul 20th, 2011 | От | Category: ДРУГИ

Не­об­хо­ди­мо е да се за­си­ли кон­т­ро­лът, ка­са­ещ пъл­на­та за­б­ра­на за из­га­ря­не на стър­ни­ща и су­ха тре­ва по сло­го­ве­те, край­пъ­т­ни­те иви­ци и дру­ги пло­щи!

За ог­ра­ни­ча­ва­не въз­ни­к­ва­не­то и раз­про­с­т­ра­не­ни­е­то на по­жа­ри­те Ра­йон­на слу­ж­ба „По­жар­на бе­зо­па­с­ност и за­щи­та на на­се­ле­ни­е­то” гр.Бал­чик при­зо­ва­ва вси­ч­ки гра­ж­да­ни стри­к­т­но да спа­з­ват ус­та­но­ве­ни­те про­ти­во­по­жар­ни пра­ви­ла, а имен­но:

1.Го­ри­ми­те от­па­дъ­ци по въз­мо­ж­ност да се из­х­вър­лят на сме­ти­ща или дру­ги оп­ре­де­ле­ни за цел­та ме­с­та, из­вън те­ри­то­ри­я­та на на­се­ле­ни­те ме­с­та, сто­пан­с­ки и ли­ч­ни дво­ро­ве;

2.Па­ле­не­то на огън да ста­ва са­мо при ти­хо вре­ме, на ме­с­та от­да­ле­че­ни от жи­ли­ща, сто­пан­с­ки по­с­т­рой­ки, фу­ра­жи и др. го­ри­ми ма­те­ри­а­ли.

3.Да се оси­гу­ри по­с­то­ян­но на­б­лю­де­ние на мя­с­то­то за го­ре­не и по­д­ръ­ч­ни сре­д­с­т­ва за га­се­не /с во­да, ло­па­ти, мо­ти­ки и др./. След из­га­ря­не на от­па­дъ­ци­те огъ­нят да се за­га­си.

4.Да не се до­пу­с­ка де­ца да иг­ра­ят в бли­зост до огъ­ня, а съ­що та­ка с ки­б­рит и др. за­па­ли­тел­ни сре­д­с­т­ва.

5.При из­ле­ти в го­ри­те и ме­с­та за от­дих огън да се па­ли са­мо на оп­ре­де­ле­ни­те и обо­з­на­че­ни за то­ва ме­с­та.

6.Да не се из­х­вър­лят не­из­га­се­ни ци­га­ри в су­хи тре­ви, по­ле­за­щи­т­ни по­я­си и го­ри, на­де­ж­д­но да се из­га­сят угар­ки­те и кле­ч­ки­те от ки­б­рит.

7.Да не се до­пу­с­ка уми­ш­ле­но опо­жа­ря­ва­не на су­хи тре­ви в па­си­ща и по­ле­то.

Ро­ди­те­ли, ху­ба­во­то вре­ме пре­д­ра­з­по­ла­га де­ца­та към иг­ри на от­к­ри­то. Не до­пу­с­кай­те де­ца­та да иг­ра­ят с ог­не­и­з­то­ч­ни­ци и да па­лят ог­ньо­ве. По­ня­ко­га те­зи иг­ри имат тра­ги­чен и до­ри фа­та­лен край.

При въз­ни­к­ва­не на по­жар не­за­ба­в­но съ­о­б­ще­те на те­ле­фон 160, 112 или 0579/7-22-29 и за­по­ч­не­те спа­ся­ва­не на за­с­т­ра­ше­ни хо­ра, жи­во­т­ни и иму­ще­с­т­во!

Ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Ра­йон­на слу­ж­ба „По­жар­на бе­зо­па­с­ност и за­щи­та на на­се­ле­ни­е­то” Бал­чик апе­ли­ра за спа­з­ва­не на про­ти­во­по­жар­ни­те пра­ви­ла и не­до­пу­с­ка­не въз­ни­к­ва­не­то на по­жа­ри!

Пожарникар Христов, РС ПБЗН Балчик

Коментарите са затворени.