Рехабилитация и благоустрояване на улици

Jul 20th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Да се по­до­б­ри фи­зи­че­с­ка­та сре­да на град Бал­чик ка­то пре­д­по­с­та­в­ка за ус­той­чи­во со­ци­ал­но-ико­но­ми­че­с­ко раз­ви­тие и  по­ви­ша­ва­не ка­че­с­т­во­то на жи­во­та.

Спе­ци­фи­ч­ни це­ли на про­е­к­т­но­то пре­д­ло­же­ние

Да се на­ма­лят ри­с­ко­ве­те и по­ви­ши при­в­ле­ка­тел­но­ст­та на гра­д­с­ка­та сре­да на Бал­чик чрез ре­ха­би­ли­та­ция на ули­ци, „Д-р Зла­т­ко Пе­т­ков”, „Иван Ва­зов”, „Ге­ор­ги Бен­ко­в­с­ки”, „Хри­с­то Бо­тев” и “Ду­нав”.

Да се съ­з­да­дат по­ве­че въз­мо­ж­но­с­ти за пар­ки­ра­не и от­дих в град Бал­чик чрез   ре­ха­би­ли­та­ция на два пар­кин­га встра­ни от ули­ци „Д-р Зла­т­ко Пе­т­ков” и „Ге­ор­ги Бен­ко­в­с­ки” и из­г­ра­ж­да­не на гра­ди­на и по­г­ле­д­на пло­ща­д­ка.

Да се оси­гу­ри до­с­тъп и сво­бо­да на при­д­ви­ж­ва­не­то за ли­ца с ув­ре­ж­да­ния.

Це­ле­ви  гру­пи

Це­ле­ви­те гру­пи по на­с­то­я­ще­то про­е­к­т­но пре­д­ло­же­ние се явя­ват :  Жителите на Община Балчик .

Пре­д­с­та­ви­те­ли­те на ту­ри­с­ти­че­с­кия бранш, хо­те­ли­е­ри и ре­с­то­ран­тьо­ри от об­щи­на­та и об­ла­ст­та

Хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния от гр. Бал­чик

Ин­ве­с­ти­то­ри – чу­ж­де­с­т­ран­ни и ме­с­т­ни

200 000 ту­ри­с­ти, по­се­ща­ва­щи Бал­чик го­ди­ш­но

Дейности  по проекта

РЕ­ХА­БИ­ЛИ­ТА­ЦИЯ И БЛА­ГО­У­С­Т­РОЙ­С­Т­ВО НА СРЕ­ДА­ТА НА ГРАД БАЛ­ЧИК

За ре­ха­би­ли­та­ция са пре­д­ви­де­ни  5 ули­ци в град Бал­чик:

Ули­ца „Ду­нав” – у-к от км 0+000 до км 2+695;

Ули­ца „Д-р Зла­т­ко Пе­т­ков”- у-к от км 0+000 до км 0+767,46;

Ули­ца „Иван Ва­зов”- у-к от км 0+000 до км 0+420,45;

Ули­ца „Ге­ор­ги Бен­ко­в­с­ки”- у-к от км 0+000 до км 1+107,93;

Ули­ца „Хри­с­то Бо­тев”- у-к от км 0+000 до км 0+787,52.

Ре­кон­с­т­ру­к­ци­я­та на ули­ч­на­та мре­жа об­х­ва­ща из­вър­ш­ва­не­то на сле­д­ни­те ви­до­ве опе­ра­ции:

Фрезоване

По­ла­га­не на би­тум­на емул­сия вър­ху ули­ч­но­то ле­г­ло.

Ас­фал­ти­ра­не на ули­ци­те

Де­мон­ти­ра­не на ста­ри съ­ще­с­т­ву­ва­щи бор­дю­ри и тро­то­ар­на на­с­тил­ка и из­г­ра­ж­да­не на но­ви.

Из­г­ра­ж­да­не на до­с­тъ­п­на сре­да за хо­ра с ув­ре­ж­да­ния.

По­ла­га­не на по­с­то­ян­на вер­ти­кал­на си­г­на­ли­за­ция и хо­ри­зон­тал­на мар­ки­ро­в­ка.

Рехабилитацията на два паркинга встрани от улици „Д-р Златко Пе­т­ков „ и  „Г. Бен­ко­в­с­ки“

По­ла­га­не на ас­фал­то­ва на­с­тил­ка

Полагане на бордюри

Мар­ки­ра­не на пар­кин­ги­те

Из­г­ра­ж­да­не­то на ме­с­та за от­дих в бли­зост до ул. „Ге­ор­ги Бен­ко­в­с­ки”, вклю­ч­ва:

По­до­бект  „Гра­ди­на”  – въз­с­та­но­вя­ва­не на две­те алеи, тре­в­ни­те пло­щи и из­г­ра­ж­да­не на де­т­с­ки кът

По­до­бект „Из­г­ле­д­на пло­ща­д­ка – в мо­мен­та да­де­ни­ят по­до­бект пре­д­с­та­в­ля­ва пу­с­то мя­с­то с три ки­па­ри­са, раз­по­ло­же­но над стръ­мен скат на ул. „Ге­ор­ги Бен­ко­в­с­ки”, къ­де­то се от­к­ри­ва кра­си­ва да­ле­ч­на па­но­ра­ма. Це­ли се бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не на те­ре­на и пре­в­ръ­ща­не­то му в па­но­рам­на пло­ща­д­ка.

Ще бъдат изградени от Иво Иванов от “БК Дизайн” 9 билборда , на които ще има данни за обекта на рехабилитацияи благоустройство, както и сроковете и средствата за изграждането им.

За ул. “Дунав” са отделени 566 000 лв. без ДДС за асфалтиране.

По ул. “Хр. Ботев” ще бъде изграден един паркинг до Розовия магазин и един паркинг непосредствено до болницата.

Ул. “Хр. Ботев” ще бъде асфалтирана за 645 000лв. без ДДС.

Съ­с­то­я­ни­е­то на ули­ци­те в град Бал­чик  е край­но не­за­до­во­ли­тел­но: Ас­фал­то­ва­та на­с­тил­ка е с мно­же­с­т­во ком­п­ро­ме­ти­ра­ни уча­с­тъ­ци, ка­то на ме­с­та тя из­ця­ло ли­п­с­ва, по­ра­ди из­но­с­ва­не, бор­дю­ри­те са раз­ру­ше­ни и раз­к­ри­ве­ни и не сле­д­ват то­ч­но бор­дюр­ни­те ли­нии по ре­гу­ла­ци­он­ния план.  Тро­то­ар­ни­те пло­ч­ки съ­що се ну­ж­да­ят от по­д­мя­на.  Из­пъл­не­ни­е­то на дей­но­с­ти­те по Про­е­к­та ще до­при­не­се  за по­до­б­ря­ва­не фи­зи­че­с­ка­та сре­да на град Бал­чик ще се  оси­гу­рят по­ве­че ме­с­та за пар­ки­ра­не, осо­бе­но през ле­т­ни­те ме­се­ци, ще се уве­ли­чат въз­мо­ж­но­с­ти­те за от­дих на жи­те­ли­те и го­с­ти­те на град Бал­чик в бе­зо­па­с­на, при­ро­до­съ­о­б­ра­з­на сре­да.

Парк за отдих ще бъде изграден за 81 хил. лв. до църквата “Св. Никола”в кв. “Гемиджи”

/Б.Т/

Коментарите са затворени.