“БАЛЧИК – УКРЕПВАНЕ СВЛАЧИЩЕ “СБОРНО МЯСТО”

Jul 20th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

ПОДОБЕКТ: “ВЕРТИКАЛНА ШАХТА 5”

И ПОДОБЕКТ: “ВЕРТИКАЛНА ШАХТА 6”

На те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик са ус­та­но­ве­ни 33 свла­чи­ща

Свла­чи­ще “Сбор­но мя­с­то” е сра­в­ни­тел­но до­б­ре изу­че­но в ге­о­ло­ж­ко от­но­ше­ние. То предста­в­ля­ва част от дре­в­на­та свла­чи­щ­на иви­ца, за­к­лю­че­на ме­ж­ду Двор­цо­во и Мом­чи­ло­во де­ре.Свла­чи­щ­ни­те про­це­си са раз­ли­ч­ни по въз­раст, ме­ха­ни­зъм, дъл­бо­чи­на и ак­ти­в­ност. До­ку­мен­ти­ра­ни са свла­чи­щ­ни от­с­тъ­пи, пу­к­на­ти­ни, свла­чи­щ­ни па­ке­ти/бло­ко­ве/, за­д­б­ло­ко­ви по­ни­же­ния, за­б­ла­тя­ва­ния и др.                                         .

През про­лет­та на 1997 г. след  па­д­на­ли­те обил­ни ва­ле­жи свла­чи­ще­то се ак­ти­ви­ра. За да не се до­пу­с­не ка­та­с­т­ро­фал­но свли­ча­не и пре­къ­с­ва­не на пъ­т­на­та връ­з­ка Бал­чик – Ал­бе­на са пре­д­п­ри­е­ти ава­рий­ни от­во­д­ни­тел­ни ме­ро­п­ри­я­тия, ко­и­то за­по­ч­ват през 1998 г. По­ра­ди не­о­си­гу­ре­но фи­нан­си­ра­не от ВШ 6 не са из­пъл­не­ни из­ти­ча­ло и ХСД. Към на­с­то­я­щия мо­мент ВШ 6 е пъл­на с во­да до ко­та + 68,02 /во­ден стълб – 12,57 м./.

Ава­рий­но­то ук­ре­п­ва­не на свла­чи­ще­то през пе­ри­о­да 1998 – 2000 г. е на­ло­же­но от пре­ме­с­т­ва­не­то на зем­ни­те ма­си с 0,45 мм/ден. Из­вър­ше­ни са част от ук­репи­тел­ни­те дей­но­с­ти,  не­об­ходи­ми за ста­би­ли­зи­ра­не­то  му.  След 2000 г. не са оси­гу­ря­ва­ни сре­д­с­т­ва за до­вър­ш­ва­не на съ­о­ръ­же­ни­я­та, по­ра­ди по­т­ре­б­но­ст­та от зна­чи­тел­ни ин­ве­с­ти­ции или не­об­хо­димо­ст­та от не­от­ло­ж­ни строител­ни дей­но­с­ти и ре­мон­ти на  обе­к­ти, ком­п­ро­ме­ти­ра­ни от дру­ги свла­чи­ща в гра­да.

Не­до­вър­ше­ни­те  и до днес съ­о­ръ­же­ния въз­пре­пя­т­с­т­ват  дей­с­т­ви­е­то на во­до­по­ни­зител­на­та си­с­те­ма и пред двой­ка­та ша­х­ти те­ре­нът про­дъл­жа­ва да про­па­да. Кон­с­та­ти­ра­ни са на­пу­к­ва­ния и по из­г­ра­де­ни­те по­д­пор­ни съ­о­ръ­же­ния. За­с­т­ра­ше­ни са сгра­ди­те над гла­в­ния свла­чи­щен от­с­тъп в де­с­ния борд на свла­чи­ще­то. Уча­с­тъ­кът под свла­чи­ще­то е об­ра­съл с тръ­с­ти­ка, ко­е­то по­ка­з­ва, че от скло­на дре­ни­рат во­ди.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Ог­ра­ни­ча­ва­не и ма­к­си­мал­но пре­до­т­в­ра­тя­ва­не на ри­с­ко­ве­те и ще­ти­те за жи­во­та и иму­ще­с­т­во­то на жи­те­ли­те в ра­йо­на на свла­чи­ще “Сбор­но мя­с­то” в гр. Бал­чик, чрез  из­г­ра­ж­да­не и ук­ре­п­ва­не на дре­б­но­ма­ща­б­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, въз­пре­пя­т­с­т­ву­ва­ща свла­чи­щ­ни­те про­це­си.

Специфични цели:

Из­г­ра­ж­да­не на не­об­хо­ди­ма­та дре­б­но­ма­ща­б­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, за да се спре про­я­в­ле­ни­е­то и раз­ра­с­т­ва­не­то на свла­чи­щ­ни­те про­це­си;

По­ви­ша­ва­не на бе­зо­па­с­но­ст­та и по­до­б­ря­ва­не си­гур­но­ст­та  на на­се­ле­ни­е­то, жи­ве­е­що в ра­йо­на на сва­ла­чи­ще “ Сбор­но мя­с­то”, гр. Бал­чик;

Пре­до­т­в­ра­тя­ва­не на се­ри­о­з­ни ма­те­ри­ал­ни и иму­ще­с­т­ве­ни за­гу­би      на  жи­ве­е­щи­те в об­х­ва­та на свла­чи­ще­то;

Оси­гу­ря­ва­не до­с­тъп до со­ци­ал­ни, ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни, ме­ди­цин­с­ки и др. ус­лу­ги, чрез ог­ра­ни­ча­ва­не  ком­п­ро­мен­ти­ра­не­то на един­с­т­ве­но въз­мо­ж­на­та   пъ­т­на  връ­з­ка;

На­б­лю­де­ние на съ­с­то­я­ни­е­то на свла­чи­щ­ния ра­йон чрез из­г­ра­ж­да­не на кон­т­рол­но из­мер­ва­тел­ни съ­о­ръ­же­ния за мо­ни­то­ринг на свла­чи­щ­ни­те про­це­си.

Це­ле­ви гру­пи

Про­е­к­тът е на­со­чен към ши­рок кръг от хо­ра, свър­за­ни с  ук­ре­п­ва­не­то на свла­чи­ще “Сбор­но мя­с­то”, в то­ва чи­с­ло:

На­се­ле­ние, жи­ве­е­що в не­по­с­ре­д­с­т­ве­на бли­зост до ри­с­ко­ва­та зо­на – око­ло 1 980  ду­ши;

Гра­ж­да­ни от Бал­чик и се­ла­та Об­ро­чи­ще и Кра­не­во, еже­д­не­в­но по­л­з­ва-щи пъ­тя за до­с­ти­га­не до ра­бо­т­ни­те ме­с­та и об­щин­с­ки­те ин­с­ти­ту­ции – око­ло 16 000  ду­ши;

Хо­ра  в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние – око­ло 15 ду­ши.

Край­ни бе­не­фи­ци­ен­ти

На­се­ле­ни­е­то на Об­щи­на  Бал­чик  – 22 810 ду­ши;

На­се­ле­ни­е­то на Об­ласт До­б­рич – око­ло 240 000 ду­ши;

Го­с­ти на град Бал­чик – око­ло 200 000 ду­ши го­ди­ш­но.

Трай­но въз­дей­с­т­вие на про­е­к­т­но­то пре­д­ло­же­ние вър­ху  це­ле­ви­те гру­пи.

С ук­ре­п­ва­не­то на свла­чи­ще “Сбор­но мя­с­то” ще се по­с­ти­г­не:

Ук­ре­п­ва­не на свла­чи­ще с площ 330605 кв.м. от те­ри­то­ри­я­та на град Бал­чик.

Ог­ра­ни­ча­ва­не раз­ра­с­т­ва­не­то/про­я­в­ле­ни­е­то на свла­чи­щ­ни­те про­це­си чрез из­г­ра­ж­да­не на ав­то­ма­ти­зи­ра­ни си­с­те­ми за мо­ни­то­ринг.

Въз­мо­ж­ност за въз­с­та­но­вя­ва­не на уча­с­тъ­кът от пе­ше­хо­д­на­та и ве­ло­си­пе­д­на алеи, пре­къ­с­на­ти от свли­ча­не­то на зем­ни­те ма­си.

Из­г­ра­ж­да­не в ук­ре­пе­ния ра­йон  на зо­на за от­дих за ши­ро­ко об­ще­с­т­ве­но по­л­з­ва­не, га­ран­ти­ра­ща здра­во­с­ло­в­на и еко­ло­го-съ­о­б­ра­з­на сре­да за жи­вот, спорт и иг­ра.

Дей­но­с­ти  по про­е­к­та

I. ИЗ­ВЪР­Ш­ВА­НЕ   УК­РЕ­П­ВА­НЕ­ТО  НА СВЛА­ЧИ­ЩЕ “ СБОР­НО МЯ­С­ТО” ГРАД БАЛ­ЧИК

1. В по­до­бект „Вер­ти­кал­на ша­х­та 5” – ще бъ­дат из­пъл­не­ни:  из­г­ра­ж­да­не на вер­ти­кал­на ша­х­та 8; из­пъл­не­ние на из­ти­ча­ло на ВШ 5; из­пъл­не­ние на 2 броя ХСД към ВШ 5; офор­мя­не дъ­но­то на ВШ 5; из­пъл­не­ние на из­ти­ча­ло на ВШ 8.

2. В по­до­бект „Вер­ти­кал­на ша­х­та 6” – ще бъ­дат из­пъл­не­ни: из­по­м­п­ва­не на во­да­та от въ­т­ре­ш­но­ст­та на ВШ 6;  из­г­ра­ж­да­не на  ВШ 7; из­пъл­не­ние на  из­ти­ча­ло на ВШ 7   и из­ти­ча­ло на  ВШ 6; из­пъл­не­ние на 5 броя  ХСД към ВШ 6;

офор­мя­не дъ­на­та на ВШ 6 и ВШ 7; за­у­с­т­ва­не на ВШ 7.

3. КИС – ще бъ­де из­г­ра­де­на мре­жа от те­рен­ни ин­к­ли­но­ме­т­ри / 5 броя/, пи­е­зо­ме­т­ри /8 броя/  и ге­о­де­зи­че­с­ки ре­пе­ри – 18 броя. Опор­ни­те ге­о­де­зи­че­с­ки бло­ко­ве ще бъ­дат два.

II. ПРО­ВЕ­Ж­ДА­НЕ НА ТРЪ­Ж­НИ ПРО­ЦЕ­ДУ­РИ

1. Про­ве­ж­да­не на тръ­ж­на про­це­ду­ра за из­бор на из­пъл­ни­тел по ук­ре­п­ва­не на свла­чи­ще “Сбор­но мя­с­то” .

2. Про­ве­ж­да­не на тръ­ж­на про­це­ду­ра за из­бор на из­пъл­ни­тел на  стро­и­те­лен на­д­зор.

3. Про­це­ду­ра за из­бор на из­пъл­ни­тел за пу­б­ли­ч­ност и ви­зу­а­ли­за­ция.

III. ВИ­ЗУ­А­ЛИ­ЗА­ЦИЯ И ПУ­Б­ЛИ­Ч­НОСТ НА  ПРО­Е­К­ТА

IV. МО­НИ­ТО­РИНГ И ОТ­ЧЕ­Т­НОСТ НА ПРО­Е­К­ТА

1.Про­ве­ж­да­не на стро­и­те­лен на­д­зор, ав­тор­с­ки на­д­зор и ин­ве­с­ти­тор­с­ки кон­т­рол .

2.При­е­ма­не на ук­ре­пи­тел­ни­те съ­о­ръ­же­ния на свла­чи­ще “Сбор­но мя­с­то” град Бал­чик – от ДНСК.

3.Одит на проекта.

4.По­д­го­т­вя­не и пре­д­с­та­вя­не на ре­гу­ляр­ни от­че­ти на еки­па за на­пре­дъ­ка на про­е­к­та.

Коментарите са затворени.