Прессъобщение

Jul 20th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, пу­б­ли­ку­ва на ин­тер­нет стра­ни­ца­та си пре­до­с­та­ве­на от На­ци­о­нал­но­то бю­ро за пра­в­на по­мощ ин­фор­ма­ция „Как да по­лу­чи­те пра­в­на по­мощ?” и я пре­до­с­та­ви за по­л­з­ва­не на ин­фор­ма­ци­он­но та­б­ло до бан­ко­вия офис в Съ­де­б­на­та па­ла­та. Об­ра­зец на мол­ба за пре­до­с­та­вя­не на пра­в­на по­мощ мо­же­те да по­лу­чи­те на „Ре­ги­с­т­ра­ту­ра” на Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, или да из­те­г­ли­те от ин­тер­нет – стра­ни­ца­та му.

Ин­фор­ма­ци­я­та на На­ци­о­нал­но­то бю­ро за пра­в­на по­мощ по­со­ч­ва, че пра­во на пра­в­на по­мощ имат со­ци­ал­но сла­би фи­зи­че­с­ки ли­ца; на­с­та­не­ни в  спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ин­с­ти­ту­ции за пре­до­с­та­вя­не на со­ци­ал­ни ус­лу­ги – до­мо­ве за въз­ра­с­т­ни хо­ра, цен­т­ро­ве за ре­ха­би­ли­та­ция и со­ци­ал­на ин­те­г­ра­ция на хо­ра с ув­ре­ж­да­ния, цен­т­ро­ве за вре­мен­но на­с­та­ня­ва­не на без­до­м­ни хо­ра и дру­ги; ка­к­то и при­ем­но се­мей­с­т­во или се­мей­с­т­во на ро­д­ни­ни и бли­з­ки, при ко­е­то е на­с­та­не­но де­те по ре­да на За­ко­на за за­к­ри­ла на де­те­то. Ня­мат пра­во на пра­в­на по­мощ ед­но­ли­ч­ни тър­го­в­ци и юри­ди­че­с­ки ли­ца.

Пра­в­на по­мощ се пре­до­с­та­вя по на­ка­за­тел­ни де­ла, гра­ж­дан­с­ки де­ла ка­то иму­ще­с­т­ве­ни спо­ро­ве, за дъл­жи­ми па­ри­ч­ни су­ми, бра­ч­ни де­ла, за­п­ла­ща­не на из­д­ръ­ж­ка, пре­до­с­та­вя­не на ро­ди­тел­с­ки пра­ва, оси­но­вя­ва­не, ус­та­но­вя­ва­не на про­из­ход на де­те и дру­ги, и по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни де­ла.

Пра­в­на по­мощ мо­же да бъ­де по­лу­че­на във вид на кон­сул­та­ция за по­с­ти­га­не на спо­ра­зу­ме­ние пре­ди за­ве­ж­да­не на де­ло­то или за за­ве­ж­да­не­то му, при по­д­го­то­в­ка на до­ку­мен­ти за за­ве­ж­да­не на де­ло, про­це­су­ал­но пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во /за­щи­та от ад­во­кат/ по ве­че об­ра­зу­ва­но в съ­да де­ло и при пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во /за­щи­та от ад­во­кат/ при за­дър­жа­не от ор­га­ни­те на МВР.

Мол­ба за пра­в­на по­мощ се по­да­ва до На­ци­о­нал­но­то бю­ро за пра­в­на по­мощ и до съ­да, ка­то же­ла­е­щи­ят тря­б­ва да до­ка­же с до­ку­мен­ти, че не раз­по­ла­га с до­с­та­тъ­ч­но фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва за упъл­но­мо­ща­ва­не на ад­во­кат.

Ин­фор­ма­ци­я­та на На­ци­о­нал­но­то бю­ро за пра­в­на по­мощ по­со­ч­ва ка­к­ви до­ку­мен­ти са не­об­хо­ди­ми за по­л­з­ва­не на пра­в­на по­мощ, как да бъ­де из­б­ран ад­во­кат, ка­к­ви ан­га­жи­мен­ти има той, дъл­жи ли се за­п­ла­ща­не за по­лу­че­на­та пра­в­на по­мощ и дру­ги осо­бе­но­с­ти при пре­до­с­та­вя­не­то й.

Кремена КАПРАЛОВА

Коментарите са затворени.