Шахматни турнири

Jul 20th, 2011 | От | Category: СПОРТ

През ле­т­ния се­зон в ця­ла Бъл­га­рия се про­ве­ж­дат съ­с­те­за­ния по ша­х­мат. Пре­д­с­та­ви­те­ли на ШК “Бал­чик” уча­с­т­ва­ха на два тур­ни­ра.

Ва­ле­ри Пе­нев (по­бе­ди­тел от по­с­ле­д­ния тур­нир в гр. Вар­на) уча­с­т­ва на сил­ния опен в гр. Шу­мен. Има­ше ре­ди­ца сил­ни ша­х­ма­ти­с­ти от Вар­на, Раз­г­рад, Шу­мен. Ва­ле­ри про­ве­де ра­в­но­мер­но сво­я­та иг­ра и ус­пя да за­пи­ше 4 по­бе­ди, ко­е­то му от­ре­ди мя­с­то сред пър­ви­те 10 на фо­ру­ма.

На 16-17 юли в се­ло Ка­ме­на (Пе­т­рич) се про­ве­де пър­ви от­к­рит тур­нир. Наш пре­д­с­та­ви­тел бе­ше Ивай­ло Спа­сов. Уча­с­т­ва­ха 40 чо­ве­ка. Сред уча­с­т­ни­ци­те се от­к­ро­я­ва­ше на­ци­о­нал­на­та съ­с­те­за­тел­ка ме­ж­ду­на­ро­д­на­та гро­с­май­с­тор­ка Ад­ри­а­на Ни­ко­ло­ва, ко­я­то без про­б­лем спе­че­ли тур­ни­ра. Иво се пре­д­с­та­ви мно­го ста­бил­но. Ус­пя да спе­че­ли ос­ма на­г­ра­да в ге­не­рал­но­то кла­си­ра­не.

От име­то на ШК “Бал­чик” бих ис­кал да бла­го­да­ря на Ва­ле­ри и Иво за чу­де­с­но­то им пре­д­с­та­вя­не и да им по­же­лая ус­пе­хи зад ша­х­ма­т­на­та дъ­с­ка.

Красимир КИРЧЕВ

Коментарите са затворени.